Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 16  
Back povratak na rezultate
2017, br. 1, str. 51-68
Kategorije, neodlučivosti i sinkategoreme
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

e-adresaromcevic@fb.bg.ac.rs
Ključne reči: kategorije; bivstovanje; kategoreme; sinkategoreme
Sažetak
U ovom tekstu polazi se od Deridinog ispitivanja razlike između kategorija mišljenja i kategorija jezika kakvu je predložio Emil Benvenist. Tumačeći tekst Aristotelovih Kategorija, Benvenist je našao da je ovaj, u stvari, izvršio transpoziciju jezičkih kategorija u kategorije mišljenja. Derida, međutim, smatra da Benvenist previđa transkategorijalnost bivstvovanja u Aristotelovom tekstu, usled čega kategorije, po njegovom mišljenju, nisu nešto što se crpi iz specifičnosti grčkog jezika, već ono univerzalno, što prevazilazi bilo kakvu partikularnost. U drugom delu se postavlja pitanje "kategoričnosti", odnosno kategorema i sinkategorema u Deridinom mišljenju, posredovano Huserlovim stavovima o mogućnostima, odnosima i statusu tih jezičko-semantičkih tvorevina.
Reference
Aubenque, P. (1962) Problème de l' être chez Aristote. Paris: PUF
Benvenist, E. (1975) Problemi opšte lingvistike. Beograd: Nolit, prev. S. Marić
Benveniste, É. (1966) Problèmes de linguistique générale I. Paris: Gallimard
Derrida, J. (1972) La dissémination. Paris: Seuil
Derrida, J. (1972) Marges. Paris: Minuit
Derrida, J. (1992) Points de suspension. Paris: Galilée
Derrida, J. (2004) Et cetera. Cahier de l'Herne, 83, 21-34
Edmund, H. (2005) Logička istraživanja (drugi svjezak). Zagreb: Breza, prev. Ž. Pavić
Gruber, E. (2010) Quel héritage quand le message est équivoque?. u: Houppermans S., Sneller R., van Zilfhout P. [ur.] Enduring Resistance: Cultural Theory After Derrida/La Résistance persévère: la théorie de la culture (d')après Derrida, Amsterdam - New York: Rodopi, 57-98
Hajdeger, M. (1997) Uvod u metafiziku. Vrnjačka banja: Eidos, prev. V. Đaković
Hobson, M. (1998) Jacques Derrida: Opening lines. New York-London: Routledge
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/GFB1701051R
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka