Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 3, str. 55-80
(Ne)efikasnost sudstva u materiji privrednih sporova
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke + Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije

e-adresaaciric@prafak.ni.ac.rs
Ključne reči: Privredni sudovi; Privredni sporovi; Sudska vlast; Sudska praksa; Nadležnost u predmetima Privrednog suda u Prištini; Parnični troškovi; Nezakonito postupanje izvršnog suda; Slobodno sudijsko uverenje; Zabrana zloupotrebe procesnih ovlašćenja
Sažetak
U uvodu rada autor izlaže stavove u vezi sa značajem i ulogom prava kao tekovine od značaja za čitav život, privredu i odnose u svakom društvu i državi. Izlaganjima nastoji da pronađe vezu između prava i pravde, kratko se pozivajući na shvatanja Platona, Aristotela i Sokrata. Autor smatra da je zadatak sudije da u vršenju teške, časne i odgovorne funkcije proces prosuđivanja zasniva pre svega na zakonitom tumačenju propisa, u cilju otklanjanja sporova i uspostavljanja stanja mira u društvu i državi. Cilj rada je da uz analize izabranih slučajeva, koji predstavljaju primere loše sudske prakse u privrednim stvarima, ukaže na neophodnost pojačane kontrolne funkcije kojom sudska vlast raspolaže kako u samom procesu suđenja, tako i merama van tog procesa, kako bi se iskorenila pojava zloupotrebe poverenja poklonjenog sudu, poput prava na slobodno sudijsko uverenje sudije.
Reference
*** (2013) Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Službeni glasnik RS, br. 101
*** (2015) Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Službeni glasnik RS, br. 40
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (1950) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda iz 1950. godine / Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
*** (2009-2019) Sudski poslovnik - poslovnik. Službeni glasnik RS, br. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - ispr., 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 78/2018 i 43/2019, čl. 131 st. 3
*** (2009-2012) Sudski poslovnik. Službeni glasnik RS, br. 110/09, 70/11 i 19/12
*** (2011-2020) Zakon o parničnom postupku - ZPP. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020
*** (2008) Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Službeni glasnik RS, br. 116
*** (2007-2015) Zakon o Ustavnom sudu. Službeni glasnik RS, br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US, 103/2015 i 40/2015 - dr. zakon, čl. 89 st. 3
*** (2014) Plan aktivnosti VKS. I SU-7 24od 1. 4. 2014, dostupno na adresi: https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/PlanAktivnostiVrhovnogKasacionogSuda_0. pdf, 15. 7. 2020
*** (2012/2020) Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata. Službeni glasnik RS, br. 121i 99
*** (2010) Etički kodeks. Službeni glasnik RS, br. 96, princip 1
*** (2008-2018) Zakon o uređenju sudova. Službeni glasnik RS, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 40/2015 - dr. zakon, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - odluka US, 87/2018 i 88/2018 - odl
Apelacioni sud u Beogradu Obavezujuće obrazloženje odluke Ustavnog suda. Republika Srbija, dostupno na adresi: http://www.bg.ap.sud.rs/cr/articles/sudska-praksa/pravnashvatanja-stavovi-i-zakljucci-apelacionog-suda-u-beogradu/odeljenje-radnih-sporova/obavezujuce-obrazlozenje-odluke-ustavnog-
Ćirić, A. (2018) Rešavanje sporova u nacionalnom i međunarodnom privrednom prometu - ne propustite pravo na arbitražu. Pravo i privreda, vol. 56, br. 4-6, str. 66-93
Hiber, D. (2015) Pobijanje ugovora o jemstvu u stečajnom postupku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 63, br. 1, str. 58-74
Lončar, J. Određivanje vrednosti predmeta spora. Osnovni sud u Novom Sadu, Elektronski bilten, dostupno na adresi: http://bilten.osns.rs/presuda/sentenca?url=vrednost-predmeta-spora-3, 19. 7. 2020, internet izvor bez broja strane
Lukić, R. (1972) Uvod u pravo. Beograd: Naučna knjiga
Obućina, J. (2019) (Ne)namirenje izvršnog poverioca primenom člana 153. Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Pravo i privreda, vol. 57, br. 4-6, str. 683-693
Salma, M. (2009) Zabrana zloupotrebe procesnih ovlašćenja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 2, str. 281-291
Vasil'evič, M., Čirič, A. (2017) Arbitražnoe soglašenie i doktrina 'kompetencii-kompetencii' - sovremennye tendencii. u: Selivon N.F., Zaharčenko T.G., Dacenko K.O. [ur.] Meždunarodnyj kommrečeskij arbitraž - vyzovy sovremennosti, Kiev, 57-74
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2003055C
primljen: 28.07.2020.
prihvaćen: 10.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Može li virtuelni lik da bude subjekt prava?
Mitrović Dragan M., i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2020)
Uticaj prevare koja potiče od sajemca na punovažnost ugovora o jemstvu i prava jemca - žrtve prevare
Dabić Snežana

Pravo - teorija i praksa (2010)
Jovanovićevo shvatanje sudskog akta
Pajić-Šavija Sandra

prikaži sve [6]