Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 10, br. 10, str. 243-252
Uloga medija u očuvanju i razvoju kulturnog pamćenja na primeru srpskih spomenika kulture u Italiji
Italijanska radio-televizija, Rim, Italija

e-adresamila.mihajlovic@gmail.com
Sažetak
Neporeciv je značaj medija u obnavljanju, očuvanju i razvoju kulturnog pamćenja. Posebno mesto u ovom procesu pripada sredstvima masovne komunikacije, kao snažnom instrumentu zaštite identiteta srpske dijaspore, a time i plasiranju i afirmisanju srpske kulture. Njihovim posredstvom, veze sa maticom su svakodnevne i momentalne, odvijaju se u realnom vremenu, a razmena informacija je recipročna. Najnoviji trendovi tržišta masovnih komunikacija usmereni su na tzv. etničke medije, odnosno na distribuciju u inostranstvo "neprerađenih" informacija televizijskih kanala iz matice. Informacije stižu preko satelita, kablova i najnovijih sistema internet protokola. Razvoj savremenih sredstava masovne komunikacije briše vremenske i geografske prepreke i snažno usporava proces asimilacije, omogućavajući socijalno, etničko i kulturno prilagođavanje i društveni uspon u većinskom okruženju, bez gubljenja kulturnog identiteta manjinske grupe i pojedinaca. Očit primer ovog uticaja je buđenje i obnavljanje srpskih spomenika kulture u Trstu i širom Italije prisustvom i delovanjem novih talasa srpskih doseljenika. Osmišljenim delovanjem ljudi i institucija iz matice i rasejanja, a posredstvom medija, kulturno pamćenje srpske dijaspore se funkcionalizuje u neiscrpno kulturno i duhovno izvorište.
Reference
*** (2011) Pisma iz Trsta - Nikifor Vukadinović Dimitriju Ruvarcu. Beograd: Srpska pravoslavna crkvena opština u Trstu
Agapito, G. (1826) Compiuta e distesa descrizione storico-pittorica della fedelissima città e portofranco di Trieste. Vienna
Babudieri, F. (1982) Industrie, commerci e navigazione a Trieste e nella regione Giulia dall'inizio del settecento ai primi anni del novecento. Milano: Giuffre Editore
Bianco, F.M. (2014) La chiesa di San Spiridone e la comunità serboortodossa a Trieste. Trieste: Rotary Club
Bojović, Z. (2014) Istorija dubrovačke književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga
Cova, U. (1992) Commercio e navigazione a Trieste e nella Monarchia asburgica da Maria Teresa al 1915. Udine: Del Bianco Editore
Cvijić, J. (2011) Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje. Beograd: Marso
Deretić, J. (2005) Kulturna istorija Srba. Beograd: Narodna knjiga
di Vittorio, A. (2002) Između mora i kopna - gospodarsko-financijski aspekti Dubrovačke republike u Novom vijeku. Dubrovnik: PGM Ragusa
Dogo, M. (2000) Profitto e devozione: La comunità Serbo-illirica di Trieste 1748-1908. Trieste: Lint
Ivelić, V. (2009) Pomorski život na jedrenjacima i parobrodima. Herceg Novi: Narodna knjiga
Ivetic, E. (2014) UN confine nel Mediteraneo: L'Adriatico orientale tra Italia e Slavia (1300-1900). Roma: Viella, U srpskom prevodu: Granice na Mediteranu. Beograd: Arhipelag, 2016
Kostić, M. (1952) Dositej Obradović u istorijskoj perspektivi 18. i 19. veka. Beograd: SANU
Kuljić, T. (2006) Kultura sećanja. Beograd: Čigoja
Manić, L. (2011) Neprofitne organizacije i javnost. Beograd: Zadužbina Andrejević
Medaković, D., Milošević, Đ. (1987) Letopis Srba u Trstu. Beograd: Jugoslovenska revija
Miletić, M., Miletić, N. (2012) Komunikološki leksikon. Beograd: Megatrend
Milossevich, G., et al. (1978) I serbi di Trieste: Storia, religione, arte. Udine: Istituto per l᾽Enciclopedia del Friuli
Mitrović, M., et al. (2009) Cultura serba a Trieste. Lecce: Argo, Izdanje na srpskom jeziku: Svetlost i senke. Kultura Srba u Trstu, Beograd: Clio, 2007
Pavlović, M. (1980) Kultura od do. Beograd: Centar SSO Srbije
Pavlović, M. (1990) Knjiga o himni. Gornji Milanovac: Dečje novine
Pavlović, M. (2007) Srpska znamenja. Beograd: Čigoja
Pavlović-Šiljeg, D. (2013) Sponzorstvo u kulturi. Beograd: Čigoja
Pijanović, P. (1900) Srpska kultura 1900-1950. Beograd: Službeni glasnik
Pirjevec, J. (1989) Trieste, città di frontiera. Trieste: Lint
Prvulović, V. (2001) Ekonomska diplomatija. Beograd: PS Grmeč
Purković, M.A.l. (1960) Istorija Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu. Trst: Srpska pravoslavna crkvena opština
Resciniti, L., Mesina, M., Florin, B.M. (2009) Genti di San Spiridone: I Serbia a Trieste 1751-1914. Trieste - Milano: Silvana Editore
Samardžić, R. (2010) Veliki vek Dubrovnika. Beograd: Zavod za udžbenike
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1810243M
objavljen u SCIndeksu: 09.04.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka