Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 16  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 3, br. 1, str. 71-95
Hajdeger i Mula Sadra - pojmovna evidentnost i suštinska nedokučivost bitka
Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresam.halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: bitak; Hajdeger; Mula Sadra; pojmovna evidentnost; suštinska nedokučivost
Sažetak
Razmatrajući filozofske stavove utemeljivača islamske transcendentne filozofije Mula Sadre Širazija i jednog od najznačajnijih predstavnika savremene egzistencijalističke škole Martina Hajdegera, primećujemo određene sličnosti. Obojica su pitanje bitka smatrali ključnim pitanjem filozofskih sistema koje su utemeljili. Međutim, iako primećujemo da su oni svoje filozofsko istraživanje otpočeli sa sličnog polazišta - tj. pitanjem o bitku - ipak, u detaljima njihovih filozofskih sistema uočavamo veoma značajne razlike. Detaljno obrazlaganje njihovih filozofskih razlika, razume se, zahteva mnogo obimniju studiju. Međutim, u ovom radu, autor nastoji da ukaže na neke aspekte sadržinskih i metodoloških razmimoilaženja ova dva filozofa koja se pojavljuju već na samom početku njihovih filozofskih istraživanja, tj. prilikom obrazlaganja autentičnosti doktrine o pojmovnoj evidentnosti i suštinskoj nedokučivosti bitka. Ta tema, koja je na prvi pogled ista kod Mula Sadre i Hajdegera, detaljno se razmatra u ovom radu, te se najzad ukazuje na četiri fundamentalne razlike koje se tim povodom pojavljuju kod ovih filozofa. S druge strane, kako ova tema ima temeljnu ulogu u daljem razvoju njihovih filozofskih sistema, autor zaključuje da korene njihovih kasnijih i značajnijih razmimoilaženja, između ostalog, treba potražiti i u toj doktrini.
Reference
Aristotle (2012) The metaphysics. Create Space Independent Publishing Platform, translated by David Ross
Babak, A. (2003) Hajdeger va porseš-e bonjadin/Hajdeger i fundamentalno pitanje. Tehran: Našr-e markaz, drugo izdanje
Basta, D., Stojanović, D. (1979) Rani Hajdeger - recepcija i kritika 'bivstva i vremena'. Beograd: Kultura
Blackham.H.J. (1983) Six existentialist thinkers. London: Routledge
Copleston, F.C. (1982) A history of philosophy, volume IX: Modern philosophy: From the French revolution to Sartre, Camus, and Levi-Strauss. Tehran: Zovar, preveo na persijski jezik Ali Asgar Halabi
Descartes, R. (1962) The philosophical works. Cambridge University Press, translated by Haldane E., Ross R.T
Forugi, M.A. (2000) Sejr-e hekmat dar Orupa/Tokovi filozofije u Evropi. Tehran: Safi Ali-šah
Gottlieb, A. (2005) Rouja-je herad: Tarih-e falsafe-jegarb az Junan-e bastan ta renesans/The dream of reason: A history of philosophy from the Greeks to the renaissance. Tehran: Koknus, prevod na persijski jezik Lejla Sazegar
Heidegger, M. (1979) Nitzsche. New York: Harper & Row, translated by David Farel Krell
Heidegger, M. (1996) Being and time. Oxford, UK, itd: Blackwell
Macquarrie, J. (2003) An existentialist theology: A Comparison between Bultman and Heidegger. Kom: Bustan-e ketab, preveo na persijski jezik Mahdi Dašt-bozorgi
Peters, E. (1967) Greek philosophical terms: A historical lexicon. New York University Press, 55
Petrović, G. (1988) Uvod u Sein und Zeit. u: Bitak i vrijeme, Zagreb: Naprijed
Plotinus (1991) The enneads. London: Penguin Books, translated by Stephen MacKenna
Sabzevari, H.M. (1990) Šarh al-manzuma/Komentar na filozofski spev. Tehran: Našr-e nab
Sadra, Š.M., Sadrudin, ibn I.M. (2006) Risala al-vudžud/Poslanica o bitku. u: Hamed Nadži Isfahani [ur.] Mađmue rasa'el-efalsafi-je Sadrol-Motaalehin/Zbirka filozofskih poslanica Sadrul-Muta'alihina - Mula Sadre Širazija, Tehran: Hekmat
Sadra, Š.M., Sadrudin, ibn I.M. (2007) Al-mabda'va al-maad fi al-hikmat al-mutaalija/Početak i povratak u transcendentnoj filozofiji. Beirut: Mu'asasa at-tarih al-'arabi
Sadra, Š.M., Sadrudin, ibn I.M. (2000) Tafsir al-Kuran al-karim/Interpretacija časnog Kurana. Kom: Bidar, treće izdanje
Sadra, Š.M., Sadrudin, ibn I.M. (2004) Al-Hikmat al-mutaa-lijafi al-asfar al-arbaa al-aklija/Transcendentna filozofija - četiri racionalna putovanja. Tehran: Bonjad-e hekmat-e eslami-je Sadra/Fondacija za islamsku filozofiju 'Sadra'
Sheehan, T.J., University, D. (1975) Heidegger, Aristotle and Phenomenology. Philosophy Today, 19(2): 87-94
Tillich, P. (1960) Systematic theology. London: James Nisbet Publisher
Wahl, A.J. (1978) Andiše-je hasti/La Pensée de l'existence. Tehran Tahuri, preveo na persijski jezik Baker Parham drugo izdanje
Zonuzi, A.M. (1977) Al-Lama'at al-ilahijja. Tehran: Anđoman-e falsafe-je Iran
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1401071H
objavljen u SCIndeksu: 06.05.2015.

Povezani članci

Inovacije u nastavi (2016)
Održivost, priroda, obrazovanje - fenomenološko istraživanje
Bonnett Michael R.

Belgrade Philosop Ann (2000)
Aristotelovo pitanje o tipovima bivstva
Jakovljević Goran

Belgrade Philosop Ann (2012)
Argument 'zašto ne ranije?' u antici i ranom hrišćanstvu
Đurić Drago

prikaži sve [11]