Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26

Sadržaj

članak: 1 od 24  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 93, br. 4, str. 957-993
Odnos litispendencije i isključive ugovorene međunarodne nadležnosti u pravu Haške konferencije i Bosne i Hercegovine
Osnovni sud u Zvorniku, Zvornik, Bosna i Hercegovina

e-adresaadispoljic@yahoo.com
Ključne reči: litispendencija; nadležnost; sporazum; ugovorena nadležnost; prekid postupka
Sažetak
Predmet rada se odnosi na analizu ostvarivanja volje ugovornih strana u pogledu nadležnosti suda u pravu Haške konferencije i Bosne i Hercegovine. Ostvarivanje volje ugovornih strana može biti ograničeno institutom litispendencije koja onemogućava istovremeno vođenje dva postupka između istih stranaka za isti tužbeni zahtjev zasnovan na istom činjeničnom stanju, dajući prednost prvom pokrenutom, bez obzira na ugovorenu međunarodnu nadležnost. Ugovaranjem nadležnosti ugovorne strane odlučuju koji će sud riješiti njihov spor što je za njih izuzetno važno. Na osnovu analize Haške konvencije o sporazumima o izboru nadležnog suda dolazi se do zaključka da se daje prednost postupku pred izabranim sudom, s tim da postoje određeni izuzeci kada se neće primijeniti sporazum stranaka. U pravu Bosne i Hercegovine primjenjuju se pravila litispendencije koja mogu onemogućiti primjenu sporazuma stranaka.
Reference
*** (2003-2015) Civil procedure law of the FBiH. Official Gazette of the FBiH, no. 53/03, 73/05, 19/06 and 98/15
*** (2005) The Hague convention on choice of court agreements from 30. 6
*** (2003-2008) Civil procedure law of the RS. Official Gazette of the RS, no. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 105/08 - decision of the Constitutional Court of the RS, 45/09 - decision of the Constitutional Court of the RS, 49/09 and 61/13
*** (2004-2016) Civil procedure law before a court in BiH. no. 36/04, 84/07, 58/13 and 94/16
*** (2018) Civil procedure law of BDBiH. Official Gazette of BDBiH, no. 28
*** (1982) Law on resolving conflicts of law with regulations of other countries. Official Gazette of the SFRJ, no. 43 and 72
Adler, M., Zarychta, M.C. (2006) The Hague Convention on choice of court agreements: The United States joins the judgment enforcement band. Northwestern Journal of International Law & Business, 27(1): 1-38
Čalija, B., Omanović, S. (2000) Građansko procesno pravo. Sarajevo: Faculty of Law of the University of Sarajevo
Čizmić, J. (2009) Komentar Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Privredna štampa
Čolović, V. (2012) Međunarodno privatno pravo. Banja Luka: Pan-European University APERION
Day, J. (2015) The Hague Choice of court convention takes effect, and with it greater certainty for international transactions. Washington: Jones Day
Dika, M., Knežević, G., Stojanović, S. (1991) Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu. Belgrade: Nomos
Grušić, U. (2007) Dejstvo prorogacionih sporazuma u evropskom, engleskom i srpskom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 2, str. 156-179
Huseinbegović, A., Haubrich, V. (2017) Litispendencija prema građanskom procesnom pravu Evropske unije. Revija za pravo i ekonomiju, 18(1): 9-28
Khatri, B. (2016) The effectiveness of the Hague convention on choice of court agreements in making international commercial cross-border litigation easier: A critical analysis. Victoria: University of Wellington
Laguardia, D.H.R., Falge, S., Franceschi, H. (2012) The Hague Convention on choice of court agreements a discussion of foreign and domestic points. Retrieved on 11. 3. 2017. Available at: http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/ Publications/2012/07/The-Hague-Convention-on-Choice-of-Court-Agreemen__/ Files/ View-full-article-The-Hague-
Lando, O., Nielsen, P.A. (2008) The Rome I regulation. Common Market Law Review, 45: 1687-1725
Min, Y.T. (2005) Report of the law reform committee on the Hague Convention on choice of court agreements. Singapore: Singapore Academy of Law
Moore, C., Jedrey, N., Rodgers, K. (2016) Hague Convention on choice of court agreements enters into force. Business Law Review, 37(1): 2-6
Muminović, E. (2008) Procesno međunarodno privatno pravo. Sarajevo: Faculty of Law of the University of Sarajevo
Musseva, B. (2016) Opposability of choice-of-court agreements against third parties under the Hague choice-of-court Convention and Brussels ibis regulation. Annals of the Faculty of Law in Zenica, 9(18). 69-91
Nanda, V. (2007) The landmark 2005 Hague Convention on choice of court agreements. Texas International Law Journal, 42(3): 773-788
Sources, G.R. (2016) Mining for justice in home country courts: A Canada-UK comparison of access to remedy for victims of human rights violations. Retrieved on 19. 3. 2017. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=2882826
Stanivuković, M., Živković, M. (2010) Međunarodno privatno pravo. Belgrade: Službeni glasnik
Stanivuković, M. (2012) Haška konvencija o izboru nadležnog suda - kritička procena. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 3, str. 121-140
van Loon, H. (2016) The 2005 Hague Convention on choice of court agreementsan introduction. Annals of the Faculty of Law in Zenica, 9(18): 11-29
van Loon, H. (2007) The Hague Conference on private international law. 2(2): 3-12
Varadi, T., Knežević, G., Bordaš, B., Pavić, V. (2016) Međunarodno privatno pravo. Belgrade: Faculty of Law of the University of Belgrade, 15. ed
Wagner, R. (2011) Značaj Haške konferencije za međunarodno privatno pravo za međunarodnu saradnju u građanskim stvarima. Nova pravna revija, 2(2): 45-50
Weller, M. (2016) Choice of forum agreements under the Brussels i recast and under the Hague Convention: Coherences and clashes. Retrieved on 21. 3. 2017. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2827711
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv93-28341
primljen: 10.09.2020.
revidiran: 17.02.2021.
prihvaćen: 06.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 01.01.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0