Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 20  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 2, str. 483-497
Prekid kasne trudnoće u pravu Srbije i uporednom evropskom pravu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresag.kovacekstanic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: kasna trudnoća; prekid; pravo Srbije; uporedno evropsko pravo; indikacije
Sažetak
Prekid kasne trudnoće izaziva nedoumice pravne, ali i medicinske, te etičke prirode, s obzirom na razvijenost ploda i komplikovanost medicinske procedure. Pravni režim prekida kasne trudnoće obuhvata posebne uslove koji treba da budu ispunjeni da bi se kasna trudnoća mogla prekinuti. Radi se o postojanju zakonom predviđenih indikacija, te o posebnoj proceduri koja pretpostavlja dobijanje dozvole za prekid trudnoće od zakonom određenog tela. Univerzalna definicija kasne trudnoće ne postoji u zakonskim tekstovima evropskih zemalja. Ipak, granica od 24 nedelje, kao vremenski okvir posle koga se trudnoća smatra kasnom navodi se u zakonodavstvu Holandije, te u literaturi Velike Britanije. Iako se ne označava kao kasna trudnoća, u Češkoj Republici i Finskoj predviđeno je da je 24 nedelja starosti ploda gornja granica za prekid trudnoće. U domaćem pravu razlikuje se prekid trudnoće do 10 nedelja kada je on moguć po zahtevu trudnice, od 10 do 20 nedelja kada o prekidu odlučuje konzilijum lekara i od 20 nedelja kada o prekidu odlučuje etički odbor. U domaćem pravu nije napravljena razlika u potrebnim indikacijama u zavisnosti od visine trudnoće. Autor predlaže izmenu zakonskih rešenja u tom smislu, predlažući da se gornja granica za prekid trudnoće na zahtev trudnice, pomeri na 12 nedelja, da se napravi razlika u indikacijama koje treba da postoje kada se radi o trudnoći preko 12 nedelja do 24 nedelje i preko 24 nedelje. Trudnoća preko 24 nedelje bi se tako, smatrala kasnom trudnoćom, koja bi se mogla prekinuti u zaista samo izuzetnim situacijama.
Reference
*** (1995-2005) Zakon o postupku prekida trudnoće u zdravstvenoj ustanovi. Službeni glasnik RS, 16/95 i 101/2005
*** (1995) Pravilnik o broju, sastavu i načinu rada etičkog odbora u zdravstvenoj ustanovi. Službeni glasnik RS, 30/95, čl. 2
*** (2005-2014) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon i 93/2014
*** Krivični zakonik i uputstvo o oslobođenju od krivične odgovornosti u slučajevima eutanazije i kasnih abortusa Holandije. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-13-50?q=abortlov
*** (2010) Organic law 2/2010 on sexual and reproductive health and the voluntary interruption of pregnancy
*** (1975) Lov om svangerskapsavbrudd [abortloven]. Lov, No. 50 of June 13, as amended, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-13-50?q=abortlov
*** Lag om abort [Abortlagen]. Svensk Författningssamling [SFS] 1974:595, http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19740595.htm
*** (2011) Zakon o zdravstvenoj zaštiti stanovništva. br. 323
*** (1979) Zakon o uslovima i postupku za odobrenje prekida trudnoće Srbije. Službeni glasnik RS, 29/79
*** (1972-1978) Zakon o o uslovima i postupku za odobrenje prekida trudnoće Vojvodine. Službeni list, 26/72, izmene 9/78, čl.6
*** (2012) U periodu od 2002. do 2011. broj stanovnika se smanjio za 241 000. Statistički godišnjak Srbije, str. 25, 400
*** (2015) Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti, poznat kao Zojin zakon. Službeni glasnik RS, br. 8
Cvejić-Jančić, O. (1995) Prekid trudnoće kao metod planiranja porodice. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, No. 1-3, str. 95-107
Konstantinović-Vilić, S.D., Milosavljević, M., Petrušić, N. (1999) Abortus - pravni, medicinski i etički pristup. Niš: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju
Kovaček-Stanić, G. (1995) Kriterijumi za liberalnost u regulisanju prekida trudnoće. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, No. 1-3, str. 163-173
Lorio, K.V. (1982) In vitro fertilization and embryo transfer. South-Western Law Journal, 5/82
Ministarstvo za zdravstvenu zaštitu i socijalnu zaštitu (2007) Pravilnik br. 736. poslednja izmena 2011
Morgan, D., Lee, R. (1991) G Blacstone's Gguide to the Human Fertilisation and Embryology. London, Act 1990
Ponjavić, Z. (2007) Prekid trudnoće - pravni aspekti. Beograd: Nomos
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9189
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2011)
Populaciona politika, planiranje porodice - postojeće tendencije i moguća rešenja
Samardžić Sandra

Anali Pravnog fak Beograd (1998)
Seksualna i reproduktivna prava mladih - pristanak deteta
Janjić-Komar Marina V.

Gl Adv komore Vojvodine (2008)
Istorijski razvoj krivičnog dela nedozvoljenog prekida trudnoće
Bašić Zoran

prikaži sve [7]