Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2013, br. 34, str. 157-170
Prizrenska episkopija - istorijsko-kanonski aspekti
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresadragjanjic@yubc.net
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
Osnivanje Prizrenske episkopije treba tražiti još u vreme pre Samuilove države. U poveljama vizantijskog cara Vasilija II indirektno se pomera postojanje Prizrenske episkopije u vreme Prvog bugarskog carstva, dok arheološka istraživanja crkve Bogorodice Ljeviške, sedišta Prizrenske episkopije, ukazuju da je Prizren bio značajno središte vizantijske epohe.
Reference
*** (1981) Istorija Srpskog naroda. Beograd, I
*** (2007) Vizantijski izvori za istoriju Jugoslavije. Beograd, III
*** (1663) Corpus Juris Civilis, pandectis institutionibus, codice et Novelles. Amsterdami: Lugd. Batavorum, Novellae CXXXI, cap. III
Babić, G. (1979) Nizovi portreta srpskih episkopa, arhiepiskopa i patrijaraha u zidnom slikarstvu XII-XVI veka. Beograd: Sava Nemanjić - Sveti Sava, 319-342
Ćorović, V. (1928) Spisi sv Save. Beograd, Sremski Karlovci
Dixopatrii, N. Notitiapatriarchorum. PG, 132
Domentijan (1865) Život sv. Simeuna i Save. Beograd
Ferjančić, B. (1964) Počeci solunske kraljevine - 1204-1209. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 8-2, 110-111
Ferjančić, B. (1979) Avtokefalnost Srpske crkve i Ohridska arhiepiskopija. Beograd: Sava Nemanjić - Sveti Sava, 65-72
Ferjančić, B. (1989) Srbija i vizantijski svet u prvoj polovini XIII veka (1204-1261). Zbornik radova Vizantološkog instituta, (27-28): 103-148
Ferluga, J. (1964) Drač i dračka oblast pred kraj X i početkom XI veka. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 8/2, 129 sl
Golubinski, E. (1871) Kratkš očerk istorš pravoslavnyh cerkvej. Moskv
Granić, F. (1998) Crkveno-pravne glose na privilegije cara Vasilija II Ohridskoj arhiepiskopiji. Bogoslovlje, 410-423
Granić, F. (1998) Osnivanje arhiepiskopije u gradu Justiniana Prima 535 godine posle Hr. Bogoslovlje, 298-326
Granić, F. (1935) Crkvenopravne odredbe sv. Save o nastojatelu i ostalim manastirskim funkcionarima. Bogoslovlje, Beograd, god. X, sv. 3, (2): 171-188
Grujić, R. (1932) Pološko-tetovska eparhija i manastir Lešak. Glasnik Skopskog naučnog društva, 12, 42, 50
Ivanović, M. (1997) Kulturna baština Kosova i Metohije. u: Starine Kosova i Metohije, Priština, knj. 10, 1-28
Janković, M. (1985) Episkopije i mitropolije Srpske crkve u srednjem veku. Beograd
Jireček, K. (1978) Istorija Srba, I
Jovanović, V.S. (1988) Arheološka istraživanja i nalazišta na Kosovu. u: Zbornik sa okruglog stola o naučnom istraživanju Kosova, Beograd: SANU, str. 17-66
Kalić, J. (1979) Crkvene prilike u srpskim zemlama do stvaranja arhiepiskopije 1219. godine. Beograd: Sava Nemanjić - Sveti Sava, 27-53
Kašić, D. (1969) Sveti Sava, Srpska pravoslavna crkva (1219-1969). u: Spomenica o 750-godišnjici autokefalnosti, Beograd
Ljubinković, R. (1967) Tradicije Prime Justinijane u titulaturi ohridskih arhiepiskopa. Starinar, Beograd, knj. XVII-1966, 61-75
Milaš Nikodim, episkop (2004) Pravila Pravoslavne crkve sa tumačenjima. Beograd - Šibenik
Mošin, V.A. (1960) Serbskaja redakcija sinodika v nedelju pravoslavija. Vizantiiskii Vremennik, XVII, 302-304
Nenadović, S. (1963) Bogorodica Ljeviška. Beograd
Nenadović, S. (1955) Šta je kral Milutin obnovio na crkvi Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Starinar, Beograd, V-VI/1954-1955, 205-225
Novaković, R. (1966) O nekim pitanjima područja današnje Metohije krajem XII i početkom XIII veka. ZRVI, IX: 195-215
Novaković, R. (1967) O nekim pitanjima granica Srbije krajem XII i početkom XIII veka. Zbronik FF, 9-1, 121-161
Novaković, S. (1875) Srpski pomenici XV-VIII veka. Glasnik SUD, XLII, 1-152
Novaković, S. (1908) Ohridska arhiepiskopija u početku XI veka. Glas SKA, Beograd, 76, 1-62
Ostrogorski, G. (1939) Pismo Dimitrija Homatijana sv. Savi. Svetosavski zbornik, Beograd, II, str. 91-111
Ostrogorski, G. (1969) Istorija Vizantije. Beograd
Panić, D., Babić, G. (1975) Bogorodica Ljeviška. Beograd
Petrović, M. (1980) Istorijsko-pravna strana Homatijanovog pisma među monasima i sinu Velikom županu Srbije kir Savi. ZRVI, XIX, 173-206
Petrović, M. (1986) Studenički tipik i samostalnost Srpske crkve. Beograd
Pitra, Cardinalis J.B., ur. (1891) Analecta sacra et classica Spicilegio Solesmensi parata. Parisiis-Romae, Juris ecclesiastici Graecorum selecta paralipomena
Popović, V. (1978) Episkopska sedišta u Srbiji od IX do XI veka. Godišnjak grada Beograda, 25, 33-39
Prokić, B. (1912) Postanak Ohridskog patrijarhata. Glas SKA, XC, 175-267
Purković, M. (1937) Srpski episkopi i mitropoliti srednjeg veka. Hrišćansko delo, Skoplje, III, 4-6
Ruvarac, I. Nešto o Bosni dabarskoj i dabro-bosanskoj episkopiji i o srpskim manastirima, 187. Godišnjica NČ. Ia 240-261
Slijepčević, Đ. (1991) Istorija Srpske Pravoslavne crkve. 1
Snegarov, I. (1924) Istorija na Ohridskata arhiepiskopija-patriaršija. Sofija, t. I
Stanojević, S. (1934) Sveti Sava i nezavisnost Srpske crkve. Glas SKA, Beograd, CLXII, 199-251
Stefan, Prvovenčani (1938) Žitije Simeona Nemanje. u: Svetosavski zbornik, Beograd, II, 15-74
Šafarik, P.J. (1870) Okazky občanskeho pisemnictvi. Praha, 2, 51-55
Šišić, F., ur. (1928) Letopis Popa Dukljanina. Beograd - Zagreb: Zaklada tiskare Narodnih novina
Teodosije, Hilandarac (1860) Život svetoga Save. Beograd: Đ. Daničić
Theiner, A. (1863) Vetera monumenta Slavorum meridionalrum historiam illustrantia. Romae
Trojicki, V.S. (2008) Carigradska crkva kao faktor autokefalije. u: Izabrane studije iz crkvenog prava, Beograd, 149-177
Wasilewski, T. (1964) Le theme byzantin de Sirmium-Serbie aux XIe et XIIe siècles. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 8/2, 465-482
Živković, T. (2004) Crkvena organizacija u Srpskim zemljama. Beograd
Živojinović, M. (1977) O boravcima svetog Save u Solunu. Istorijski časopis, 24, 63-71
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.02.2014.
Creative Commons License 4.0