Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 37, br. 4, str. 42-54
Porodica kao faktor socijalizacije i resocijalizacije
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresaijoksic@hotmail.rs, vesnarajakovic@yahoo.com
Sažetak
Porodica predstavlja bazni deo jednog društva. Ona ima presudan uticaj na razvijanje pozitivnih i negativnih tendencija kod mlade populacije. Društvena uloga porodice podrazumeva aktivan odnos njenih starijih članova, naročito roditelja, u socijalizaciji mladih - dece i maloletnika. Pravilno pozicioniranje članova porodice, u procesu resocijalizacije, predstavlja najviši domet u ostvarenju njene društvene uloge. Na taj način porodica aktivno doprinosi u afirmaciji pozitivnih društvenih vrednosti. Međutim, očekivana društvena uloga porodice neretko biva narušena devijantnim i kriminalnim ponašanjem njenih najmlađih članova. Time se šalje jasan signal da je socijalizacija bila neuspešna. Razlozi se mogu ogledati u njenom delimičnom ili potpunom izostanku. Kada porodica nije ostvarila svoju ulogu onda imamo na društvenoj sceni pripadnike mlade populacije koji ne poštuju moralne i pravne norme. Zato je neophodno pristupiti njihovoj resocijalizaciji. U tome aktivnu ulogu ima više subjekata: sud, centar za socijalni rad, lokalna zajednica, škola, porodica ali i sam prestupnik. Oni skupa učestvuju u procesu resocijalizacije kao obliku vaspitnog popravljanja. Iako se u ovom procesu uloga porodice ostvaruje u pravnim okvirima (presuda, rešenje) nesporno je da ona ima važnu ulogu. Otuda je neophodno ukazati na specifičnu ulogu porodice kao faktora socijalizacije i resocijalizacije.
Reference
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (Act on Juvenile Criminal Offenders and Criminal Law Protection of Juveniles). Službeni glasnik RS, no. 85
Božilović, N. (2010) Tradicija i modernizacija - evropske perspektive kulture na Balkanu (Tradition and modernization: European perspectives of the culture in the Balkans). Sociologija, vol. 52, br. 2, str. 113-126
Budimir-Ninković, G. (2006) Savremena porodica i škola (Modern family and school). Jagodina: Učiteljski fakultet
Dimitrijević, S.D. (2014) Porodica kao agens socijalizacije u tranzicionom društvu - sociološki aspekt (Family as the Agent of Socialization in Transitional Society). Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 44-1, str. 237-247
Glomazić, H. (2017) Vaspitne mogućnosti masovnih medija (Educational opportunities of mass media). u: Vaspitanje danas - zbornik radova sa savetovanja (Education today: Proceedings from the conference), Beograd: Filozofski fakultet, pp. 190-194
Golubović, Z. (1981) Porodica kao ljudska zajednica (Family as human community). Zagreb: Naprijed
Ilić, M.Đ., Mihajlović, T.V. (2016) Predinstitucionalno vaspitanje i obrazovanje Srba (Pre-institutionalized pedagogy and education of the Serbs). Sinteze - časopis za pedagoške nauke, književnost i kulturu, vol. 5, br. 9, str. 15-30
Joksić, I. (2007) Specifičnosti alternativnih mera (vaspitni nalozi) u krivičnom zakonodavstvu Srbije (Specificities of the alternative measures (diversion measures) in the criminal legislation of Serbia). NBP - Nauka, bezbednost, policija, vol. 12, br. 3, str. 133-143
Milošević, N.M. (2002) Uticaj saradnje porodice i škole na socijalno ponašanje i školsko postignuće učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 34, str. 193-212
Nikolić, Z., Joksić, I. (2011) Maloletnička delinkvencija - socijalnopsihološki i krivičnopravni aspekti (Juvenile delinquency: Sociopsychological and criminal aspects). Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Radovanov, A., Joksić, I. (2018) Položaj maloletnika u porodičnom i krivičnom pravu Republike Srbije (Position of juveniles in family and criminal law of the Republic of Serbia). Vojno delo, vol. 70, br. 6, str. 154-165
Vuković, S. (2015) Vaspitni stil roditelja u kontekstu porodične funkcionalnosti i stresa roditeljske uloge (Parenting style in the context of the family functionality and the parental role stress). Niš: Filozofski fakultet
Vulević, P. (2019) Zaštitna uloga porodičnog zakona u svetlu rehabilitacije osoba sa poremećajem u ponašanju (Family law protection in light of rehabilitation of persons with conduct disorder). Pravo - teorija i praksa, vol. 36, br. 10-12, str. 57-71
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2004042J
primljen: 24.08.2020.
prihvaćen: 14.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 05.02.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka