Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 279  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 39, br. 2, str. 65-79
Pravni odnosi između subjekata u akreditivu sa osvrtom na ulogu i značaj banaka u strukturi finansijskog sektora u Srbiji
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresamirkovic@pravni-fakultet.info, igorprokopovic@gmail.com, prokupac3@gmail.com
Sažetak
Banke su najvidljiviji finansijski posrednici u ekonomiji. Njihov značaj proizilazi na osnovu mesta i uloge u privrednom i finansijskom sistemu svake nacionalne ekonomije. U finansijskom sektoru u Srbiji banke su najznačajnije finansijske institucije i čine oko 90% ukupne imovine finansijskog sektora. Tema akreditiva kao uslužnog bankarskog posla je izuzetno aktuelna, naučno i društveno opravdana i značajna za unutrašnji i spoljnotrgovinski platni promet. Akreditivno poslovanje je složen bankarski posao, čija se složenost ogleda između ostalog i u broju i vrsti pravnih odnosa koji se formiraju među učesnicima. Imajući u vidu rečeno, u radu su analizirana pitanja pojma i klasifikacije bankarskih poslova, zatim pravnog posla akreditiva, te pravnih odnosa u akreditivu. Istraživački deo rada se bavi ulogom i značajem banaka u strukturi finansijskog sektora u Srbiji.
Reference
*** (2005-2015) Zakon o bankama [Banking Law]. Službeni glasnik RS, br. 107/05, 91/10 i 14/15
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima /Law on Contracts and Torts. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni list SCG + Službeni glasnik RS, br. 29/78, 39/85, 45/89 -odluka USJ i 57/89, br. 29/78, 39/85, 45/89 -odluka USJ i 57/89, br. 29/78, 39/85, 45/89 -odluka USJ i 57/89, br. 1/03, br. 18/20
*** (1954-1978) Opšte uzanse za promet robe [General customs for trade in goods]. Službeni list FNRJ, br. 15/54, br. 29/78 - dr. zakon
Antonijević, Z., Petrović, M., Pavićević, B. (1982) Bankarsko pravo [Banking law]. Beograd: Savremena administracija
Babović, M. (2021) Pravni položaj korespondentne banke u akreditivnom poslu. Pravo i privreda, vol. 59, br. 3, str. 450-466
Carić, S. (2007) Bankarski poslovi i hartije od vrednosti [Banking and securities]. Novi Sad: Privredna akademija
Čatak, A. (2013) Mesto i uloga poslovne banke na finansijskom tržištu [The place and role of a commercial bank in the financial market. Primus, 1 (5), pp. 93-97
Ćirić, A. (2018) Međunarodno trgovinsko pravo - poseban deo [International Trade Law: Special Part]. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu-Centar za publikacije
Ćorić, G. (2019) Uticaj bankarstva u Srbiji na privredni razvoj od osnivanja prvih banaka do savremenog bankarstva [The impact of banking in Serbia on economic development from the founding of the first banks to modern banking]. Beograd: Univerzitet Singidunum, (doktorska disertacija - doctoral dissertation)
Gregurek, M., Vidaković, N. (2011) Bankarsko poslovanje [Banking business]. Zagreb: RRiF plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Hajduk, V.M. (2019) Osnovna pravna analiza akreditiva u pravu Republike Srbije [Basic legal analysis of Letters of credit in the law of the Republic of Serbia]. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 58, br. 82, str. 283-304
International Chamber of Commerce (1933) Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600). Paris
Jovanović, N., Radović, M., Radović, V. (2020) Trgovinsko pravo [Commercial Law]. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Kozolchyk, B. (1979) Legal Aspects of Letters of Credit and Related Secured Transactions. University of Miami Inter-American Law Review, 11 (2), pp. 265-284
Leon, C. (1986) Letters of Credit: A Primer. Maryland Law Review, 45(2): 432-464
Mastilović, J. (2019) Dokumentarni akreditiv [Documentary letter of credit]. Kultura polisa, 16(38), pp. 773-783
Mastilović, J. (2019) Značaj dokumentarnog akreditiva i razgraničenje u odnosu na druge poslove međunarodnog bankarskog prava. Pravo - teorija i praksa, vol. 36, br. 1-3, str. 98-108
Milenković, I. (2010) Instrumenti međunarodnog platnog prometa. Ekonomski pogledi, br. 3, str. 15-35
Milenković-Kerković, T., Spirović-Jovanović, L. (2013) Obligacije i ugovori trgovinskog prava [Bonds and Commercial Law Contracts]. Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Milosavljević, J. (2017) Evropska ekonomska interesna grupacija (EEIG) - oblik povezivanja privrednih subjekata država Evropske unije. Pravo - teorija i praksa, vol. 34, br. 7-9, str. 50-61
Milosavljević-Nikov, J. (2020) Pravni položaj banke kao posebnog privrednog subjekta [Legal position of the bank as a special business entity]. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, (doktorska disertacija - doctoral dissertation)
Vukadinović, R. (2012) Međunarodno poslovno pravo [International Business Law]. Kragujevac: Udruženje za evropsko pravo
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ptp2202065M
primljen: 10.05.2022.
prihvaćen: 08.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 22.07.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka