Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 59, br. 88, str. 135-156
Politika pravosudnog sistema i sistema socijalne zaštite prema pitanju poslovne sposobnosti - prikaz istraživanja na teritoriji grada Beograda
aInstitut društvenih nauka, Beograd, Srbija
bKomora socijalne zaštite, Beograd
cViši sud, Beograd

e-adresamarta.sjenicic@gmail.com, sandraperic@hotmail.rs, dada.marcetic@gmail.com
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut društvenih nauka, Beograd) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200004)

Ključne reči: poslovna sposobnost; centar za socijalni rad; sud; medicinski model; socijalni model
Sažetak
Posedovanje poslovne sposobnosti predstavlja polaznu tačku za realizaciju većine ljudskih prava. Radi se o sposobnosti zaključivanja pravnih poslova koja, u slučaju da je u potpunosti oduzeta, predstavlja prepreku korišćenju drugih sposobnosti definisanih zakonom: radne, testamentalne, glasačke, sposobnosti zasnivanja porodice, i dr. Njenim oduzimanjem osoba se lišava većine drugih sposobnosti, i pravno i faktički isključuje iz društvenog života. Mehanizam lišenja poslovne sposobnosti je prisutan u našoj, ali i stranoj sudskoj praksi, kao vid zaštite prava osobe, i kod punoletnih lica se primenjuje onda kada se utvrde mentalne ili intelektualne poteškoće. Pristup načinu utvrđivanja ovih poteškoća je u prošlosti u potpunosti, a u današnje vreme u velikoj meri, medicinski, dok se socijalni model gotovo ne primenjuje. U radu se izlažu rezultati istraživanja sprovedenog u beogradskim centrima za socijalni rad i sudovima. Predmet istraživanja je poboljšanje položaja korisnika usluga socijalne zaštite uvođenjem zakonskog mehanizma da sudovi u određenom roku procenjuju da li postoje razlozi za dalje trajanje izrečene mere lišenja poslovne sposobnosti, kao i analiza suštinskih razloga za pokretanje postupaka ponovne procene poslovne sposobnosti. Pitanje zaštite prava na poslovnu sposobnost je kod nas retko analizirano na sveobuhvatan način, iz ugla sistema socijalne zaštite i ugla pravosudnog sistema, a oba su relevantna u procesu procene poslovne sposobnosti.
Reference
*** (2020) Uredba o kancelarijskom poslovanju. Sl. glasnik RS, br. 21
*** (2013) Zakon o sedištima sudova i javnih tužilaštava. Službeni glasnik RS, br. 101
*** (2013) Zakon o sedištima javnih tužilaštava. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101
*** (2009) Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Sl. glasnik RS, br. 42
*** (2013-2019) Zakon o pravima pacijenata. Sl. glasnik RS, br. 45/2013 i 25/2019
*** (1982-2015) Zakon o vanparničnom postupku. Sl. glasnik SRS, br. 25/82 i 44/88, 'Sl. glasnik RS' br. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014, 6/2015, 106/2015
*** (2019) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Sl. glasnik RS, br. 25
*** (2013) Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama. Sl. glasnik RS, br. 45
*** (2006) Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html, 22. 07. 2020
*** (2005-2015) Porodični zakon. Sl. glasnik RS, br. 18/2005, 72/20011 i 6/2015
*** (2008-2020) Pravilnik o organizaciji, normativima i standardima rada u centrima za socijalni rad. Sl. glasnik RS
*** (2017) Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji. Sl. glasnik RS, br. 1
*** (2020) Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine. Sl. glasnik RS, br. 44
Beker, K., Perić, S., Stefanović, L. (2020) Smernice za centre za socijalni rad. Beograd: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom
Draškić, M. (2015) Porodično pravo i prava deteta. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Plazanić, Lj. (2020) Istraživački nalazi o praksama centara za socijalni rad u vezi sa lišavanjem poslovne sposobnosti. Beograd: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S)
Ponjavić, Z., Vlašković, V. (2019) Porodično pravo. Beograd: JP 'Službeni glasnik
Sjeničić, M., Vesić, Z. (2017) Politika zapošljavanja osoba sa mentalnim poteškoćama. Socijalna politika, god. 52, br. 2-3, 67-84
Sjeničić, M., Perić, S. (2020) Right of persons deprived of legal capacity and their protection. u: Dukanac Vesna, Đurić Milorad [ur.] Thematic collection of proceedings of the international importance Lastes developments in speach therapy, occupational therapy and social work; Between tradition and transition, Beograd: Visoka škkola socijalnog rada, 65-80
Sjeničić, M., Jovanović, M. (2017) Međusektorska saradnja u pružanju usluga i zaštita prava korisnika rezidencijalnog smeštaja. u: Sjeničić Marta, Marković Milan [ur.] Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osobama sa mentalnim smetnjama u skladu sa ljudsko-pravnim standardima, Beograd: Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije - SUPRAM, Institut društvenih nauka
Thornicroft, G., Szmukler, G., Mueser, T.K., Drake, R. (2011) Oxford textbook of community mental health. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-27813
primljen: 05.08.2020.
prihvaćen: 23.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka