Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
2020, br. 169, str. 189-200
Doprinos Milene Dragićević Šešić razumijevanju pojmova interkulturalnosti i transkulturalnosti
Rotenburg, Nemačka
Sažetak
Rad analizira doprinos Milene Dragićević Šešić razumijevanju pojmova interkulturalnosti i transkulturalnosti u teoriji i praksi kulturne proizvodnje jugoslovenskih prostora u periodu od 1980-tih godina pa do 2020. godine, s posebnim naglaskom na tri važne knjige koje autor smatra posebno reprezentativnim za eleboriranje ovih pojmova. Načini na koje Milena Dragićević Šešić najprije uvodi ove pojmove u jugoslavenske teorijske i stručne rasprave, a potom ih razvija, primjenjuje i preispituje, slijedi i razvojni put njenog ukupnog teoretičarskog, pedagoškog i aktivističkog angažmana kroz više od četrdeset godina aktivnog djelovanja. Rad pokazuje kako se pristup konceptu multikulturalnosti i interkulturalnosti u radovima Milene Dragićević Šešić razvijao kroz interdisciplinarnost i transdisciplinarnost njezinih istraživanja i na koje je načine to obilježilo njezine pristupe temama kulturne proizvodnje, distribucije i konzumacije, kao i njezinu društvenu angažiranost u turbulentnim vremenima na Balkanu u prelazu iz dvadesetog u dvadeset prvo stoljeće.
Reference
Dragićević, Š.M., Dragojević, S. (2004) Interkulturni dijalog i medijacija na Balkanu. Sarajevo: OKO
Dragićević-Šešić, M. (1995) Kulturna politika, institucionalni sistem i umetnički trendovi. u: Janjić D. [ur.] Srbija između prošlosti i budućnosti - uzroci i obeležja društvene i političke situacije u Srbiji između 1987-1994. i mogućnosti demokratizacije, Beograd: Institut društvenih nauka, str. 351-365
Dragićević-Šešić, M. (2013) Indijsko pozorište - tradicija i aktivizam - dnevnik istraživanja. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu
Dragićević-Šešić, M. (1987) Francuska misao o kulturi. Gradina, Niš, god. 22, br. 9/10, str. 5-14
Dragićević-Šešić, M. (1991) La culture NEO-folklorique de guerre. Migrations littéraires : revue trimestrielle des lettres yougoslaves, n. 18-19, p. 131-134, Paris : Ed. du Titre
Dragićević-Šešić, M., Dragojević, S. (2005) Art management in turbulent times: Adaptable quality management. Amsterdam: Boekmanstichtung
Dragićević-Šešić, M., ed. (2006) La fete - la situation dans les Balkans. u: La place et le role de la fete dans l'espace public, Lyon: Banlieues d'Europes, pp. 124-128
Dragićević-Šešić, M. (2008) Toward Europeanisation: For a new ethic of national cultural institutions. u: Birnkrauts G, Wolf K. [ur.] Kulturmanagement konkret: An anatomy of arts management, Wien: Institut fur Kulturkonzepte, pp. 87-107
Dragićević-Šešić, M. (2011) Cultural policies, identities and monument building in Southeastern Europe. u: Milohnić A, Švob-Đokić N. [ur.] Cultural identity politics in the (post) transitional societies, Zagreb: IRMO, pp. 31-46
Dragićević-Šešić, M., Tomka, G. (2014) Intercultural projects in Serbia: Paths towards sustainability. u: Dragićević Šešić M, Nikolić M, Rogač-Mijatović Lj. [ur.] Kultura i održivi razvoj u doba krize (Culture and sustainable development at time of crisis), Beograd: Univerzitet umetnosti - Fakultet dramskih umetnosti - Institut za pozorište, film, radio i televiziju, str. 316-329
Dragićević-Šešić, M. (2015) Vers les nouvelles politiques culturelles. Bruxelles: Association Marcel Hicter
Dragićević-Šešić, M. (2018) Umetnost i kultura otpora. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti - Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Dragićević-Šešić, M. (1988) Publika nove narodne muzike. Kultura, br. 80-81, str. 94-116
Dragićević-Šešić, M. (1988) Metodi predviđanja razvoja kulture i umetnosti. u: Otkrivanje budućnosti - zbornik, Beograd: Istraživačko-izdavački centar, str. 179-195 i 367-369
Dragićević-Šešić, M.D. (1989) Alternativni umetnički izraz u Jugoslaviji danas. Potkulture, Beograd, br. 4, str. 88-96, Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Dragićević-Šešić, M. (2012) Kultura posle građanskog rata i vrednosnog razaranja - Kambodža - dnevnik istraživanja. Kultura, br. 137, str. 289-327
Dragićević-Šešić, M.D. (1992) Novokomponovana ratna kultura - kič patriotizam. Sociološki pregled, vol. 26, br. 1-4, str. 97-108
Dragićević-Šešić, M. (1994) Neofolk kultura - publika i njene zvezde. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Dragićević-Šešić, M. (1985) Pokušaj definisanja dominantnih i potkulturnih modela kulturnog života u Jugoslaviji. Potkulture, br. 1, str. 13-20, Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura2069189L
objavljen u SCIndeksu: 19.01.2021.