Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
2016, br. 4, str. 94-109
I kod Lutoslavskog postoji priča - narativni arhetipovi u prvom stavu druge simfonije Vitolda Lutoslavskog
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti
Ključne reči: Lutoslavski; narativ; arhetip; model kompletiranja; Almen
Sažetak
Narativnost u muzici retko se vezuje za kompozicije zasnovane na aleatoričkim procedurama i radu sa zvučnim masama. Ipak, može se pokazati da prvi stav Druge simfonije Vitolda Lutoslavskog projektuje jedan smisleni skup odnosa koji se potom dovodi u pitanje i rekonfiguriše, čime su ispunjeni bar neki uslovi za naratološki pristup. Interesovanje će biti usmereno na parametar tonske visine i u tom smislu uočavamo da se stav temelji na alternaciji dvanaesttonskog agregata i simetričnog, sve-kombinatorijalnog heksakorda 012678. Ovakav opis nagoveštava statičnost, odsustvo usmerenog kretanja, pošto obe tonske kolekcije karakteriše visoki stepen entropije. Uprkos tome, postoji jasan napor da se ostvari usmereno kretanje, zahvaljujući procedurama kojima se organizuju tonske visine i naročito tretmanu heksakorda. U radu će se ispitati način da se tok događaja u ovom stavu dovede u vezu sa sistemom mythosa - arhetipskih narativnih kategorija - kako ih je prvobitno definisao kanadski književni kritičar Nortrop Fraj, a za muzičku naratologiju prilagodio Bajron Almen. Sistem je zasnovan na ukrštanju dve temeljne opozicije: poraz/pobeda i poredak/narušavanje poretka, čime se dobijaju četiri kategorije: komedija, romansa, ironija/ satira i tragedija. Upravo se - koliko god paradoksalno zvučalo - pomenuta entropija može smatrati inicijalnim poretkom, a njegovo narušavanje ostvaruje se kroz pokušaje uspostavljanja usmerenog kretanja. Ambivalencija arhetipskih kategorija i njihovo prožimanje nije retkost u narativnom procesu, pa će se stoga razmotriti mogućnost različitih interpretacija narativne trajektorije.
Reference
Abbate, C. (1989) What the Sorcerer Said. 19th-Century Music, 12(3): 221-230
Almén, B. (2009) A Theory of Musical Narrative. Bloomington and Indianapolis: University of Indiana Press
Frye, N. (1979) Anatomija kritike - četiri eseja. Zagreb: Naprijed
Grabocz, M. (1991) Narrativité et musique électroacoustique, u. Musicworks, No. 51, 47-52
Grabocz, M. (2013) Some aspects of musical narratology: The topic of walking and its evolution in the music of György Kurtág. u: Zatkalik Miloš, Collins Denis, Medić Milena [ur.] Histories and Narratives of Music Analysis, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 207-36
Harley, J. (2001) Considerations of Symphonic Form in the Music of Lutoslawski. u: Skowron Zbigniew [ur.] Lutoslawski Studies, Oxford: Oxford University Press, 163-93
Kramer, L. (1991) Musical Narratology: A Theoretical Outline. Indiana Theory Review, Vol. 12, 141-62
Liszka, J.J. (1989) The Semiotics of Myth. Bloomington and Indianapolis: University of Indiana Press
Micznik, V. (2001) Music and Narrative Revisited: Degrees of Narrativity in Beethoven and Mahler. Journal of the Royal Musical Association, 126(2): 193-249
Rae, B.C. (1994) The Music of Lutoslawski. London: Faber & Faber
Reyland, N. (2007) Lutoslawski, 'Akcja' , and the Poetics of Musical Plot. Music and Letters, 88(4): 604-631
Reyland, N. (2008) Notes on the construction of Lutoslawski s conception of musical plot. Witold Lutoslawski Studies, Vol. 2, 9-25
reyland nicholas (2008) Livreor Symphony? Lutosławski'sLivre pour orchestreand the Enigma of Musical Narrativity. Music Analysis, 27(2-3): 253-294
Reyland, N. (2015) The Spaces of Dream: Lutosławski's Modernist Heterotopias. Twentieth-Century Music, 12(01): 37-70
Stucky, S. (1981) Lutoslawski and His Music. Cambridge: Cambridge University Press
Stucky, S. (2001) Change and Constancy: The Essential Lutoslawski. u: Skowron Zbigniew [ur.] Lutoslawski Studies, Oxford: Oxford University Press, 127-62
Tarasti, E. (1994) A theory of musical semiotics. Bloomington, itd: Indiana University Press
Todorov, T. (1981) Introduction to Poetics. Minneapolis: University of Minnesota Press
Zatkalik, M. (2013) Reconsidering teleological aspects of non-tonal music. u: Collins Denis [ur.] Music Theory and its Methods: Structures, Challenges, Directions, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishers, 265-300
Zatkalik, M. (2015) Teleološke strategije posttonalne muzike: model kompletiranja. u: Pajić Sanja, Kanački Valerija [ur.] Srpski jezik - književnost - umetnost, Zbornik sa devetog međunarodnog naučnog skupa, Kragujevac: Filum
Zatkalik, M. (2008) The Aggregate or Have the Notes Lost Orientation?. Musicological Annual, 44(2): 69
Zatkalik, M., Kontić, A. (2015) Psychoanalysis and Music: Discourse about the Ineffable, u. Muzikologija, No. 19, 127-146
Zbigniew, S., ur. (2007) Lutoslawski on music. Lanham, Maryland: The Scarecrow Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ZbAkUm1604094Z
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2016.
Creative Commons License 4.0