Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 37  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 5, br. 1, str. 85-104
Vlast u službi morala - analiza Miskevejhove socijalne misli
Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd
Ključne reči: Miskevejh; socijalna filozofija; religija; etika; vlast; politika; istorija
Sažetak
Miskevejh je bio filozof etike, istoričar i državnik. Poznavao je vrlo dobro i svete muslimanske tekstove, Kuran i verovesnikova predanja. No, nisu ga sve te discipline slučajno privukle. Pošto je još u ranoj mladosti obavljao funkciju savetnika nekoliko muslimanskih vezira i vladara, primetio je da je konačno blaženstvo čovečanstva zajemčeno društvenim životom, te da je društvo sudbina svake osobe koja želi svestrani prosperitet, kako duhovni tako i materijalni. Zato se pozabavio analizom raznih modela postizanja blaženstva u društvenom životu. Kao islamskom misliocu najveću pažnju mu je privukla religija, ali ne isključivo u okviru jurisprudencije, iako je i nju smatrao obaveznom. Središnji značaj u svojoj socijalnoj misli pridavao je etici koju je smatrao sastavnim delom religije. No, pošto je nalazio da realizacija svih etičkih principa u društvu može biti zagarantovana samo onda kada je vlast u rukama pravedne i valjane političke strukture, ozbiljno se upustio i u analizu suštine vlasti i politike u društvu. S druge strane, da bi pokazao uspele i neuspele primere implementacije ispravnog političkog modela kroz istoriju, osvrnuo se detaljno i na gotovo sve istorijske periode od samog početka čovečanstva pa sve do godine kada je sâm napustio javni život. Najviše će u istoriji islamske socijalne misli ostati upamćen po tome što je pokušao da poveže starogrčke stavove o etici s moralnim principima koje je pronalazio u islamu.
Reference
Abu, A.A.ibn J.M. (1901) al-Fauz al-asgar. Beirut: al-Maktaba al-ahlija
Abu, A.A.ibn J.M. (1961) Tahzib al-ahlak va tathir al-a'rak. Bejrut: Dar al-hajat
Abu, A.A.ibn J.M. (1979) al-Hikma al-halida. Tehran: Tehranski univerzitet
Abul-Hasan, A.ibn J.I.K. (1908) Ahbar al-ulama bi ihbar al-hukama. Kairo: Manšuratu Ahmad Nadži Džamali
Amili, A.M. (1983) A'jan aš-ši'a. Bejrut: Dar at-ta'aruf
Amin, S.A. (1951) al-Havamil va aš-šavamil li Abi Hajan Tauhidi va Miskavajh. Kairo: Luđna at-talif va at-tarđuma va an-našr
Barnes, H.E., ur. (1982) Uvod u istoriju sociologije. Beograd: BIGZ
Darvin, Č. (1985) Postanak vrsta. Beograd: Prosveta
Durkheim, E. (1954) Elementary forms of religious life. New York: Macmillan, translated by J.W. Swain
Farabi, N.A. (1995) Arau ahl al-madina al-fadila. Bejrut: Maktabat al-hilal
Farabi, N.A. (1996) Ihsa al-ulum. Bejrut: Maktabat al-hilal
Halabi, A.A. (2002) Tarih-e falasefe-je Irani az agaz-e eslam ta emruz. Tehran: Zovar
Halilović, M. (2013) Metodologija istoriografije kod Ibn Halduna. Kom : časopis za religijske nauke, 2(2), 1-22
Halilović, M. (2015) Kritički osvrt na Dirkemov redukcionistički pogled na religiju. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 2, str. 53-70
Halilović, S. (2013) Politika i etika od tradicije do moderniteta s osvrtom na Farabijevu političku filozofiju. Kom: časopis za religijske nauke, 2 (2); 81-96
Jakut, H. (1957) Mu'đam al-buldan. Beirut: Dar al-Ma'mun
Karagozlu, Z.A.R. (1988) Porsešha-je falsafi-je Abu Hajan Touhidi az Miskevejh. Ma'aref, 4 (1): 57-77
Kuhsari, E.H. (2003) Tarih-e falsafe-je eslami. Tehran: Amir Kabir
Mahdi, K. (2008) Tađarib al-umam: Asari mohem dar tarih-e eslam va Iran. Rošd-e amuzeš-e tarih, 8 (3): 27-32
Mohamad, N. (2006) Nezam-e ahlaki dar eslam ba tavađoh be ara-e ahlaki - je Gazali, Ibn Miskevejh, Hadže Nasir. Ahlak, 2 (1): 7-47
Mohsen, M. (2000) Andiše-je sijasi-je Miskevejh. Olum-e sijasi, 3 (4): 45-70
Šarif, M.M. (1988) Tarih-e falsafe-je eslami. Tehran: Markaz-e našr-e danešgahi
Vukoičić, J. (2015) Politička teorija Ibn Halduna. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 2, str. 111-134
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1601085H
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka