Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 40  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 2, str. 49-67
Odnos personalizovane religioznosti i političkog aktivizma kod građana Srbije
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke

e-adresaadrijanam0809@yahoo.com
Sažetak
Autor se u radu koristi podacima dobijenim empirijskim istraživanjem personalizovane religioznosti i političkog aktivizma. Koristi se analiza sekundarnih podataka Evropskog istraživanja vrednosti (European Value Study-EVS). Personalizovanu religioznost smo operacionalizovali kroz sledeće aspekte: verovanje u ličnog boga/duha/životnu silu, unutrašnja duhovnost, zainteresovanost za sveto/natprirodno, nalaženje utehe u veri, molitva i/ili meditacija. U operacionalnom smislu, politički aktivizam sačinjava pet varijabli: potpisati peticiju, pridružiti se bojkotima, učestvovati na zakonski odobrenim demonstracijama, pridružiti se neslužbenim štrajkovima i zauzeti zgrade ili fabrike. Cilj rada je istražiti u kakvom su odnosu personalizovana religioznost kao tzv. svetovna religioznost i politički aktivizam kao oblik političke participacije kod građana Srbije. Regresionom analizom smo utvrdili da je personalizovana religioznost pozitivan prediktor političkog aktivizma, ali ne i statistički značajan.
Reference
Almond, G., Verba, S. (1963) The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press
Anić, R.J. (2003) Više od zadanoga. Žene u crkvi u Hrvatskoj u 20. Stoljeću. Split: Franjevački institut za kulturu mira
Berger, P.L. (2001) Reflections on the sociology of religion today. Sociology of religion, 62: 443-454
Bešić, M. (2008) Metodologija političkih nauka sa statistikom. Beograd: Fakultet političkih nauka
Bešić, M. (2014) Tranzicione traume i promene vrednosnih orijentacija - generacijski pristup: komparativna empirijska studija vrednosti u zemljama bivše Jugoslavije. Beograd: Fakultet političkih nauka
Brehm, J., Rahn, W. (1997) Individual level evidence for the causes and consequences of social capital. American Journal of Political Sciences, 41(3): 999-1023
Casanova, J. (1994) Public religions in the modern world. Chicago: University of Chicago press
Cvitković, I. (1996) Sociologija religije. Sarajevo: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Đukanović, B., Bešić, M. (2000) Bogovi i ljudi. Religioznost u Crnoj Gori. Podgorica: CID
European Value Study(EVS) http://www.europeanvaluesstudy.eu
Golubović, Z. (1973) Čovek i njegov svet: u antropološkoj perspektivi. Beograd: Prosveta
Holmberg, S. (1999) Down and down we go: political trust in Sweden. u: Norris Pippa [ur.] Critical citizens Global support for democratic governance, New York: Oxford university press
Inglehart, R. (1997) Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton, NJ: Princeton University Press
Jukić, J. (1990) Budućnost religije. Split: Matica hrvatska
Kase, M., Barnes, H.S. (1979) The future of political protest in western democracies in: Political action: Mass participation in five western democracies. Beverly Hills, Calif: Sage publications
Newton, K. (1999) Social and political trust in established democracies. u: Norris P. [ur.] Critical citizens Global support for democratic governance, New York: Oxford university press
Turner, B. (1991) Religion and social theory. London: Sage
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Civitas2002049M
primljen: 30.03.2020.
prihvaćen: 15.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2021.

Povezani članci

Bezbednost, Beograd (2020)
Verski fundiran samoubilački terorizam
Zirojević Mina T., i dr.

Nastava i vaspitanje (2020)
Konceptualizacije i pristupi u definisanju kooperativnog učenja
Semiz Marina

God Fak polit nau (2011)
Politički i situacioni prediktori poverenja u institucije
Bešić Miloš

prikaži sve [6]