Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 4 od 66  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 17, br. 1, str. 89-108
Specifičnosti liderstva u turizmu sa ciljem uspešnog poslovnog procesa
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar
bUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresabiljana.ilic@fmz.edu.rs, widojes@yahoo.com, srdjan.zikic@fmz.edu.rs
Sažetak
Turizam u novom veku postaje glavna privredna sila. Zbog svoje specifičnosti poslovanja, u koje spadaju putovanja i boravak ljudi van mesta prebivališta, odnosno zbog specifič-nih usluga koje nudi, organizovana turistička delatnost može značajno učestvovati u povećanju ukupnog dohotka privrede i doprineti njenom razvoju. Dobra organizacija obuhvata primenu stečenih znanja, kako teorijskih tako i iskustvenih, praktičnih. Znanje u savremenom poslovanju postaje osnovni razvojni resurs, međutim isto mogu primenji-vati samo motivisani ljudski resursi. Zaposlenima je potrebna organizaciona sposobnost transformacionog liderstva. Transformacioni lideri su uvek spremni na prihvatanje i pri-lagođavanje promenama. S obzirom da turistička delatnost sve više utiče na privredni razvoj, proces turistifikacije bi još više dobio na zamahu primenom adekvatnog liderstva ili upravljanja. Rad stavlja akcenat na specifičnosti upravljačke forme u turizmu.
Reference
*** (1984) Ekonomska enciklopedija. Beograd
Bailey, J., Axelrod, R.H. (2001) Leadership lessons from Mount Rushmore: An interview with James MacGregor Burns. Leadership Quarterly, 12(1): 113-121
Bass, B. (2005) Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: Free Press, p. 234
Bass, B. (2006) Transformational Leadership. New York: Laurence Erlbaum, p. 218
Bennis, W. (1999) The leadership advantage. Leader to Leader, 1999(12): 18-23
Cohen, E. (1994) Who is Tourist?. Sociological Review, No 4
Daft, R.L. (2012) Leadership, Theory and Practise. Fort worth, TX: Dryden press, p. 103
Golubović, P., Čvoro, J. (2001) Geografija Jugoslavije. Niš, str. 294 -298
Hunziker, W., Krapf, K. (1942) Allgemeine Fremdenverkehrslehre. Zurique
Koenstenbaum, P. (1991) Leadership: The Inner Side of Greatness. San Francisco: Josey-Bass Publisher, p. 33
Leiper, N. (2004) Tourism management. French Forest: Pearson education Australia, 3 rd editions
Lester, B. (1994) The Key to Management Success. New York: Hamilton Institute
Marković, S., Marković, Z. (1970) Osnove turizma. Zagreb, str. 10
Milenković, S. (1999) Turistička aktivnost u tržišnoj privredi. Paraćin, str. 20-26
Northouse, P. (2008) Liderstvo - teorija i praksa. Beograd: Data-status, str. 130-133
Pirjevec, B. (2002) Počela turizma. Zagreb: Mikro rad, str. 139
Pokrajac, S. (2001) Menadžment promena i promene menadžmenta. Beograd: Pokrajac S, str. 88
Prijevec, B. (1999) Ekonomska obilježja turizma. Zagreb, str. 17-20
Sajfert, D. (2018) Etično ponašanje lidera u organizacijama kao faktor individualnih i organizacionih performansi. Zrenjanin: Univerzitet u Novom Sadu-Tehički Fakultet Mihailo Pupin, dok. disertacija
Simić, I. (2008) Menadžmet. Niš: Ekonomski fakultet, str. 297
Simić, I.Ž. (1998) Transformational leadership: The key to successful management of transformational organizational changes. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 1, br. 6, str. 49-55
Stefanović, V. (2010) Turistički menadžment. Niš: Prirodno-matematički fakultet, str.245
Stefanović, V. (2017) Uticaj transformacionih liderstva na motivaciju zaposlenih u turizmu. Niš: Prirodno matematički fakultet, Monografija
Stefanović, V., Azemović, N. (2012) Marketinške aktivnosti u turističkoj privredi. Beograd: Geografski Fakultet, Monografija
Stefanović, V., Šaćirović, S. (2010) Mutual dependence of touristic and economic development. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 7, br. 1, str. 129-136
Stoner, J. (1995) Management. New York: Prentice Hall, p. 447
Unković, S. (1995) Ekonomika turizma. Beograd: Savremena administracija, str. 25
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev2001089I
primljen: 05.10.2018.
prihvaćen: 02.11.2018.
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2020.
Creative Commons License 4.0