Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 73, br. 3, str. 73-87
Savremeni odnosi između državne vlasti i vojske iz ugla nauke o politici
Univerzitet MB u Beogradu

e-adresadanilovic.nedjo@gmail.com
Projekat:
Rad je nastao kao deo istraživanja na naučnom projektu Vojne akademije Univerziteta odbrane "Vojska u političkom sistemu Srbije" koji finansira Ministarstvo odbrane Republike Srbije (broj projekta VA-DH/1/19-21)

Sažetak
Predmet istraživanja ovog rada jesu savremeni aspekti odnosa između grana državne vlasti i vojske. Opšta, generalna hipoteza od koje se pošlo u glasila je: "Ako nosioci funkcija državne vlasti nemaju stabilan oslonac u ekonomskim i političkim činiocima društvene strukture i ne obezbede njihovu interakciju sa socijalnim, političkim, kulturnim, informaciono-komunikacionim i bezbednosnim sistemom, onda je ostvarivanje savremene uloge vojske u političkom sistemu otežano". U radu su primenjene gotovo sve osnovne analitičke i sintetičke metode saznanja, a od opštenaučnih - komparativna metoda. Od metoda za prikupljanje podataka korišćena je isključivo operativna metoda analize sadržaja dokumenata. Naglašava se nekoliko glavnih nalaza, pre svega da Vojska i ostali elementi sistema odbrane u procesu zaštite vitalnih društvenih vrednosti treba da budu pod stalnim nadzorom i civilnom kontrolom legitimno izabrane zakonodavne grane vlasti, a da izvršna grana vlasti obezbeđuje uslove, budžet i vrhovno komandovanje i kroz ministarska uputstva daje smernice i prioritete za razvoj Vojske i direktno je kontroliše. Sudska grana vlasti sankcioniše protivustavne i protivzakonite postupke pripadnika Vojske, kao i ostale građane društva, ali i štiti prava i slobode onih koji traže pravdu.
Reference
*** (2007-2018) Zakon o odbrani Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 -dr. zakon, 104/2009 -dr. zakon, 10/2015 i 36/2018
*** (2007-2021) Zakon o Vojsci Srbije. Sl. glasnik RS, br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon, 10/2015, 88/2015 -odluka US, 36/2018, 94/2019 i 74/2021 -odluka US
*** (2001) Mišljenje br. 1 (2001) Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE) upućeno Komitetu ministara Savjeta Evrope povodom standarda koji se tiču nezavisnosti sudstva i nesmjenjivosti sudija (Preporuka br. R (94) 12 o nezavisnosti, efikasnosti i ulozi su. Strazbur
*** (2019) Strategija odbrane Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 94 od 27. decembra
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (1945) Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice. San Francisco
*** (1970) Deklaracija o načelima međunarodnog prava u pogledu prijateljskih odnosa i saradnje među državama. Rez. G. S. 2625 (XXV)
Bataveljić, D. (1996) Dileme podele vlasti u SRJ. Beograd: Zadužbina Andrejević
Bataveljić, D.T. (1999) Načelo podele vlasti od antičkog polisa do modernih država. Beograd: Zadužbina Andrejević
Cudworth, E., Hall, T., Mcgovern, J. (2007) The modern state: Theories and ideologies. Edinburgh: Edinburgh University Press, ISBN-13: 978-0748621767
Danilović, N., Gordić, M., Blagojević, S. (2015) Savremeni sistemi bezbednosti. Beograd: Zavod za udžbenike
Danilović, N., Danilović, A. (2018) Pravo 2018. u: Krivokapić Boris; Danilović Neđo; Čović Dragan [ur.] Ostvarivanje koncepta pravne države i njenog višeg kvaliteta vladavine prava u savremenim državama, Beograd: Univerzitet Union 'Nikola Tesla'
Donovan, J.C., Morgan, R.E., Potholm, C.P., Weigle, N.A. (1993) People, power and politics: An introduction to political science. Rowman & Littlefield
Dubreuil, B. (2010) Human Evolution and the Origins of Hierarchies: The State of Nature. Montreal: Universite Quebec
Gordon, S. (2002) Controlling the State: Constitutionalism from Ancient Athens to Today. Harvard: University Press
Hay, C. (2001) State theory. u: Barry Jones R.J. [ur.] Routledge Encyclopedia of International Political Economy: Entries P-Z, Taylor & Francis
Marković, R. (1997) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Službeni glasnik, str. 338
Salmon, T.C., Imber, M.F. (2008) Issues in international relations. US: Taylor & Francis, p. 54
Shaw, M. (2003) War and genocide: Organized killing in modern society. Wiley-Blackwell, p. 59
Vukadinović, S. (2010) Analiza uticaja zakonodavnog postupka na predloge zakona. Pravni zapisi, vol. 1, br. 1, str. 97-118
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/vojdelo2103073D
primljen: 24.09.2021.
revidiran: 01.10.2021.
prihvaćen: 06.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2021.