Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
Socijalna i etnička distanca prema Romima u Srbiji
Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet
Sažetak
Rezultati istraživanja su skoro u potpunosti potvrdili postavljene hipoteze kao i generalnu hipotezu da su Romi u procesima tranzicije srpskog društva i dalje diskriminisani i da su njihova socijalna isključenost, segregacija i (u manjoj meri) asimilacija evidentni. Dobijeni podaci nedvosmisleno vode zaključku da je socijalna, etnička i rasna distanca prema Romima evidentna i da je, u vezi s tim, neophodno preduzeti energične mere kroz obrazovne socijalne i političke programe. Uzorkom je obuhvaćeno 12 nacija, ali se samo pet pokazalo statistički značajnim: Srbi, Romi, Muslimani, Mađari i Jugosloveni. Mereno klasičnom Bogardusovom skalom, rezultati su, u zavisnosti od pretpostavljenih socijalnih odnosa, ukazali na izrazitu pravilnost. Onih koji ne bi stupili u brak sa Romima je (u zavisnosti od nacije) između 55% i 79,5%, a onih koji Rome ne bi želeli za prijatelje između 13% i 24%. Rome kao susede ne bi rado prihvatilo između 16% i 59% ispitanika i, konačno, u istoj državi sa njima ne bi živelo između 6% i 16%. Podaci iz Bogardusove skale, kombinovani sa drugim baterijama pitanja ukazuju i na evidentnu rasnu distancu prema Romima. Seksualne odnose sa Romima ne bi prihvatilo oko 50% ispitanika, a direktnu transfuziju krvi bi odbilo (osim u neposrednoj životnoj opasnosti) između 30 i 40% njih. Potrebno je napomenuti da, u određenim slučajevima, Srbi ispoljavaju veći stepen distance prema Albancima i Muslimanima, ali to bitno ne menja negativan odnos prema Romima, jer i ostale nacionalne manjine ispoljavaju relativno visok stepen distance prema njima.
Reference
Acton, T. (1981) Gypsies. London: Macdonald Publishing
Acton, T. (1974) Gypsy politics and social change. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Bašić, G. (2000) Položaj Roma u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi posle 1989. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Clements, L., Thomas, P.A., Thomas, R. (1996) The rights of minorities: A Romany perspective. Warsaw: OSCE Office for Democratic Institutions an Human Rights, vol. 4, br. 4, str. 3-10
Cummins, J. (1986) Bilingualism in education. London, itd: Longman
Davidova, E. (1995) Romanu Drom. u: Cesty Romy 1945-1990, Olomouc
Đorđević, D.B. (1998) Interkulturalnost versus getoizacija i diskriminacija - slučaj Roma. u: Jakšić Božidar [ur.] Interkulturalnost versus rasizam i ksenofobija, međunarodni skup, Beograd, 17-19. maj 1997, Beograd: Forum za etničke odnose, str. 335-342
Đorđević, D.B. (1999) A. Mitrović, G. Zajić, V. Đerić and V. Rakić-Vodinelić, Romas in Serbia, Centar za antiratnu akciju & Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Belgrade, 1998. Facta universitatis - series: Philosophy and Sociology, vol. 2, br. 6/2, str. 305-309
Đurović, B. (2000) Društvena segregacija i getoizirana svest Roma / Social segregation and ghettoized consciousness of the roma. u: Macura M. [ur.] Cigani/Romi uprošlosti i danas (Gypsies/Roma in past and present), naučni skup, 16 i 17. decembra 1996, zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, str. 89-96
Đurović, B., Đorđević, D.B. (1996) Obredi pri velikim verskim praznicima kod Roma u Nišu. Etno-kulturološki zbornik, Svrljig, vol. 2, br. 2, str. 66-72
Hall, T.H., Hall, M.R. (1990) Understanding cultural differences. Yarmouth: Intercultural Press
Hrvatić, N. (1996) Romi u interkulturalnom okružju / The Romanies in an intercultural environment. Društvena istraživanja, Zagreb, vol. 5, br. 5-6, str. 913-933
Jakšić, B.Lj., ur. (1997) Frontiers. Beograd: Forum za etničke odnose
Kanev, K. (1996) Dynamics of inter-ethnic tensions in Bulgaria and the Balkans. Religion in Eastern Europe, vol. 16, br. 6, str. 13-44
Liegeois, J. (1994) Roma, Gypsies, travelers. Strasbourg: Council of Europe
Macura, M., ur. (1992) Razvitak Roma u Jugoslaviji - problemi i tendencije. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Macura, M., Mitrović, A.V., ur. (1993) Društvene promene i položaj Roma. u: Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 10. i 11. decembra 1992. godine, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Macura, M., Pantić, M., Ivić, P., ur. (2000) Cigani/Romi u prošlosti i danas - zbornik radova sa naučnog skupa održanog 16. i 17. decembra 1996. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Macura, M., Stanovčić, V., ur. (1996) Položaj manjina u Saveznoj Republici Jugoslaviji - zbornik radova sa naučnog skupa održanog 11, 12. i 13. januara 1995. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje društvenih nauka
Masaryk, T.G. (1992) Ethnic identity among Gipsy groups in Bulgaria. Sofia
Mirga, A., Mruz, L. (1997) Romi - razlike i netolerancija. Beograd: AKAPIT
Mitić, M. (1998) Nacionalne manjine - prava pripadnika manjina i zaštita teritorijalnog integriteta država. Beograd: Službeni list SRJ
Mitrović, A.V. (1990) Na dnu - Romi na granicama siromaštva. Beograd: Naučna knjiga
Mitrović, A.V., Zajić, G. (1998) Romi u Srbiji. Beograd: Centar za antiratnu akciju
Savin, K.J., Korać, V. (2000) Da li su Romi nova rizična trupa?. u: Macura M. [ur.] Cigani/Romi uprošlosti i danas (Gypsies/Roma in past and present), naučni skup, 16 i 17. decembra 1996, zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
UNICEF (1994) Central and Eastern Europe in transition: Public policy and social conditions, economies and transition studies. Regional Monitoring Reports, Florence, br. 2
Vukanović, T.P. (1983) Romi (Cigani) u Jugoslaviji. Vranje: Nova Jugoslavija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka