Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 65, br. 2, str. 109-120
Pravo na socijalnu zaštitu u kontekstu novih zakonskih rešenja u Republici Srbiji
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd, Srbija
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd, Srbija

e-adresaantonovicr@gmail.com, krsticmilo3@gmail.com
Ključne reči: socijlana pomoć; zaštita; porodica; ljudksa prava; centar za socijalni rad
Sažetak
Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srbije je donesen 2011.godine i sadrži rešenja koja su rezultat reformskih procesa u ovoj oblasti. Ovim Zakonom se nastojalo obezbediti minimum materijalne sigurnosti pojedinaca i porodica, dostupnost usluga iz oblasti socijalne pomoći, garantovati jednake uslove za samostalni život svakog pojedinca, nadograđivati i usavršavati porodične odnose, kao i preduprediti neželjene pojave kao što su zlostavljanje, zanemarivanje i eksploatacija ljudi. Međutim, uprkos reformskim intencijama i postignutim rezultatima u ovoj oblasti, tokom sedmogodišnje primene ovog zakona, uočene su brojne mane i nedostaci, te se ukazala potreba za donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Kako je aktuelno pitanje izmena i dopune pozitivnog Zakona o socijalnoj zaštiti, analizirane su mere koje su predmetnim izmenama i sopunama predložene, uz osvrt na pozitivna zakonska rešenja, kao i potencijalne efekte koji bi se mogli ostvariti usvajanjem predloženih izmena. Sve promene idu ka tome da se socijalna zaštita u Republici Srbiji podigne na viši nivo, da se položaj korisnika dovede na adekvatno mesto, uz uvažavanje njegove ličnosti i njegovog integriteta. Sa druge strane, jedna od velikih novina svakako predstavlja radna aktivacija korisnika socijalne pomoći, što u praksi znači da će svaki korisnik biti radno angažovan skladno svojim mogućnostima i radnoj sposobnosti. Ova novina nije u antagonizmu sa osnovnim ciljem socijalne zaštite, a to je materijalna podrška i pružanje usluge socijalne zaštite, jer se radnim angažovanjem korisnika socijalne pomoći samo podstiče njihov radni kapacitet i vrši radno i stručno osposobljavanje, što in vodi ka integraciji u društvo kao ravnopravnih članova zajednice. Tako da, iako osporavana, ova novina ne može biti štetna po korisnike, jer im daje višestruke mogućnosti, što kroz radno osposobljavanje, što kroz socijalnu integraciju.
Reference
*** (2008/2012) Pravilnik o organizaciji, normama i standardima rada centara za socijalni rad. Službeni glasnik RS, br. 59/2008, 37/2010, 39/2011; 1
*** (2004/2018) Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Službeni glasnik RS, 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013), 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015, 112/2015, 5/2016, 7/2017, 113/2017, 7/2018 i 95/2018)
*** (2017/2018) Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Službeni glasnik RS, 113/2017 i 50/2018
*** (2011) Zakon o socijalnoj pomoći. Službeni glasnik RS, broj 24
*** Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srbije
Brković, R. (2014) Usluge socijalne zaštite. Kragujevac: Pravni fakultet
Brković, R. (2015) Socijalno preduzetništvo, trenutna situacija i mogućnosti za razvoj u Srbiji i drugim zemljama bivše Jugoslavije. Pravna reč, 12 (42): 23-35
Đorđević, M., Obretković, M., Popović, R. (1978) Centar za socijalni rad kao organ starateljstva. Beograd: Institut društvenih nauk, http://www.ekonomika.org.rs
Milovanović, B. (2009) Organizacija i sistematizacija rada u centrima za soocijalni rad. Socijalna politika, 2(2): 22-34
Nedeljković, N. (2017) Altruizam i motivacija za hraniteljstvo. Beograd: Filozofski fakultet
Polić, S. (2016) Uticaj supervizije na profesionalni razvoj voditelja slučaja u centru za socijalni rad. Beograd: Fakultet političkih nauka
Radovanović, J. (2015) Socijalna pomoć sao sistem socijalne sigurnosti. Niš: Pravni fakultet
Šarkić, N., Počuča, M. (2013) Ovlašćenja centara za socijalni rad u porodično pravnoj materiji po odredbama Zakona o vanparničnom postupku. Pravni život, 62 (564): 155-172
Vuković, D.B. (1998) Karakter i ciljevi sistema socijalne sigurnosti u zemljama EZ. Socijalna politika i socijalni rad, vol. 34, br. 3-4, str. 1-1
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1902109A
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka