Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 373  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 37, br. 1, str. 21-33
Ovlašćenja organa starateljstva prema izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (2019)
aUniverzitet Union, Pravni fakultet, Beograd
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresanebojsa.sarkic@pravnifakultet.rs, pocuca@pravni-fakultet.info
Sažetak
Zakon o izvršenju i obezbeđenju u delu izvršenja u porodičnim sporovima daje značajna ovlašćenja centrima za socijalni rad kao organu starateljstva. Pre svega, ovlašćenja se odnose na mogućnost organa starateljstva da pokreće postupak izvršenja, učestvuje u njemu i kao stranka i kao treće lice. Poslednjim izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2016. godine koje su stupile na snagu 1. januara 2020. godine, značajno je izmenjena uloga organa starateljstva u izvršnom postupku, prilikom oduzimanja i predaje deteta kao najvažnijeg izvršnog postupka u oblasti porodičnih sporova. U radu autori analiziraju odredbe koje su stupile na snagu osnovom izmena i dopuna postojećeg zakona.
Reference
*** (2005-2015) Porodični zakona RS. Službeni glasnik RS, br. 18/05, 72/11 - dr.zakon i 6/15
*** (2015-2017) Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 106/15,106/16 i 113/17
*** (2019) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 54
*** (2008-2012) Pravilnik o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad. Službeni glasnik RS, br. 59/08, 37/10, 39/11 i 1/12
*** (2014/2019) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 55, 35
Bodiroga, N. (2017) Novi izvršni postupak. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje
Centar za prava deteta (2016) Smernice za postupanje centara za socijalni rad u kontekstu građanskih sudskih postupaka koji se tiču prava i interesa deteta. Beograd
Milutinović, Lj. (2008) Izvršenje odluka iz oblasti porodičnog prava. u: Šarkić Nebojša [ur.] Savetovanje izvršavanje odluka, Zbornik radova, Beograd: Glosarijum, str. 107-121
Nikolić, M. (2011) Izvršenje odluka u vezi sa porodičnim odnosima. Bilten, (3), str. 142-156
Počuča, M., Šarkić, N. (2013) Izvršenje odluka iz porodičnih odnosa. u: Šarkić Nebojša [ur.] Primena novog zakona o izvršenju i obezbeđenju, Zbornik radova, Beograd: Glosarijum, str. 152-184
Počuča, M. (2018) Izvršenje odluka u porodičnim stvarima. u: Šarkić Nebojša; et al. [ur.] Četrdeset godina izvršnog zakonodavstva u građanskim postupcima, Zbornik radova, Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet, str. 269-279
Počuča, M., Šarkić, N. (2019) Porodično pravo i porodičnopravna zaštita. Beograd: Službeni glasnik
Stanković, G. (2013) Procesni položaj centra za socijalni rad kao organa starateljstva u građanskom sudskom postupku. u: Procesni položaj centara za socijalni rad kao organa starateljstva pred sudovima, Divčibare, Asocijacija Centara za socijalni rad, referat sa stručnog skupa, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8O5PYnTekOYJ:www.asocijacijacsr.org/prof_dr_gordana_stankovic.pdf+&cd=2&hl=sr&ct=clnk&gl=rs&client=firefox-b (2019, Dece
Šarkić, N., Nikolić, M. (2006) Komentar Zakona o izvršnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Šarkić, N., Počuča, M. (2013) Ovlašćenja centara za socijalni rad u porodičnopravnoj zaštiti po odredbama Zakona o vanparničnom postupku. Pravni život, 62(10): 155-172
Šarkić, N., Nikolić, M. (2018) Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet
Vujović, R. (2019) Lišenje roditeljskog prava. Beograd: Službeni glasnik RS
Vujović, R. (2018) Položaj i ovlašćenja organa starateljstva u izvršnom postupku. u: Šarkić Nebojša; et al. [ur.] Četrdeset godina izvršnog zakonodavstva u građanskim postupcima, Zbornik radova, Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet, str. 231-249
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ptp2001021S
objavljen u SCIndeksu: 22.04.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka