Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 1, str. 253-271
Pozicioniranost Sokobanje na turističkom tržištu Srbije
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd

e-adresas.denda@gi.sanu.ac.rs, j.stojanovic@gi.sanu.ac.rs
Sažetak
U globalnim okvirima, turizam predstavlja jednu od najznačajnijih privrednih delatnosti. O tome svedoče podaci relevantnih međunarodnih institucija (Svetska turistička organizacija, Svetski ekonomski forum, Svetski savet za putovanja i turizam), ali i nacionalnih organa (zavodi za statistiku, turističke organizacije). Na nivou Srbije postoji veći broj destinacija, gde je Sokobanja jedan od nosilaca turističke privrede. Stoga, cilj rada je ukazati na faktore koji su uticali na formiranje ponude i poziciju Sokobanje na turističkom tržištu. Korišćena je dostupna literatura i statistički podaci, a kao dodatni metod korišćeno je anketno istraživanje sprovedeno tokom 2014. godine. Rad je podeljen na pet poglavlja. Prvi deo razmatra ulogu turizma na globalnom nivou. Drugi deo ukazuje na istorijske preduslove sokobanjskog turizma, dok se treći i četvrti deo odnose na odlike turističkog prometa i materijalnu bazu privređivanja. Poslednji deo razmatra odnos posetilaca banje prema turističkoj ponudi. Rezultati su istakli više pravilnosti: banjski turizam je jedan od vodećih turističkih proizvoda Srbije, turistički promet ima sezonske karakteristike uz dominaciju domaćih gostiju, prirodna resursna osnova je prisutna, ali infrastruktura je zastarela, a ponuda neusaglašena sa trendovima na tržištu.
Reference
*** (2009-2015) Zakon o turizmu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012, 84/2015
Bjeljac, Ž. (2010) Turističke manifestacije u Srbiji. Beograd: Geografski institut Jovan Cvijić SANU, Posebna izdanja, knj. 82
Denda, S. (2014) Turizmološki prikaz Soko Banje. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, (master rad)
Denda, S., Stojanović, J. (2016) Transformation of Hotel Offer in Serbian Spa Resorts: Present State and Perspectives. HOTEL-link, vol. 17 (27-28), str. 289-297
Denda, S. (2015) Promet turista u Sokobanji 1897-2014. godine. u: Filipović D.; Đurđić S. [ur.] Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nastave i prakse, 4. kongres srpskih geografa sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova mladih istraživača, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, str. 181-186
Gavrilović, Lj. (2009) Banjski turizam (autorizovana skripta). Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Government of The Hong Kong Special Administrative Region (2013) Tourism and hospitality: Introduction to tourism. Hong Kong
Hrabovski-Tomić, E. (2008) Selektivni oblici turizma. Sremska Kamenica: Fakultet za uslužni biznis
Jovanović, J., Radivojević, A. (2006) Turističko-geografski prikaz Sokobanje. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 86, br. 2, str. 287-299
Jovanović, V. (2015) Tematski turizam. Beograd: Univerzitet Singidunum
Jovanović-Tončev, M., Podovac, M., Stanišić, N. (2015) Kvantitativno-kvalitativna analiza tržišne privlačnosti i značajnosti banja Srbije. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 341-364
Jovičić, D. (2008) Stanje i perspektive razvoja banjskog turizma u Srbiji. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 88, br. 4, str. 3-18
JP Zavod za izgradnju (2012) Prostorni plan opštine Sokobanja. Niš
Marić, R., Radović, M. (1997) Sokobanja - osnove i koncept održivog razvoja turizma. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Ministarstvo trgovine, turizma i usluga (2007) Soko Banja - masterplan turističke destinacije. Beograd
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (2016) Strategija razvoja turizma Srbije za period 2016-2025. godine. Beograd
Nikolić, Lj., Stanković, S.M. (2008) Sokobanja 1837-2007. Soko Banja: Organizacija za turizam, kulturu i sport
Omerović, J. (2014) Turistički promet kao nezaobilazna komponenta razvoja turizma Tuzle. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, vol. 43 (2), str. 174-184
Popović, B.I. (1995) Hronologija izgradnje komercijalnih vila u Sokobanji i Niškoj Banji - prilog istraživanju starih smeštajnih objekata u banjskim naseljima Srbije. Geografski godišnjak SGD, Srpsko geografsko društvo: podružnica Kragujevac, Kragujevac, br. 31, str. 69-75
Radivojević, A., Dimitrijević, L. (2006) Mogućnosti razvoja turizma Banje Jošanice. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 54, str. 195-204
Radivojević, A., Filipović, I., Dimitrijević, L., Nikolić, M. (2010) Geografske osnove razvoja turizma u Sokobanjskoj kotlini. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 90, br. 3, str. 111-125
Ranđelović, N., Avramović, D. (2004) Protected Nature Areas, Flora and Vegetation in Vicinity of Sokobanja (Serbia and Montenegro). Natura Montenegrina, 3, str. 379-386
RZS (2011) Opštine i regioni u Republici Srbiji. Beograd
RZS (2016) Statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd
RZS (2017) Turistički promet - decembar 2016. - prethodni rezultati. Beograd
Stanković, S.M. (2009) Banje Srbije. Beograd: Zavod za udžbenike
Todorović, M., Štetić, S. (2009) Ruralni turizam. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
Topalović, S. (2012-2013) Stanje i perspektive banjskog turizma u Srbiji. Globus, br. 37-38, str. 123-134
UNWTO (2016) Tourism highlights. Madrid, 2016 Edition
WEF (2008) The travel & tourism competitiveness report 2008: Balancing economic development and environmental sustainability. Geneva
WEF (2015) The travel & tourism competitiveness report 2015: Growth through shocks. Geneva
WEF (2011) The travel & tourism competitiveness report 2011: Beyond the downturn. Geneva
WEF (2013) The travel & tourism competitiveness report 2013: Reducing barriers to economic growth and job creation. Geneva
WTTC (2016) Travel & tourism economic impact 2016: Serbia. London
WTTC (2016) Travel & tourism economic impact world: 2016. London
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/poseko11-13733
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2017.

Povezani članci