Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 1, str. 157-178
Sudska kontrola zakonitosti u radu službi bezbednosti u Srbiji
Akademija za nacionalnu bezbednost

e-adresalazicr@orion.rs
Ključne reči: sudska vlast; službe bezbednosti; ljudska prava i slobode; demokratija; kontrola; posebni postupci i mere
Sažetak
Princip svakog savremenog demokratskog društva podrazumeva podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Ako nema podele između ove tri grane vlasti i ako nisu ispunjeni uslovi da sudska vlast bude nezavisna od zakonodavne i izvršne, to neminovno dovodi do nepoštovanja ljudskih prava i sloboda, kršenja političkih sloboda i nepostojanja vladavine prava. Nezavisnost sudstva je osnovni element za ostvarivanje ustavne parlamentarne države, pre svega kao garanta zaštite ljudskih, političkih i manjinskih prava. Uobičajena je praksa da služba bezbednosti u demokratskoj državi mora tražiti sudski nalog kada želi da izvrši nadzor i druge istražne postupke protiv nekog lica ili grupe lica. Taj nalog je, obično, prilično konkretan u pojedinostima u vezi sa vrstom nadzora koji se odobrava, protiv koga i koliko dugo traje, kao i koji je zakonski osnov za sprovođenje. Sudovi i pravosudni organi imaju direktan uticaj na zaštitu prava pojedinaca i na sprovođenje demokratske kontrole nad državnim institucijama, a posebno nad institucijama izvršne vlasti gde spadaju i službe bezbednosti. U ovom radu istraživaće se i analizirati na koji način sudske vlasti u Republici Srbiji vrše kontolu poštovanja ustavnosti i zakonitosti u primeni posebnih postupaka i mera i posebnih mera, odnosno posebnih dokaznih radnji, koje službe bezbednosti primenjuju u zaštiti nacionalne bezbednosti.
Reference
*** (2001-2010) Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije. Službeni list SRJ, br. 70/01 i 68/02; Službeni glasnik RS, br. 58/04, 85/05, 115/05 i dr. zakon, 49/07, 20/09 i dr. zakon, 72/09 i 76/10
*** (2002) Službeni list SRJ Međunarodni ugovori, br. 7
*** (2002-2014) Zakon o BIA. Službeni glasnik RS, br. 42/02, 111/09, 65/14 oduka US i 66/14
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14
*** (2009-2013) Zakon o VBA i VOA. Službeni glasnik RS, br. 88/09 i 55/12 odluka US i 17/13
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2001) Službeni list SRJ Međunarodni ugovori, br. 6
Grubač, M. Posebna ovlašćenja organa krivičnog gonjenja i ustavna prava i slobode građana. u: Hadžić Miroslav, Petrović Predrag [ur.] Demokratski nadzor nad primenom posebnih ovlašćenja, 58
Milenković, D., Koprivica, S., Todorić, V. (2011) Kontrola službi bezbednosti. Beograd: Misija OEBS u Srbiji
Milosavljević, B. Ovlašćenja policije i drugih državnih organa za tajno prikupljanje podataka domaći propisi i evropski standardi. Hadžić Miroslav [ur.]
Petrović, P., ur. (2008) Demokratski nadzor nad primenom posebnih ovlašćenja. Beograd: Centar za civilno vojne odnose, 59-75
Wills, A. (2010) Understading intelligence oversight. Geneva: DCAF
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-8277
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman