Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 15, br. 3, str. 33-54
Specifičnosti bilansiranja, sticanja i izveštavanja o transakcijama sa sopstvenim akcijama u Republici Srpskoj
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet, Srbija
bInstitut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija

e-adresavladan.pavlovic@pr.ac.rs, isidora.ljumovic@ien.bg.
Projekat:
Organizacione i informacione podrške sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihiovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište (MPNTR - 179001)

Sažetak
Uprkos rastućem značaju otkupa sopstvenih akcija u svetu, u Republici. Srpskoj je sticanje sopstvenih akcija zanemarljivog obima. Više je razloga zbog kojih kompanije u Republici Srpskoj ne pribegavaju ovom institutu, a nesumnjivo je da je tome doprinela i neadekvatna legislativa. Kao posledica propisiva nja obaveze primene pro-rata metode, Zakon o privrednim društvima Republike Srpske praktično je onemogućio kompanije da stiču sopstvene akcije u cilju sprečavanja značajnije štete po društvo, što je poslednjih godina, kao posledica krize, predstavljao najčešći razlog sticanja sopstvenih akcija u svetu i okruženju. Analiza zakonskih odredbi kojima se reguliše materija sticanja, otuđivanja/ poništavanja i izveštavanja o sopstvenim akcijama, pokazuje da je nužno izvršiti njihovu promenu, kako bi kompanije mogle efikasno da koriste ovaj pravni institut, ali kako bi se i umanjila mogućnost zloupotrebe ovog instituta. U radu se takođe ukazuje i da kompanije u Republici Srpskoj ne iskazuju sopstvene akcije saglasno MRS 32, uprkos zakonskoj obavezi prema kojoj su kompanije u obavezi da neposredno primenjuju međunarodnu profesionalnu regulativu.
Reference
*** (2015) Zakon o privrednim društvima. Službene novine Federacije BiH, br. 86
*** (2013) Directive 2013/34/EC of the European Parliament and of the Council
*** (2008-2013) Zakon o privrednim društvima. Sl. glasnik Republike Srpske, br. 127 od 31. decembra 2008, 58/09, 100/11, 67/13
*** (2002-2011) Zakon o privrednim društvima. Sl. list RCG + Sl. list Crne Gore, br. 06/02, br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11
*** (2013) Directive 2013/34/CE du Parlement Europeen et du Conseil
*** (2006-2017) Zakon o tržištu hartija od vrijednosti. Službeni glasnik Republike Srpske, broj 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17
*** (2004) Zakon o privrednim društvima. Sl. Glasnik RS, br. 125
*** (2011-2015) Zakon o privrednim društvima. Sl. Glasnik RS, br.36/3011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015
*** (2013) Zakon o računovodstvu. Sl. Glasnik RS, br. 62
*** (2015) Zakon o računovodstvu i reviziji. Sl. Glasnik RS, br. 94
*** (1993-2003) Trgovački zakon. Narodne novine, 113/93, 34/99, 52/00, 118/03
*** (2015) Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike. Službeni glasnik Republike Srpske, broj 106
*** (2012) Directive 2012/30/CE du Parlement Europeen et du Conseil
*** (2012) Directive 2012/30/EC of the European Parliament and of the Council
*** (2016) Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike. Službeni glasnik Republike Srpske, broj 63
*** (2011) Zakon o tržištu kapitala. Sl. Glasnik, br. 31
Andrić, M., Vuković, B. (2015) Priznavanje i vrednovanje bilansne imovine shodno zahtevima regulatornog okvira. Ekonomski pogledi, vol. 17, br. 2, str. 49-63
Joksimović, D., Pavlović, V., Mitić, M. (2015) Sticanje sopstvenih akcija u Srbiji - motivi i efekti. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, vol. 51, br. 33, str. 401-414
Legifrance: Le service public de la diffusion du droit (2015) Code de Commerce. Edition: 09-13
Ministarstvo finansija R. Crne Gore Nacrt Zakona o tržištu kapitala. www.mf.gov.me
Parać, Z. (2009) Stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama i načelo jednakog položaja dioničara. u: Zbornik 47. susreta pravnika, Opatija, Hrvatska, 20-22.05, str. 109-128
Pavlović, V. (2015) Zakonska regulativa i praksa izveštavanja o sopstvenim akcijama u Crnoj Gori. u: X Kongres računovođa i revizora Crne Gore, Finansijsko izveštavanje u funkciji unapređenja procesa menadžmenta, Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore - Ekonomski fakultet Podgorica, Bečići, 22-
Pavlović, V. (2010) Otkup sopstvenih akcija - ciljevi, metodi i efekti. Računovodstvo, vol. 54, br. 3-4, str. 63-79
Pavlović, V. (2014) Finansijsko-računovodstveni aspekti sticanja sopstvenih akcija. Računovodstvo, vol. 58, br. 9-10, str. 30-39
Pavlović, V., Cvijanović, J., Milačić, S. (2014) Reporting on the reasons for the acquisition of own shares. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 3, str. 707-721
Pavlović, V., Muminović, S. (2011) Međuzavisnost berzanske vrednosti akcija, motiva i obima otkupa sopstvenih akcija. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 2, str. 265-280
Pavlović, V., Muminović, S., Grbić, V. (2011) Efekti otkupa sopstvenih akcija na berzansku vrednost i finansijski položaj mlekara u Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 4, str. 577-594
Radović, V. (2007) Izmene Druge direktive EU i mogući pravci budućeg razvoja. Pravo i privreda, vol. 44, br. 5-8, str. 181-204
SRRS (2010) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja - objavljeni do 1. januara 2009. Beograd
Vasiljević, M. (2006) Komentar Zakona o privrednim društvima. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1803033P
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka