Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 4, str. 1273-1283
Parnične stranke po odredbama procesnog zakonodavstva Srbije iz 1865. godine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaM.Kulauzov@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat naučnog angažovanja na projektu Pravnog fakulteta u Novom Sadu pod nazivom "Pravna tradicija i novi pravni izazovi" u 2020. godini

Ključne reči: građanski sudski postupak; parnične stranke; procesna sposobnost; zakonsko i voljno zastupanje; Zakonik iz 1865. godine
Sažetak
Autor u radu vrši istorijskopravnu analizu odredaba Zakonika o građanskom sudskom postupku iz 1865. godine koje se odnose na parnične stranke. Nisu zanemareni ni ostali učesnici u parničnom postupku poput umešača, punomoćnika i zakonskih zastupnika procesno nesposobnih stranaka. Budući da je sud bio dužan da za sve vreme trajanja postupka po službenoj dužnosti vodi računa o parničnoj sposobnosti procesnih subjekata, u radu je posvećena pažnja i odredbama glave IV Srpskog građanskog zakonika o tutorstvu i starateljstvu, kao i Zakonu o starateljstvu iz 1872. godine kojim je novelirana kodifikacija građanskog prava. Ne samo da je od 33 člana procesnog zakonika posvećenih parničarima i njihovom zakonskom i voljnom zastupanju u dugom vremenskom periodu važenja kodeksa izmenjen samo jedan paragraf i to tek 1900. godine, nego su i bezmalo sva zakonska rešenja predviđena u nacrtu koji je 1864. godine tadašnji ministar pravde Rajko Lešjanin podneo Komisiji Državnog saveta usvojena u prvobitnoj verziji. Na to ukazuje arhivska građa sačuvana u fondu Državni savet Arhiva Srbije čija je analiza od presudnog značaja za upoznavanje sa procesom konačnog uobličavanja normi o parničnim strankama u zakonskom tekstu. Najposle, kako bi se stekao uvid u slabosti i nedostatke koji su se pokazali u praktičnoj primeni pojedinih zakonskih rešenja iz posmatrane oblasti, analizirani su i odgovori nadležnih sudskih vlasti na inicijativu za delimičnu reviziju Zakonika koja je 1872. godine potekla od ministra pravde Stojana Novakovića.
Reference
*** (1865) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama za Knjažestvo Srbiju. Beograd: Državna štamparija
*** (1865) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama. 26. januar, Arhiv Srbije, fond Državni savet, dok. br. 53
*** (1853) Zakonik o sudejskom postupku u parnicama građanskim za Knjažestvo Srbiju. Beograd
*** (1860) Zakonik o postupku sudejskom u građanskim parnicama za Knjažestvo Srbiju. Beograd: Praviteljstvena pečatnja
*** (1872) Komisija Državnom savetu 22. septembra 1872. godine. Arhiv Srbije, fond Ministarstvo pravde, dok. br. 6
*** (1917) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama sa svima izmenama i dopunama. Krf: Državna štamparija Kraljevine Srbije
*** (1865) Izveštaj Komisije Državnom savetu od 14. decembra 1864. godine. Arhiv Srbije, fond Državni savet, dok. br. 53
*** (1873) Primedbe Kruševačkog okružnog suda na predlog zakona o izmenama i dopunama zakonika o postupku sudskom u građanskim parnicama od 2. februara 1873. godine. Arhiv Srbije, fond Ministarstvo pravde, dok. br. 4
*** (1873) Primetbe člana Apelacionog suda Save Hristića na izmene i dopune sudskog građ. postupka od 30. marta 1873. godine. AS, MP, dok. br. 4
*** (1873) Primetbe predsednika Čačanskog okružnog suda na predlog o dopunama i izmenama post. građ. od 2. aprila 1873. godine. Arhiv Srbije, fond Ministarstvo pravde, dok. br. 4
*** (1872) Primjetbe Užičkog okružnog suda na predlog zakona o izmijenama i dopunama zakonika o post. sudskom u građanskijem parnicama od 12. februara 1873. godine. Arhiv Srbije, fond Ministarstvo pravde, dok. br. 4
Đorđević, A. (1924) Teoriju građanskog sudskog postupka - s pogledom na Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama za Kraljevinu Srbiju I. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Matić, D. (1850) Objasnenje Građanskog zakonika za Knažestvo srbsko I. u: Knjažestva Srbskog knjigopečatnja, Beograd, 232-233
Niketić, G. (1922) Građanski Zakonik Kraljevine Srbije - protumačen odlukama odeljenja i opšte sednice Kasacionoga suda. Beograd: Knjižar izdavač Geca Kon
Pavlović, G. (1903-1904) Zastupništvo (s punomoćstvom) u građanskom pravu. Branič - povremeni list za pravne i državne nauke, knjiga I, maj-avgust 1903, 13-21, 71-84, 135-154, 203-218; knjiga II, septembar-decembar 1903, 265-282, 341-354, 399-415, 459-481; broj I, januar 1904, 16-30, Beograd
Salma, M. (2004) Učešće trećih lica u parnici. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 38, br. 2, str. 183-199
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-29476
primljen: 20.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka