Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 8 od 54  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 5, br. 3, str. 65-78
Menadžment ljudskih resursa u funkciji sticanja konkurentske prednosti u bankarstvu
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija

e-adresanevenajolovic@uns.ac.rs
Sažetak
Epitet klasičnih i dominantnih, a pritom i najzastupljenijih institucija na finansijskom tržištu već vekovima pripada bankama. Kako bi u savremenim uslovima finansijska institucija ovog tipa zadržala ključnu ulogu i izborila se za bolju tržišnu poziciju među jakim konkurentima, neophodno je da svoje poslovanje zasnuje na principima efikasnog upravljanja resursima. Preciznije, brojni autori su stava da je u 21. veku diferenciranje i ostvarivanje konkurentske prednosti banke moguće jedino uz kvalitetne, motivisane i adekvatno organizovane ljudske resurse. Menadžment ljudskih resursa je, stoga, funkcija kojoj ambiciozne banke trebaju posvetiti posebnu pažnju. Cilj istraživanja usmeren je ka isticanju značaja koji menadžment ljudskih resursa može imati u procesu sticanja tržišne konkurentske prednosti banke. Za potrebe izrade rada korišćene su deskriptivna metoda i tehnika analize i sinteze, a vršena je i detaljna analiza sadržaja dostupne domaće/strane literature. Rezultat istraživanja je potvrđen stav da kvalitetno upravljanje ljudskim resursima pozitivno utiče na sticanje konkurentske prednosti banke na tržištu.
Reference
Bonić, Lj., Krstić, B. (2011) Konkurentska prednost preduzeća kao pokretačka snaga procesa kreiranja vrednosti za vlasnike. u: V. Marinković, V. Janjić, V. Mićić [ur.] Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije, Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu-Ekonomski fakultet, 415-433
Đuranović, D., Vrhovac, D., Šabić, I.I. (2016) Upravljanje ljudskim resursima u poštanskom sistemu Republike Srpske. Anali poslovne ekonomije, 2(15): 42-50
Grgić, D. (2012) Indeks reputacije preduzeća - empirijsko istraživanje u bankovnom sektoru. Tržište, 24(1): 23-45
Jones, G.R. (2013) Organizational Theory, Design, and Change. New Jersey: Pearson Education Inc-Prentice-Hall, 7th edition
Jović, M.B. (2003) Inovacioni aspekti strateške konkurentnosti. Marketing, vol. 34, br. 2, str. 67-70
Krstić, B. (2007) Resursi i konkurentska prednost preduzeća. u: Z.M. Aranđelović [ur.] Naučni skup 'Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope' (XII), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, Zbornik radova, str. 347-356
Krstić, B., Vukadinović, D. (2008) Upravljanje znanjem kao izvor održive konkurentnosti preduzeća. Ekonomske teme, vol. 46, br. 3, str. 85-98
Ljubojević, Č., Ljubojević, G., Maksimović, N. (2012) Social responsibility and Competitive Advantage of the Companies in Serbia. u: D. Gomezelj-Omerzel, B. Nastav, S. Sedmak [ur.] MIC 2012: Managing Transformation with Creativity, Budapest-Koper: University of Primorska-Faculty of Management, 555-569
Martinović, M., Tanasković, Z. (2014) Menadžment ljudskih resursa. Užice: Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija
Micić, R., Arsić, L. (2010) Upravljanje ljudskim resursima u organizacijama. Ekonomski pogledi, br. 2, str. 27-40
Milić, Z. (2011) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Visoka strukovna škola za preduzetništvo
Omran, A. (2016) Ispitivanje efekta strategije obuke na učinak zaposlenih u libijskom građevinarstvu. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), vol. 6, br. 2, str. 99-110
Porter, M.E. (1998) Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: Free Press
Pravdić, P., Kučinar, R. (2015) Značaj upravljanja intelektualnim kapitalom. Trendovi u poslovanju, vol. 3, br. 1, str. 11-18
Putti, J.M. (2015) Human Resource Management: A Dynamic Approach. New Delhi: Laxmi Publications Pvt Ltd
Regionalna privredna komora Pančevo (2019) Inovacije i konkurentska prednost. (dostupno na web sajtu: http://www.rpkpancevo.com/akti/Tema%2056.pdf)
Srivastava, S.K. (2010) Shaping Organization with e-HRM. International Journal of Innovation, Management and Technology, 1(1): 47-50
Vemić-Đurković, J. (2018) Višedimenzionalni model vrednovanja sistema upravljanja ljudskim resursima kao determinante kvaliteta poslovanja banaka u Srbiji. Univerzitet Union-Beogradska bankarska akademija, Doktorska disertacija
Zimanji, V., Štangl-Šušnjar, G. (2005) Organizaciono ponašanje. Subotica: Univerzitet u Novom Sadu-Ekonomski fakultet u Subotici
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1903065J
objavljen u SCIndeksu: 14.12.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka