Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 53  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 72, br. 1-2, str. 39-51
Rezultati istraživanja Sesalačke pećine kao osnova za njenu zaštitu (sokobanjska kotlina, istočna Srbija)
Ključne reči: Sesalačka pećina; sokobanjska kotlina; biodiverzitet; zaštita prirode
Sažetak
Sesalačka pećina je poznati speleološki objekat na severoistočnom obodu Sokobanjske kotline u istočnoj Srbiji. U cilju zaštite pećine, stručni saradnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije realizovali su istraživanja čiji rezultati su predmet ovog rada. Tokom istraživanja primenjene su kvalitativne metode sintezne obrade podataka, ali i postupci opštih speleoloških istraživanja, sakupljanja i determinacije faune u pećini i njenoj okolini. Dobijeni rezultati istraživanja su osnova za izdvajanje prirodnih vrednosti Sesalačke pećine kao karstnog fenomena i kompleksne prirodne pojave u okviru njene biološke raznovrsnosti. Kao posebna vrednost pećine ističe se morfogenetsko obeležje u okviru integrisanosti i disolucionih genetskih svojstava. Teorijska postavka da su pećine ovakvih genetskih svojstava jedan od najsloženijih oblika reljefa na Zemlji, na primeru Sesalačke pećine ima svoje puno opravdanje. Biološku raznovrsnost čini raznovrsna fauna beskičmenjaka, vodozemaca i gmizavaca i slepih miševa. Imajući u vidu da genetske odlike pećine nisu razjašnjene do kraja, a posebno nisu u potpunosti spoznati geoekološki uslovi života faune u pećini, treba nastaviti multidisciplinarna istraživanja jer Sesalačka pećina svojim prirodnim vrednostima to i zaslužuje.
Reference
*** (2005-2011) Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. Službeni glasnik RS, br. 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2009 i 69/2011
*** (2007) Zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja. Službeni glasnik RS, Međunarodni ugovori, br.102
*** (2009-2021) Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispravka, 14/2016, 95/2018 - drugi zakon i 71/2021
*** (2010-2016) Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva. Službeni glasnik RS, br. 5/2010, 47/2011, 32/2016 i 98/2016
*** (2015) Pravilnik o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja. Službeni glasnik RS, br. 97
*** Council Directive 92/43/EEC: Directive on the Conservation of Natural Habitats and Wild Fauna and Flora/ Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore
*** (2012) Uredba o režimima zaštita. Službeni glasnik RS, br. 31
Arnold, E.N., Ovenden, D. (2002) Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. London: Collins, pp. 288
Burazerović, J. (2017) Rasprostranjenje, diverzitet i struktura zajednica ektoparazita litofilnih slepih miševa (Chiroptera) centralnog Balkana. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Biološki fakultet, 1-249, Doktorska disertacija
Casale, A. (1988) Revisione degli Sphodrina. u: Ed. Mus. Reg. Sci., Nat.Torino, V, pp. 1024
Curcic, B.P.M., Dimitrijevic, R.N., Curcic, N.B. (2010) Neobisium Deltshevi (neobisiidae, Pseudoscorpiones), A New Endemic Cave-dwelling Pseudoscorpion From East Serbia. Archives of biological sciences, vol. 62, br. 1, str. 191-198
Cvijić, J. (1895) Pećine i podzemna hidrografija u istočnoj Srbiji. Glas Srpske kraljevske akademije nauka, 44, 1-101
Đorđević, Ž. (1900) Prilozi za poznavanje srpske faune, amfibije i reptilije. Glas Srpske Kraljevske akademije, 61, prvi razred 23
Đurović, P., Milošević, Z., Miličić, L., Čvorović, A., Nešić, D., Dimitrijević, V., Ćurčić, B., Mihajlović, D. (1998) Speleološki atlas Srbije - Posebna izdanja Geografskog instituta 'Jovan Cvijić' SANU. Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije, knj. 52, 107-270
Ford, D., Williams, P. (2007) Karst Hydrogeology and Geomorphology. Chicester, England: John Wiley & Sons, 562 p
Freude, H., Harde, K.W., Lohse, G.A. (1974) Die Kafer Mittleeuropas. Kreefeld: Goecke & Evers, Band 5
Gavrilović, D. (1990) Tragovi zasipanja dolina očuvani u pećinama Srbije. u: Zbornik referatov 5. znanstvenoga posvetovanja geomorfologov Jugoslavije, Ljubljana, 203-206
Harz, K. (1969) Die Orthopteren Europas I. Series Entomologica 5. Dr. W. Junk B. V, i-xx, 1-749
Kalezić, M., Tomović, L., Džukić, G. (2015) Amphibians. u: Red Book of Fauna of Serbia, University of Belgrade, Faculty of Biology, I
Karaman, I., Hammouti, N., Pavićević, D., Kiefer, A., Horvatović, M., Seitz, A. (2011) The genus Troglophilus Krauss, 1879 (Orthoptera: Rhaphidophoridae) in the West Balkans. Zoological Journal of the Linnean Society, 163: 1035-1063
Karamata, S., Mijović, D. (2005) Inventar objekata geonasleđa Srbije. Drugi naučni skup o geonasleđu Srbije. Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije, 1-28
Loebl, I., Smetana, A. (2004) Catalogue of Palearctic Coleoptera, Hydrophiloidea-Histeroidea-Staphylinoidea. Stenstrup: Apollo Books, Vol. 2, pp. 942
Milojević, P., Kajtez, I., Milošević, S. (2015) Speleološki objekti u Sokobanji kao potencijalna paleolitska nalazišta. Sokobanja: Narodna biblioteka 'Stevan Sremac, s. 215
Paunović, M., Karapandža, B., Budinski, I., Stamenković, S. (2020) Fauna slepih miševa (Mammalia, Chiroptera) Srbije. Beograd: Srpska Akademija Nauke i Umetnosti, Posebna izdanja knj. 493, Odeljenje hemijskih i bioloških nauka, knj. 13
Petković, V. (1935) Geologija Istočne Srbije. u: Posebna izdanja Srpake kraljevske akademije nauka, Beograd, knj. 105
Petrović, D. (1984) Sesalačka pećura. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sv. 31, 9-18
Petrović, J. (1976) Jame i pećine SR Srbije. Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1-511
Radovanović, M. (1951) Vodozemci i gmizavci naše zemlje. Beograd: Naučna knjiga
Radovanović, M. (1964) Die Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Jugoslawien. Senckenbergiana biologica, 45, 553-561
Tomović, L., Kalezić, M., Džukić, G. (2015) Red Book of Fauna of Serbia II - Reptiles. University of Belgrade-Faculty of Biology
Urošević, A., Anđelković, M., Crnobrnja-Isailović, J., Krizmanić, I., Ajtić, R., Simović, A., Krstić, M., Maričić, M., Vučić, T., Jović, D., Džukić, G., Tomović, L. (2023) Distribution of tree frogs (Hyla spp.) in Serbia - implications of the recent taxonomic revision. Glasnik prirodnjačkog muzeja, in press
Veselinović, M., Antonijević, I., Krstić, B., Mićić, I., Milošević, R., Rakić, B., Banković, V. (1968) OGK 1:100.000 list Boljevac K34-8. Beograd: Savezni geološki zavod
Veselinović, M., Antonijević, I., Lončarević, Č., Kalenić, M., Rajčević, D., Krstić, B., Banković, V., Rakić, B. (1972) OGK 1:100.000 list Zaječar K 34-9. Beograd: Savezni geološki zavod
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ZasPri2201039N
objavljen u SCIndeksu: 13.04.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka