Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 24  
Back povratak na rezultate
2021, br. 55, str. 343-352
Značaj vrednovanja rizika u poslovanju preduzeća sa aspekta odlučivanja top menadžmenta
Nova Banka a.d., Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

e-adresag.vitomir85@gmail.com
Sažetak
Privreda jedne zemlje bez obzira na vlasničku dominatnu strukturu koja preovladava u njoj, treba da poseduje razvijene tržišne institucije pomoću kojih će se moći privredni razvoj graditi u skladu sa osnovnom ciljnom funkcijom preduzeća, odnosno ciljnom kategorijom "maksimizacije profita". Tako posmatrana privreda nadovezuje se na posmatranje finansijskog položaja velikog broja heterogenih preduzeća, jer se na taj način može izvršiti predstavljanje najznačajnijih pokazatelja poput onih koje oslikavaju finansijsko zdravlje velikog broja preduzeća u momentu posmatranja. Realno sagledavanje stvorene vrednosti preduzeća podrazumeva istovremeno stvaranje konkurentske prednosti i vrednovanje ekonomskih efekata u ralnom posmatranju privrede jedne zemlje, poput na primer posmatranja privrede Republike Srbije. Top menadžment u postupku ukupne ocene ulaganja potrebnih resursa za organizaciju privređivanja u preduzeću trudi se da sagleda što veći broj faktora koji utiču na projekciju gotovinskih tokova, da bi potom vršio i procenu mogućih šansi za ostvarivanje eventualnih modifikacija u cilju sticanja što veće stope profita. U ovom istraživanju autori su analizirali uticaj stohastičkog rizika u kreiranju stvarne vrednosti preduzeća. S tim u vezi, dolazi se do ključnog pitanja koji se vezuje za upravljanje preduzećeom, odnosno dolazi se do problematike upravljanja mogućim rizicima pogotovo kada se radi o komparacijama rizika i novih ulaganja koja nastaju u realnom poslovanju preduzeća.

Циљ доброг управљања предузећем од стране топ менаџмента је да смањи укупни ризик пословања, потом да повећа готовинске токове, а тиме неминовно долази и до повећања вредности предузећа, што захтева свеобухватни и интегрисани приступ укупним управљањем у предузећу, па самим тим и управљање предузећем које ће захтевати анализу могућих ризика пословања који директно могу утицати на остварење висине профита у пословању предузећа (Тинтор 2001).

Тако посматрање управљања од стране топ менаџмента је неопходно да би се у будућим пословним периодима остварила што сигурнија производња, продаја или промет у предузећу, односно, управљање предузећа треба посматрати у оквиру целокупног поступку управљања где је један од важнијих сегмената решавање ризика по пословање предузећа.

Приликом обављања послова утврђивања бројних ризика по пословање у предузећима, топ менаџмент треба да води рачуна да на одговоран начин прати ризике који могу утицати на постизање повољних резултата пословања (Мајсторовић и др. 2015; Мијић, Поповић 2016). На тај пословање предузећа постаје сигурније јер сам топ менаџмент прихвата постојање бројних ризика по пословање у предузећима (Пернек 2001; Поповић 2014; Поповић и др. 2017; Поповић 2018). У тако организованим предузећима где се ризик третира са нарочитом пажњом могуће је да настане побољшање укупног управљања у предузећу, јер се повећава ниво контроле процеса који настају у предузећу (Новаковић и др. 2018; Радовић и др. 2019; Радовић и др. 2019).

Значај успостављања анализе великог броја могућих ризика по пословање и одлучивање топ менаџмента у предузећима у Републици Србији

Циљ доброг управљања предузећем од стране топ менаџмента је да смањи укупни ризик пословања, потом да повећа готовинске токове, а тиме неминовно долази и до повећања вредности предузећа, што захтева свеобухватни и интегрисани приступ укупним управљањем у предузећу, па самим тим и управљање уз анализиране ризике који директно могућ утицати на остварење профита у предузећу.

Постоји велики број хетерогених ризика по пословање предузећа. Аутори истичу да стохастички ризик улагања се може изразити помоћу очекиване вредности готовинског тока (CFt) и дисперзије попут стандардне девијације (σt), варијансе (σ2t) и коефицијента варијације (СВ). Тако посматран начин мерења ризика улагања указује на проблем посматрања у одређеном времену, јер са протоком времена може да се мења очекиване вредности готовинског тока уз истицање постојања „дистрибуције вероватноће“.

Аутори истичу да не постоји универзална оптимална анализа ризика по пословање предузећа. Као пример добре праксе аутори дају приказ матрице пословања предузећа, где постоји 9-пољна матрица која суштински усваја вишедимензионални приступ, јер се уместо једног параметра, узима у обзир више анализираних параметара, који у овом примеру описују сложена обележја: конкурентне снаге и атрактивност тржишта.

Вишедимензиони приказ утицаја на пословање предузећа са 9-пољном матрицом која може послужити као основа за одлучивање у предузећима која су суштински окренута ка посматрању производа у Републици Србији, аутори су призали у виду Figure 1.

Figure 1

Извор: Аутор

Осим изнетог постоји и једнодимензиони приступ који се може представити као модел понашања пословања у једном предузећу у тржишно орјентисаној привреди са просечном стопом раста тржишта од око 10% и у условима када поменуто предузеће располаже следећим подацима о укупној продаји, као и подацима о продаји највећих конкурената, као и подацима о величини и стопама раста продаје за сваки производ.

Пример таквог модела понашања аутори су дали у виду табеларног приказа Table 1, где је узето у обзир 5 врста производа, главни конкурент, вредност укупног тржишта, удео у укупној продаји изражен у %, релативна величина према главном конкуренту, приказ стопе раста сопствене продаје изражена у процентима.

Table 1. Модел пословања предузећа који у фокусу има стање продаје производа

Вредност продатих производа
Удео у укупној продаји (%) Релативна величина према главном конкуренту Стопа раста властите продаје (%)
Предузећа Главнog конкурентa Укупно тржиште
2 3 4 5 (2:4) 6 (2:3) 7
800 1.000 2.000 40 0,80 12
2.000 2.000 4.500 44 1,00 5
400 800 2.700 15 0,50 13
500 900 5.000 10 0,56 5
800 2.000 4.000 20 0,40 12

Извор: Аутор

Аутори истичу да је могуће и да је од користи радити и анализе помоћу којих се може утврдити позиција предузећа.

Модел који уважава изречено аутори су приказали у Figure 2.

Figure 2 Релативна конкурентска способност предузећа

Извор: Аутор

Други модел може анализирати у фокусу утицаје атрактивности тржишта на пословање предузећа.

Аутори дају приказ таквог модела понашања у пословању предузећа у виду табеларног приказа у Figure 3, где су анализирани 8 фактора утицаја тржишта на пословање предузећа у односу на скалу вредновања у интервалу 1-9, где је градација направљена као: ниска, средња и висока.

Figure 3 Приказ атрактивности тржишта на пословање предузећа

Извор: Аутор

Приказ утицаја атрактивности тржишта изражено преко 3 категорије и то: ниског утицаја, средњег утицаја и високог утицаја на пословање предузећа у односу на производњу предузећа, а све у циљу истицања конкурентне снаге и позиције предузећа аутори су приказали у виду табеларног приказа Table 2.

Table 2. Модел приказа конкуренте позиције предузећа на тржишту у односу на остварену производњу предузећа

Атрактивност тржишта ВИСОКА 9
8
7
СРЕДЊА 6
5
4
НИСКА 3
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
НИСКА СРЕДЊА ВИСОКА

Извор: Аутор

Анализа хетерогених ризика по укупно пословање предузећа као и одређивања његовог положаја на тржишту у реалном посматрању

Власници предузећа су суштински више заинтересовани за посматрање ризика појединачног предузећа, него за могући тржишни ризик по пословање предузећа. Осим тога, многи инвеститори не искључују ризик неликвидности јер он суштински зависи од ризика предузећа. На такве ставове треба додати и посматрање стабилности предузећа јер стабилност представља важан сегмент посматрања не само акционарима, већ и осталим интересним групама као што су менаџери, радници, купци, добављачи и сл.

Услед постојања ризика неликвидности, предузећа теже привлаче и задржавају добре менаџере и раднике што се врло брзо може одразити на пословање предузећа, јер се одласком кадрова смањује потенцијал пословања предузећа.

Купци и добављачи врло често одбијају сарадњу са предузећима која имају проблем са ликвидношћу, јер се плаше да ће имати проблематично пословање, које на крају неће моћи да доведе до наплате уговорене трансакције. Један број топ менаџера са правом говори о проблему додатног задуживања предузећа, јер по правилу такво задуживање може да се реализује једино по високим каматним стопама, услед постојања оправданог ризика.

На крају посматрања општих фактора ризичног посматрања треба истаћи да ризична предузећа имају тешкоће са одржавањем истраживачко-развојних програма, маркетиншких програма и сл. У таквим условима долази до смањивања опште профитабилности пословања код ризичног предузећа, а тиме и његове вредности као предузећа на тржишту, берзи или у случају продаје истог.

Приступ тзв. интегрисаном менаџменту подразумева да се укупни ризик предузећа посматра као пословање предузећа које има за циљ да оправда праксу компензације опште ризика пословања предузећа. Иако укупан ризик не мора да утиче на захтеване приносе инвеститора, велики несистематски ризик може значајно да смањи вредност предузећа.

Оптимални профил ризика предузећа базира се на компромису између укупних трошкова преузимања целокупног (или делимичног) ризика предузећа и трошкова компензовања ризика. У таквим условима се у фокус анализе топ менаџмента поставља посматрање и анализа ризика од несолвентности.

Да би топ менаџмент предузећа решио структурални проблем несолвентности у предузећима стоје на располагању два аналитичка инструмента и то:

 (1) модел најгорег могућег сценарија и

 (2) модел неадекватности готовине.

Модел најгорег могућег сценарија заснива се на идентификацији различитих врста ризика и пројекцији готовинских токова за сваку категорију ризика, претпостављајући шта све најгоре може да се деси. Информација о готовини и кретању токова готовине може да се искористи за пројекцију и израчунавање дистрибуције вероватноће завршног салда готовине по завршетку кризе у којој се нашло пословање предузећа. Следећи корак у структуралној анализи представља компарација завршног салда са фиксним обавезама које има предузеће.

Са сваким инкрементом дуга, може да се одреди вероватноћа несолвентности која се заснива на дистрибуцији вероватноће крајњег салда готовине. Хартије од вредности имају велики утицај на долучивање топ менаџмента. У раду са хартијама од вредности топ менаџмент се концентрише на повећање приноса које врло често се базира на компаративној предности предузећа.

Посматрано из угла максимизације вредности предузећа, коришћење хартија од вредности је у порасту и има тенденцију континуираног раста. Акционари су највише заинтересовани за систематски ризик пословања предузећа. Акционари су на добитку једино ако се систематски ризик трансформише „изван система“. То суштински значи да уколико топ менаџмент предузећеа компензује ризик трансферишући га у оквиру корпорације или у оквиру страног предузећа у коме инвеститори немају акције, тада сам акционар може да буде на добитку.

Економски гледано највећа корист од компензовања општег ризика пословања настаје онда када предузеће може да створи и подели акционарима добит која настаје путем повећања реално остварених приноса у пословању предузећа.

Компензација ризика је корисна ствар по пословање предузећа поготово онда када се ради о питању опорезивања предузећа. Услед примене пропорционалне пореске стопе само предузеће више губи када добит предузећа пре опорезивања падне за одређени износ него што добија бенефита када настаје ситуација да постоји пораст у висини једнаког износа. Са компензовањем ризика настаје ситуација где се смањује променљивост остварене добити и неутралишу се ефекти опорезивања које је прописао државни орган у оквиру спровођења пореске политике.

Компензовање ризика генерално смањује вероватноћу пропадања пословања предузећа услед финансијског неуспеха који може настати лошим пословањем и који на крају може значити и ликвидацију самог предузећа као правног субјекта. Уколико топ менаџмент оствари пословање у коме постоји смањивање трошкова ликвидности наступа повећање висине задужења предузећа.

Закључак

Значај вредновања ризика у пословању предузећа посматрано у оквиру доношења валидних одлука топ менаџмента је од велике важности за побојшање суштинског управљања у предузећу.

Аутори су у истраживању суштински указали на значај адекватног компензовања укупног ризика пословања предузећа. Уједно такво пословање има позитивно дејство и када су у питању нова улагања, потом када се узме у обзир постојање кључних циљева које имају акционари, али и остали повериоци. Да би се то могло остварити у предузећу морају суштински да се успоставе боље контроле и боље укупно управљање потенцијалима које предузеће поседује и који се могу посматрати у оквиру тзв. предности које има само предузеће.

Управљање хетерогеним ризицима у предузећу представља комплексно питање поготово ако се ради о задовољавању очекивања акционара након пословања предузећа крајем пословне године. У таквим околностима се посматра укупни ризик пословања.

Осим тога друга битна категорија представја награђивање менаџмента и запослених у предузећу, јер само задовољни заполени имају мотив да остану у таквој организацији и да дају свој максимум у циљу остваривања позитивног резултата предузећа. Уколико је предузеће остварило боље пословне резултате, по правилу има и вишу вредност предузећа, тада су и запослени у ситуацији да остваре веће зараде.

Постоје ситуације да се компензовање укупног ризика пословања врши на основу донешених одлука самих акционара, и тада врло често постигнуте акције акционара немогу да супституишу укупне ризике које нису правилно уочили сами топ менаџери предузећа.

References

Majstorović, A., Popović, S., & Vorf, D. (2015). Teorija i politika bilansa, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Novi Sad: Feljton.
Mijić, R., & Popović, S. (2016). Finansijsko računovodstvo. Banja Luka: City print.
Novaković, S., Vukasović, D., Laban, B., Ivić, M., Popović, V., & Popović, S. (2018). Managing Agricultural Company by Using Internal Control and Significance of Risk Presentation. Economics of Agriculture, 2, 801-812.
Pernek, F. (2001). Finančno pravo in javne finance - splošni del. Maribor: Pravna fakulteta.
Popović, S. (2014). Socio-ekonomski faktori ograničenja razvoja agrara. Novi Sad: Feljton.
Popović, S., Novaković, S., Đuranović, D., Mijić, R., Grublješić, Ž., Aničić, J., & Majstorović, A. (2017). Application of International Accounting Standard-16 in a Public Company with Predominantly Agricultural Activities. Ekonomska Istraživanja, 30(1), 1850-1864.
Popović, S. (2018). Modeling a Strategic Top Management in the Importance of the Management of the Finance Companies Established for the Establishment of Fer Value. Poljoprivredna tehnika, 2, 11-16.
Radović, M., Vitomir, J., & Popović, S. (2019). The Importance of Implementation of Internal Audit in Enterprises Founded by the Republic of Serbia. Lex localis: Journal of Local Self-Government, 17(4), 1001-1011.
Radović, M., Vitomir, J., Laban, B., Jovin, S., Nastić, S., Popović, V., & Popović, S. (2019). Management of joint-stock companies and farms by using fair value of agricultural equipment in financial statements on the example of IMT 533 tractor. Economics of Agriculture, 1, 35-50.
Reference
Majstorović, A., Popović, S., Vorf, D. (2015) Teorija i politika bilansa. Novi Sad: Feljton, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Mijić, R., Popović, S. (2016) Finansijsko računovodstvo. Banja Luka: City print
Novaković, S., Vukasović, D., Laban, B., Ivić, M., Popović, V., Popović, S. (2018) Managing Agricultural Company by Using Internal Control and Significance of Risk Presentation. Economics of Agriculture, 65(2): 801-812
Pernek, F. (2001) Finančno pravo in javne finance - splošni del. Maribor: Pravna fakulteta
Popović, S. (2014) Socio-ekonomski faktori ograničenja razvoja agrara. Novi Sad: Feljton
Popović, S., Novaković, S., Đuranović, D., Mijić, R., Grublješić, Ž., Aničić, J., Majstorović, A. (2017) Application of International Accounting Standard-16 in a Public Company with Predominantly Agricultural Activities. Ekonomska Istraživanja, 30(1): 1850-1864
Popović, S. (2018) Modeling a Strategic Top Management in the Importance of the Management of the Finance Companies Established for the Establishment of Fer Value. Poljoprivredna tehnika, 43(2): 11-16
Radović, M., Vitomir, J., Popović, S. (2019) The Importance of Implementation of Internal Audit in Enterprises Founded by the Republic of Serbia. Lex localis: Journal of Local Self-Government, 17(4): 1001-1011
Radović, M., Vitomir, J., Laban, B., Jovin, S., Nastić, S., Popović, V., Popović, S. (2019) Management of joint-stock companies and farms by using fair value of agricultural equipment in financial statements on the example of IMT 533 tractor. Ekonomika poljoprivrede, vol. 66, br. 1, str. 35-50
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina31-34194
primljen: 29.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0