Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 9 od 104  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 50, br. 1, str. 229-252
Doprinosi prof. dr Petra Kostića razvoju i unapređivanju psiholoških mernih instrumenata u Republici Srbiji
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju

e-adresaalkadule9@yahoo.com, senka.kostic@pr.ac.rs
Ključne reči: prof. dr Petar Kostić; psihometrija; BOL; TPO; UTS
Sažetak
Osnovni cilj rada bio je upoznavanje sa doprinosima koji su profesora dr Petra Kostića učinili važnim imenom psihometrije kao naučne grane u oblasti psiholoških nauka. Detaljno su opisani, analizirani i kritički preispitani neki od mernih instrumenata na kojima je profesor Kostić radio - bilo u svojstvu konstruktora, revizora ili priređivača. U ovom radu izdvojena su tri instrumenta koje smo smatrali za reprezente za tri dominantna domena ispitivanja psiholoških svojstava pojedinca: osobina ličnosti (Bazični oslonci ličnosti - BOL), profesionalnih opredeljenja (Test profesionalnih opredeljenja - TPO) i kognitivnih sposobnosti (Univerzalni test sposobnosti - UTS). Pored prikaza i analize pomenutih instrumenata u radu su navedeni i primeri publikovanih empirijskih istraživanja u kojima su korišćeni ti instrumenti i time potvrdili njihov naučni doprinos. Svi pomenuti instrumenti pokazali su solidne psihometrijske karakteristike i imaju široku primenu u stručnoj praksi (u školama, klinikama, centrima za socijalni rad, vojsci itd.), ali i naučnim istraživanjima. Na kraju je dat kritički osvrt na kompletan doprinos profesora Kostića razvoju psihometrije u Srbiji.
Reference
Barrett, J., Williams, G. (1994) Test Your Onjn Aptitude. London: Kogan Page
Bele-Potočnik, Ž. (1972) Test profesionalnih interesa omladine - TPI - priručnik. Ljubljana: Zavod SR Slovenije za produktivnost dela
Berger, J., Kostić, P. (2002) Bazični oslonci ličnosti i psihološki potporni sistem - koncept, provera, upitnik i merenje - upitnik BOL/TPMS. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Bujas, Z., Szabo, S., Kolesarić, V. (1981) Problemni Test A. London: Department of Psychology
Dragojević, N., Milačić-Vidojević, I. (2011) Razlike u vulnerabilnosti majki i očeva dece s ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 10, br. 4, str. 573-593
Dücker, H. (1943) Konzentrations-Leistings Test - KLT. G.A. Lienert
Džamonja-Ignjatović, T., Berger, J. (1997) Komparativna analiza upitnika za procenu bazičnih oslonaca ličnosti (BOL-100) i petofaktorskog modela (NEO-PI-R). Psihologija, vol. 30, br. 4, str. 413-424
Kostić, P., Ranđelović, D., Vlajić, A. (2012) Psihometrijska standardizacija strukturalnog testa ličnosti (STL). u: Dušanić S. [ur.] Psihološka istraživanja učenja i ponašanja - zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Banja Luka: Filozofski fakultet, 201-225
Kostić, P., Vlajić, A., Ranđelović, D. (2011) Priručnik za test profesionalnih opredeljenja TPO-3. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Kostić, P., Vlajić, A. (2007) Test profesionalnih opredeljenja TPO. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije
Kostić, P. (2007) Psihometrija - konstrukcija mernih instrumenata. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Kostić, P., Ranđelović, D., Vukmirović, I. (2011) Universal Skills Test (UTS): Metric characteristics and practical application. u: Conference topic: Performance and Innovation in Education, October 28-29, 'Dimitrie Centemir University', Tîrgu Mureş, Romania, Proceedings from International Conference, Cluj-Napoca: Risoprint Publishing House, pp. 231-239
Kostić, P., Divac, M. (1999) Praktikum Mahover testa - crtež ljudske figure. Beograd: Društvo psihologa Srbije-Centar za primenjenu psihologiju
Kostić, P. (1997) PIE-JRS - Plučikov test emocija. u: Priručnik - jugoslovenska revizija i modifikacija, Beograd: Društvo psihologa Srbije-Centar za primenjenu psihologiju
Momirović, K., Kostić, P., Hošek, A. (2007) Tanatos - nagon smrti. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije
Momirović, K., Hošek, A., Kostić, P. (1996) Rekonstrukcija, revizija i standardizacija najnovije verzije Ajzenkovog upitnika EPQ. u: Kostić P. [ur.] Primena računara u psihologiji, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 159-168
Momirović, K., Hošek, A., Kostić, P. (1998) KTG-metrijske karakteristike jednog testa cerebrotoničnosti. Beograd: Savez društava psihologa Srbije-Centar za primenjenu psihologiju
Pajević, D. (2006) Recenzija priručnika za test TPO. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Ranđelović, D. (2012) Stilovi učenja i modeliranje procesa učenja. Banja Luka: Filozofski fakultet, neobjavljena doktorska disertacija
Ranđelović, D., Minić, J., Kostić, P. (2013) Cognitive, social and personal determinants of educational achievement. Svіt socіal'nih komunіkacіj, 10: 137-144
Ranđelović, D., Kašić, K. (2009) Bazične dimenzije ličnosti i profesionalno opredeljenje učenika četvrtog razreda srednjih škola. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 39, str. 437-450
Rosić-Marković, O., Čizmić, S., Vukelić, M. (2014) Povezanost sklonosti ka riziku, profesionalnih preferencija i pristupa odabiru buduće profesije. Psihološka istraživanja, vol. 17, br. 2, str. 121-135
Todorović, J., Kezunović, I., Stojiljković, S. (2009) The role of family gatherings in the formation of personality support systems in adolescents. Nastava i vaspitanje, vol. 58, br. 3, str. 371-385
Zarevski, P. (2000) The structure and nature of intelligence. London: Slap, Textbooks
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP50-25197
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2020)
(Samo) neki od doprinosa profesora Petra Kostića razvoju psihologije
Davidović-Rakić Jelena I., i dr.

Zb Filoz fak Priština (2020)
Prikaz instrumenata za procenu ličnosti - strukturalni test ličnosti i Mahover
Ranđelović Kristina Ž., i dr.

Psihologija (1999)
Faktori uspeha u studiranju psihologije
Hanak Nataša

prikaži sve [11]