Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 50, br. 1, str. 10-26
Mogućnost primene i prednosti bankoosiguranja - evidencija tržišta banaka i osiguranja u Bosni i Hercegovini
Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet, Federacija BiH

e-adresaalmir.dr2@gmail.com
Sažetak
Bankoosiguranje je termin koji se koristi za opis partnerstva ili odnosa između banke i osiguravajuće kompanije, pri čemu osiguravajuće društvo koristi bankarski kanal prodaje za prodaju proizvoda osiguranja. Sprovođenje aktivnosti bankarskog osiguranja u finansijskom sistemu doprinosi jačanju konkurentnog okruženja, razvoj novih proizvoda u osiguranju i većem zadovoljenju potrebe klijenata. Osnovni cilj ovog istraživanja je da se ukaže na važnost i značaj primene bankoosiguranja za obe finansijske institucije kroz analizu finansijskih indikatora poslovanja, kako banaka, tako i osiguravajućih kompanija kroz prizmu prihoda i troškova. Takođe, kroz ovo istraživanje je predstavljena ekonometrijska analiza putem koje se testira uticaj ostalih prihoda, stope rasta profita/gubitka, kao i odnosa troškova i prihoda kao nezavisnih varijabli i njihov uticaj na zavisnu varijablu, odnosno povrat na aktivu banaka u Bosni i Hercegovinu. Rezultati ekonometrijske analize su pokazali da ostali prihodi imaju najveći uticaj na profitabilnost banaka u BiH. Najslabiji uticaj na profitabilnost banaka ima odnos troškova i zarade.
Reference
Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (2019) Informacija o subjektima bankarskog sistema FBiH sa stanjem na dan: 31.12.2019. godine. https://www.fba.ba/upload/docs/informacija_o_bankarskom_sistemu_30092019_eng_fra.pdf
Agencija za bankarstvo Republike Srpske (2019) Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period:01.01.2019-31.12.2019. https://abrs.ba/public/data/documents/1434/20191231_Izvjestaj_o_stanju_bankarskog_sistema_RS.pdf
Boyer, M.M., Ve, N.C.M. (2002) Banks as insurance referral agents?: The converge of financial services: Evidence from the title insurance industry. u: CIRANO Scientific Series, No: 2002s-78, September
Buric, M.N., Kascelan, V., Vujosević, S. (2015) Bancassurance concept from the perspective of Montenegrin market. Economic Review: Journal of Economics and Business, 13(2), 62-73
Chevalier, M., Launay, C., Malnguy, B. (2005) Bancassurance: Analysis of bancassurance and its status around the world focus. France: SCOR VIE, October
Čolović, V. (2020) Banke kao zastupnici u osiguranju (Bankoosiguranje). Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Vol 10, No.1., pp. 136-150
Đukić, Đ. (2011) Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama. Beograd: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet
Genety, N., Molyneux, P. (1998) Bancassurance. Palgrave Macmillan
Hoschka, T.C. (1994) Bancassurance in Europe. The Macmillan Press, Ltd
Kirui, D.K. (2012) Bancassurance: A perspective. East Africa Re
Kočović, J., Šulejić, P., Antić-Rakonjac, T. (2010) Osiguranje. Beograd: Centar za izdavačku delatnost - Ekonomski fakultet
Kosak, M., Cok, M. (2008) Ownership structure and profitability of the banking sector: The Evidence from the SEE region. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka, 26, 93-122
Krunić, T. (2014) Osiguranje života za slučaj smrti kao instrument osiguranja stambenih kredita. u: Dani hrvatskog osiguranja, Opatija, Zbornik radova, 189-197
Sigma (2002) Bancassurance developments in Asia: Shifting to a higher gear. Swiss Re
Sinkey, J.F. (1998) Commercial bank financial management. Macmillan
Šain, Ž., Selimović, J. (2013) Banke i osiguravajuća društva - konkurenti ili komplementari. u: Četrnaesti međunarodni simpozijum - Put ka inovativnoj i kreativnoj Bosni i Hercegovini, Zbornik radova sa konferencije, Revicon, str. 433-439
Violaris, Y. (2001) Bancassurance in practice. München, Germany: Munich Re Group
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo2101010A
primljen: 02.02.2021.
prihvaćen: 22.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 29.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka