Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 10 od 20  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 47, br. 4, str. 239-274
Usklađenost pravnog tretmana oglednih životinja u zakonodavstvu Srbije sa zakonodavstvom Evropske unije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: ogledne životinje; Evropska konvencija o zaštiti kičmenjaka koji se koriste u eksperimentalne i druge naučne svrhe; Direktiva 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se koriste za naučne svrhe; pravo Srbije
Sažetak
Predmet pažnje autora fokusiran je na usklađenost pravnog tretmana oglednih životinja u pravu Srbije sa evropskim zakonodavstvom. Istražujući, s jedne strane, tretman koji ogledne životinje uživaju prema zakonodavstvu Evropske unije, a s druge strane, tretman koji one imaju u pravu Srbije, prema odgovarajućim zakonskim, odnosno, podzakonskim propisima, u radu se nastoji odgovoriti na pitanje da li je stepen pravne zaštite oglednih životinja u domaćem pravu zadovoljavajući, kao i da li je i u kojoj meri domaće zakonodavstvo u pogledu ovog pitanja, usaglašeno sa standardima Evropske unije. Istovremeno, u radu se nastoji ukazati i na odgovarajuće mere, koje je neophodno preduzeti u budućnosti, a u cilju ostvarivanja što kvalitetnije i sveobuhvatnije zaštite oglednih životinja u pravu Srbije.
Reference
*** (2010) Pravilnik o uslovima za upis u registar za oglede na životinjama i sadržini i načinu vođenja tog registra, programu obuke o dobrobiti oglednih životinja, obrascu zahteva za odobrenje sprovođenja ogleda na životinjama, načinu nege,. Službeni glasnik RS, br. 39, http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Registarogledne_zivotinje.pdf
*** (2009) Zakon o dobrobiti životinja. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (1876) Zakon o okrutnosti prema životinjama, 1876. godine. http://www.irishstatutebook.ie/1876/en/act/pub/0077/print.html
*** (2010) Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti kičmenjaka namenjenih za ogledne i druge naučne svrhe izmenjene Protokolom o izmeni Evropske konvencije o zaštiti kičmenjaka namenjenih za ogledne i druge naučne svrhe. Službeni glasnik RS, br. 1
*** (2005/2010) Zakon o veterinarstvu. Službeni glasnik RS, br. 91/2005 i 30/2010
Bentham, J. (1823) An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. second edition, chapter XVII, footnote 122
Dresser, R. (2012) Research on Animals: values, politics and regulatory reform. Southern California Law Review, 58 (11): 1155-1156
Frey, R.G. (1983) Interest and rights: The case against animals. Oxford
Horgan, R. (2006) EU animal welfare legislation: Current position and future perspectives. Revista Electronica de Veterinaria / REDVET, vol. VII, No 12, Veterinaria Organizacion str. L., Espaya
Paunović, M. (2003) Medjunarodno-pravna zaštita životinja. u: Prilozi projekta institucije pravne države u uslovima tranzicije, Beograd, 209-221
Paunović, M. (2004) Prava životinja - savremeni međunarodni standardi. Beograd: Pravni fakultet, 194-196
Paunović, M. (2005) Životinjska prava prilog proširenoj teoriji ljudskih prava. Strani pravni život, (3): 9-44
Regan, T. (2001) Defending animal rights. Urbana: University of Illinois Press
Russell, W.M., Burch, R.L. (1959) The principles of humane experimental technique. London: Methuen
Sharpe, R. (1988) The cruel deception: The use of animals in research. London
Singer, P. (1975) Animal liberation. New York
Stojanović, N. (2011) Pravna zaštita napuštenih životinja u svetlu Zakona o dobrobiti životinja. u: Ekologija i pravo, Niš
Stojanović, N. (2009) Pravna zaštita životinja koje se koriste u eksperimentima u Evropskoj uniji i Republici Srbiji. u: Nataša Stojanović, Srđan Golubović [ur.] Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive, tematski zbornik radova, Niš, 267-288
Vučinić, M. (2007) Osnovni principi zaštite dobrobiti oglednih životinja. Veterinarski glasnik, vol. 61, br. 3-4, str. 173-181
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns47-5238
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman