Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 29, br. 1, str. 25-33
Suzbijanje korova u združenoj setvi useva pasulja i kukuruza tolerantnog na cikloksidim
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresagoran.malidza@ifvcns.ns.ac.rs
Projekat:
Stvaranje sorata i hibrida povrća za gajenje na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru (MPNTR - 31030)

Sažetak
Zbog uske palete raspoloživih herbicida, korovi su jedan od ograničavajućih činilaca za gajenje združenih useva pasulja i kukuruza. Cilj rada je bio da se ispita mogućnost korišćenja hibrida kukuruza tolerantnog na cikloksidim radi proširenja mogućnosti suzbijanja travnih korova pri združenom gajenju sa pasuljem. Trogodišnja ispitivanja su obavljena od 2015. do 2017. godine, na oglednom polju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Pasulj i kukuruz tolerantan na cikloksidim posejani su mehanizovano u naizmenične trake, pri čemu su jednu traku sačinjavala 4 reda kukuruza, a drugu traku 6 redova pasulja. Ispitivane su kombinacije herbicida na bazi dimetenamida-P, linurona, bentazona i cikloksidima. Ocenjen je uticaj herbicida na broj i svežu masu korova i prinos zrna pasulja i kukuruza. U ogledima nije zabeležena fitotoksičnost herbicida prema usevima pasulja i kukuruza, ukazujući na pouzdanost njihove upotrebe u ovom sistemu proizvodnje. Najzastupljeniji korovi u ogledima bili su: Chenopodium album, Datura stramonium i Sorghum halepense iz rizoma. Ispitivani herbicidi su ostvarili značajan efekat u smanjenju brojnosti i sveže mase nadzemnog dela korova. Poseban doprinos dobijenih rezultata ogleda su u jedinstvenoj mogućnosti primene preparata na bazi cikloksidima, čime je ostvarena značajna redukcija brojnosti i mase izdanaka S. halepense iz rizoma (100% u 2015. i 2016. godini, a >90% u 2017. godini). Ovim je potvrđen značajan doprinos u proširenju palete herbicida sa cikloksidimom u ovom sistemu združenog gajenja pasulja i kukuruza tolerantnog na cikloksidim.
Reference
Bekavac, G., Malidža, G., Jocković, Đ., Stojaković, M., Ivanović, M., Vasić, N., Purar, B., Nastasić, A. (2006) Novosadski CTM hibridi kukuruza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 273-278
Davis, J.H.C., Roman, A., Garcia, S. (1987) The effects of plant arrangement and density on intercropped beans (Phaseolus vulgaris) and maize: Comparison of relay intercropping and simultaneous planting. Field Crops Research, II, 16, 117-128
Gianoli, E., Ramos, I., Alfaro-Tapia, A., Valdéz, Y., Echegaray, E.R., Yábar, E. (2006) Benefits of a maize-bean-weeds mixed cropping system in Urubamba Valley, Peruvian Andes. International Journal of Pest Management, 52 (4), 283-289
Malidža, G., Vasić, M., Rajković, M., Savić, A. (2016) Suzbijanje korova u združenoj setvi pasulja i kukuruza tolerantnog na cikloksidim. u: Zbornik apstrakata X Kongresa o korovima, Vrdnik, Srbija, str. 84
Malidža, G., Orbović, B. (2004) Suzbijanje sorghum halepense iz rizoma u kukuruzu tolerantnom prema cikloksidimu. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 2, str. 475-482
Malidža, G., Bekavac, G., Orbović, B. (2007) Reakcija tolerantnog kukuruza prema cikloksidimu u zavisnosti od količine i vremena primene herbicida. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 16, br. 2, str. 127-136
Nurk, L., Graß, R., Pekrun, C., Wachendorf, M. (2017) Effect of Sowing Method and Weed Control on the Performance of Maize (Zea mays L.) Intercropped with Climbing Beans (Phaseolus vulgaris L.). Agriculture, 7, 51
Oljača, S., Dolijanović, Ž. (2013) Ekologija i agrotehnika združenih useva. Zemun: Univerzitet u Beogradu-Poljoprivredni fakultet
Todorović, J., Vasić, M., Todorović, V. (2008) Pasulj i boranija. Novi Sad: Grafomark
Vasić, M., Šeremešić, S., Marinković, J., Toman, M., Babec, B., Gvozdanović-Varga, J., Milošev, D. (2017) The efficiency of maize and beans intercropping in sustainable agricultural systems. u: International Conference Agrobiodiversity (3rd), Book of Abstracts of organic agriculture for agrobiodiversity preservation, Novi Sad, Serbia, p. 65
Vasić, M. (2018) Proizvodnja pasulja - značaj, sortiment, načini proizvodnje. u: Zbornik referata 52. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika Srbije i 1. Savetovanja agronoma Republike Srbije i Republike Srpske, Zlatibor, str. 59-67
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ActaHerb2001025M
objavljen u SCIndeksu: 31.10.2020.

Povezani članci

Acta herbologica (2007)
Reakcija tolerantnog kukuruza prema cikloksidimu u zavisnosti od količine i vremena primene herbicida
Malidža Goran, i dr.

Biljni lekar (2021)
Proizvodnja i sortiment pasulja u Srbiji
Vasić Mirjana, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Novosadski CTM hibridi kukuruza
Bekavac Goran, i dr.

prikaži sve [8]