Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 7 od 20  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 3, str. 1161-1190
Surogat materinstvo u pravu Srbije (de lege lata i de lege ferenda) i pravu Makedonije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaJ.VidicTrninic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: surogat materinstvo; pravo Srbije; pravo Makedonije
Sažetak
Autor u radu ukazuje na normativni pristup zakonodavca Srbije u pogledu surogat materinstva, koje je postojećim Zakonom o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja iz 2009. godine, zabranjeno. Uz kritički osvrt na ovakvo rešenje, ističe se značaj i opravdanost novine predviđene u Prednacrtu Građanskog zakonika Srbije, kojim se predlaže uvođenje ugovora o rađanju za drugog, odnosno dopuštenost surogat materinstva u domaćem pravu. U tom smislu, naročita pažnja posvećena je analizi predloženih rešenja, a posebno njegovim porodičnopravnim i naslednopravnim posledicama. Imajući u vidu da je na prostoru bivše SFRJ, surogat materinstvo odnedavno dozvoljeno i u pravu Makedonije, autor u radu sagledava njegovu pravnu regulativu i u zakonodavstvu ove zemlje. Na temelju analize predloženih rešenja u Prednacrtu Građanskog zakonika Srbije, kao i važećih rešenja u pravu Makedonije, te pojedinih aspekata pravne regulative surogat materinstva u ostalim savremenim pravima, nastoje se izneti predlozi u pogledu toga na koji način bi ono trebalo da bude regulisano u pravu Srbije de lege ferenda.
Reference
*** (1996) Zakon o nasleđivanju Makedonije. Služben vesnik na RM, br. 47
*** (2000) Zakon o lečenju neplodnosti i postupcima oplodnje uz biomedicinsku pomoć Republike Slovenije. Uradni list RS, br. 70; čl. 31 i čl. 56, st. 1, tač. 18
*** (2012) Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 86
*** (2009) Zakon o lečenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama Republike Crne Gore. Sl. list CG, br. 74
*** (2015) Predlog Zakona o lečenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom FBiH iz 2014. godine. vid. na internet adresi: http://predstavnickidom-pfbih.gov.ba/upload/file/sjednice/30_sjednica_bs/7.pdf/, 15. oktobar 2015
*** (2009) Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja. Sl. Glasnik RS, br. 72
*** (2015) Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije. u: Porodični odnosi, Beograd, knjiga četvrta, maj, Vid. na internet adresi: http://www.propisi.com/assets/files/gradjanski_zakonik_RS-prednacrt.pdf/, 20. oktobar 2015
*** (2006) Ustav RS. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (1995/2015) Zakon o nasleđivanju Srbije. Sl. glasnik RS, br. 46, 101/2003 – Odluka USRS i 6
*** (2008) Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Služben vesnik na Republika Makedonija, br. 37
*** (2014) Zakon o izmenama i dopunama ZBMPO iz 2014. godine. Služben vesnik na RM, br. 149
Antić, O.B. (1009) Nasledno pravo. Beograd
Bordaš, B. (2013) Elementi za pravno regulisanje surogat materinstva sa prekograničnim dejstvima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 4, str. 81-100
Bordaš, B. (2012) Surogat materinstvo sa prekograničnim dejstvima - stvarnost i pravo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 97-117
Collins, R. (2005) Posthumous Reproduction and the Presumption Against Consent in Cases of Death Caused by Sudden Trauma. Journal of Medicine and Philosophy, 30(4): 431-442
Cvejić-Jančić, O. (2010) Aktuelni izazovi biomedicinski potpomognute oplodnje. Pravni život, 10, 10-11; 22
Đurđević, D.B. (2010) Institucije naslednog prava. Beograd: Službeni glasnik
Hisano, E.Y. (2011) Gestational surrogacy maternity disputes: Refocusing on the child. Lewis & Clark Law Review, (Vol. 15:2), 526-528
Kandić-Popović, Z.B. (1996) Dopustivost surogat-materinstva - savremena pravna rešenja. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 82, br. 1-3, str. 291-300
Kovaček-Stanić, G. (2014) Porodično pravo - partnersko, dečje i starateljsko pravo. Novi Sad
Kovaček-Stanić, G. (2013) State Regulation of Surrogate Motherhood: Liberal or Restrictive Approach. International Journal of the Jurisprudence of the Family, Vol 4, 39-41
Kovaček-Stanić, G. (2010) Porodičnopravni aspekt biomedicinski potpomognutog oplođenja u pravu Srbije i Evropskim pravima. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 131, str. 415-430
Kovaček-Stanić, G. (2013) Biomedicinski potpomognuto začeće i rođenje deteta - surogat materinstvo u uporednom Evropskom pravu i Srbiji. Stanovništvo, vol. 51, br. 1, str. 1-21
Kovaček-Stanić, G. (2001) Porodično-pravni aspekti surogat materinstva. Pravni život, vol. 50, br. 9, str. 491-507
Micković, D. (2008) Ugovori o surogat materinstvu - pravni i etički aspekti. Pravni život, vol. 57, br. 10, str. 431-444
Micković, D. (2011) Posthumnata reprodukcija i naslednoto pravo. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 61 (2); 523-524
Micković, D., Kochkovska, K. (2013) Biomedically assisted reproduction in the Republic of Slovenia and the Republic of Macedonia. Iustinianus Primus Law Review, Skopje, № 07, volume IV, 4-5
Snyder, S.H., Patricia, B.M. (2005) The Use of Prebirth Parentage Orders in Surrogacy Proceedings. Family Law Quarterly, 633, Volume 39, 639-642
Spirovik, T.L., Mickovik, D., Ristov, A. (2010) Naslednoto pravo vo Republika Makedonija. Skopje, 54-56
Vidić, J. (2011) Posthumna oplodnja i njena naslednopravna dejstva. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 553-566
Vidić-Trninić, J., Novak, K. (2014) Naslednopravne posledice rođenja deteta začetog biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Pravni život, 10, 533
Zafran, R. (2008) Dying to be a Father: Legal Paternity in Cases of Posthumous Conception. Houston Journal of Health Law & Policy, Vol. 8, No. 1, 51-55
Živojinović, D.Đ. (2005) Nasledna prava posthumno začete dece. Pravni život, vol. 54, br. 10, str. 695-711
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9720
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2011)
Posthumna oplodnja i njena naslednopravna dejstva
Vidić Jelena

Zb Pravnog fak Novi Sad (2011)
Populaciona politika, planiranje porodice - postojeće tendencije i moguća rešenja
Samardžić Sandra

Zb Pravnog fak Novi Sad (2013)
Porodičnopravni aspekti posthumne oplodnje
Samardžić Sandra

prikaži sve [50]