Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:52
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 4 od 47  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 55, br. 4, str. 1095-1118
Kontroverze pravnog uređivanja istopolnih zajednica u Republici Srbiji u svetlosti međunarodnog prava i uporednog prava
aKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresadarko.simovic@kpu.edu.rs, olga.jovic@pr.ac.rs
Sažetak
Brak i porodica su ustanove koje neprestano evoluiraju. Društvena realnost ukazuje na to da tradicionalni koncept braka nema kapacitet da prepozna svu kompleksnost međuljudskih odnosa. Otuda težnja da se brak izjednačava sa vanbračnom zajednicom, ali i sa trajnijim oblicima zajedničkog života lica istog pola. Unapređivanju pravnog položaja istopolnih partnera uveliko su doprinele odluke Evropskog suda za ljudska prava. U dosadašnjoj praksi, Evropski sud nije izjednačio istopolne zajednice sa brakom, ali je predvideo da istopolni parovi moraju biti pravno prepoznati kako bi se zaštitio njihov odnos. Države nisu obavezane da priznaju istopolne brakove, ali imaju obavezu da institucionalizuju istopolne zajednice, radi zaštite prava i interesa lica koja u njima žive. Nastojanje da lično-imovinska i imovinska prava partnera istog pola budu zakonski regulisana, u skladu je sa obavezama Republike Srbije koje proizlaze iz primene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Međutim, opšti je utisak da Nacrt zakona o istopolnim zajednicama ne sadrži konzistentna i dobro promišljena rešenja. Sagledano sa porodično-pravnog aspekta, ozbiljna primedba rešenja predviđenog u predlogu aktuelnog nacrta zakona odnosi se na ostvarivanje roditeljskog prava. Premda Nacrt ne predviđa mogućnost usvajanja deteta, postavlja se pitanje po kom osnovu partner roditelja deteta ostvaruje ovlašćenja iz sadržine roditeljskog prava. Ostaje uverenje da se proces zakonskog uređivanja istopolnog partnerstva, budući da je reč o još uvek izrazito kontroverznoj temi u srpskom društvu, mora odvijati unekoliko obazrivije.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Borić Rada (ur.), Pojmovnik rodne terminologije prema standardima Europske unije, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, Centar za ženske studije, Zagreb 2007.
Bubić Suzana, "Uloga Evropskog suda za ljudska prava u priznavanju istopolnih zajednica", u: Bubić Suzana (ur.), Odjeci prakse Evropskog sudaza ljudska prava u nacionalnim porodičnim pravima, Mostar 2017, 47-68.
Cvejić-Jančić Olga, "Zajednice života lica istog pola - trendovi u regulisanju porodično-pravnog statusa ovih zajednica u savremenom pravu", Pravni život, 10/2019, 61-84.
Cvejić-Jančić Olga, "Brak i razvod između prošlosti i budućnosti", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2/2009, 63-88.
Digoix Marie, "Introduction - LGBT Questions and the Family", in Digoix Marie (ed.), Same-Sex Families and Legal Recognition in Europe, Springer 2020, 1-9.
Durham W. Cole, Smith Robert, Duncan William, A Comparative Analysis of Laws Pertaining to Same-Sex Unions, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2409282 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2409282.
Džajić Ljiljana, Đorđević Aleksandra, Šenk Maja, Analiza pravno-političke situacije u Republici Srbiji u kontekstu zakonskog regulisanja istopolnih partnerstava, Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd 2021.
Gajin Saša, Model zakona o registrovanim istopolnim zajednicama, Centar za unapređenje pravnih studija, Beograd 2013.
Eskridge Jr. William, "Comparative Law and the Same-Sex Marriage Debate: A Stepby-Step Approach Toward State Recognition", McGeorge Law Review, 31(3)/2000, 641-672.
Johnson Paul, Homosexuality and the European Court of Human Rights, Routledge, 2013.
Jovanović Marko, "Inostrane registrovane istopolne zajednice života pred kolizionim pravilima srpskog međunarodnog privatnog prava: crno-beli odraz slike duginih boja?", Liber amicorum Gašo Knežević, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016, 167-190.
Hamilton Frances, "Strategies to achieve same-sex marriage and the method of incrementalist change", Journal of Transnational Law and Policy, 25/2015-2016, 121-153.
Jančić Melanija, Zabrana diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta - teorija i praksa, Novi Sad 2020.
Knežević Gašo, Pavić Vladimir, "Homoseksualni brakovi u međunarodnom privatnom pravu Srbije", u: Knez Rajko, Kraljić Suzana, Stojanović Dušan (ur.), Evropski sodni prostor, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor 2005, 79-87.
Koppelman Andrew, "Judging the Case Against Same-Sex Marriage", University of Illinois law review, 2/2014, 431-465.
Kovaček-Stanić Gordana, Samardžić Sandra, "Marriage in Serbian Law and in Comparative Perspective", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2/2020, 545-560.
Kovaček-Stanić Gordana, Porodično pravo, partnersko, dečje i starateljsko, Pravni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad 2014.
Kovaček-Stanić Gordana, "Komparacija različitih evropskih pravnih koncepata o zajednici lica istog pola", Evropsko zakonodavstvo, 19-22/2007, 106-120.
Krstić Ivana, Zabrana diskriminacije u međunarodnom i domaćem pravu, Beograd 2018.
Kumwenda Rosmery, Biti LGBTI u Istočnoj Evropi: Izveštaj za Srbiju, United Nations Development Programme, Beograd 2017.
Mršević Zorica, Ka demokratskom društvu - istopolne porodice, Institut društvenih nauka, Beograd 2009.
Petrašević Tunjica, Duić Dunja, Buljan Ena, "Prava istopolnih zajednica u Europskoj Uniji s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku", Strani pravni život, 3/2017, 145-169.
Pettinicchio David, "Current Explanations for the Variation in Same-Sex Marriage Policies in Western Countries", Comparative Sociology, 11/2012, 526-557.
Popović Dragoljub, Marinković Tanasije, Radojević Mijodrag (ur.), Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Službeni glasnik, Beograd 2017.
Saez Macarena, "Same-Sex Marriage, Same-Sex Cohabitation, and Same-Sex Families Around the World: Why 'Same' is so Different?", American University Journal of Gender, Social Policy & the Law, 19(1)/2011, 1-54.
Samardžić Sandra, "Prava istopolnih partnera u Evropskoj Uniji i Srbiji u oblasti bračnog prava", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 3/2013, 429-446.
Simović Darko, Zekavica Radomir, Ljudska prava, Beograd 2020.
Shahid Masuma, "The Right to Same-Sex Marriage: Assessing the European Court of Human Rights' Consensus-Based Analysis in Recent Judgments Concerning Equal Marriage Rights", Erasmus Law Review, 3/2017, 184-198.
Scherpe Jens M., "The Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe and the Role of the European Court of Human Rights", The Equal Rights Review, 10/2013, 83-96.
Vrzić Nikola, "Negativno mišljenje", Pečat, 14. maj 2021, 6-7.
Waaldijk Kees, "What First, What Later? Patterns in the Legal Recognition of Same-Sex Partners in European Countries", in Marie Digoix (ed.), Same-Sex Families and Legal Recognition in Europe, Springer 2020, 11-44.
Won Shin Jae, "Coming out of the Closet: A Comparative Analysis of Marriage Equality Between the East and West", International Law and Politics, 49/2017, 1119-1156.
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns55-34449
primljen: 15.10.2021.
revidiran: 09.11.2021.
prihvaćen: 23.01.2022.
objavljen u SCIndeksu: 16.09.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka