Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 55, br. 3, str. 897-912
Građanski sudski postupak u Crnoj Gori krajem XIX i početkom XX veka - opšti osvrt
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaM.Kulauzov@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: građanski sudski postupak; Crna Gora; običajno pravo; građanske parnice; kodifikacija građanskog sudskog postupka
Sažetak
U radu je izvršena istorijskopravna analiza odredaba o građanskom sudskom postupku usvojenih u Crnoj Gori krajem XIX i početkom XX veka. Proces normiranja parnične procedure odvijao se sporo i postepeno, u uslovima prevalentnog plemenskog, narodnog suđenja koje je zadržalo primat još i u drugoj polovini XIX veka. Tada se polako pojavljuju prvi pojedinačni podzakonski propisi koji su regulisali pojedine aspekte parničnog postupka, da bi se u narednim decenijama njihov broj značajno umnožio. Doneti su sa ciljem koncentracije postupka, jačanja pravne sigurnosti i procesne discipline i detaljno su razmotreni u tekstu. Ipak, parcijalno regulisanje građanskopravnih sporova nije moglo obezbediti uniformnu primenu prava na celoj državnoj teritoriji niti pravnu sigurnost u punom obimu. Stoga je 1905. godine donet Zakonik o sudskom postupku u građanskim parnicama čijim je stupanjem na snagu zaokružen proces unifikacije građanskog procesnog prava. Njemu je u radu posvećena posebna pažnja.
Reference
*** (1853) Zakonik o sudejskom postupku u parnicama građanskim za Knjažestvo Srbiju. Beograd: Praviteljstvena pečatnja
*** (1998) Zakonik o sudskom postupku u građanskim parnicama za Knjaževinu Crnu Goru od 1/14. novembra 1905. u: Pavićević B.; Raspopović R. [ur.] Crnogorski zakonici - pravni izvori i politički akti od značaja za istoriju državnosti Crne Gore, Podgorica: Istorijski institut Republike Crne Gore, II: 1047-1107
*** (1917) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama sa svima izmenama i dopunama. Krf: Državna štamparija Kraljevine Srbije
*** (1998) Naredba o davanju pismene isprave parničarima od 3/15. juna 1874. u: Pavićević B.; Raspopović R. [ur.] Crnogorski zakonici - pravni izvori i politički akti od značaja za istoriju državnosti Crne Gore, Podgorica: Istorijski institut Republike Crne Gore, I: 255
*** (1998) Naredba Državnog savjeta o pravosnažnosti sudskih presuda i obnovi postupka od 15/27. jula 1890. u: Pavićević B.; Raspopović R. [ur.] Crnogorski zakonici - pravni izvori i politički akti od značaja za istoriju državnosti Crne Gore, Podgorica: Istorijski institut Republike Crne Gore, II, 249-251
*** (1998) Naredba Ministarstva pravde o rokovima za žalbu u sudskom postupku od 14/26. decembra 1893. u: Pavićević B.; Raspopović R. [ur.] Crnogorski zakonici - pravni izvori i politički akti od značaja za istoriju državnosti Crne Gore, Podgorica: Istorijski institut Republike Crne Gore, III: 233-235
*** (1998) Naredba Ministarstva pravde o rokovima u kojima sudske presude postaju pravosnažne od 4/16. avgusta 1895. u: Pavićević B.; Raspopović R. [ur.] Crnogorski zakonici - pravni izvori i politički akti od značaja za istoriju državnosti Crne Gore, Podgorica: Istorijski institut Republike Crne Gore, III: 251-252
*** (1998) Naredba Ministarstva pravde o slučajevima u kojima se parnična stranka radi žalbe može obratiti vladaru od 14/26. decembra 1896. u: Pavićević B.; Raspopović R. [ur.] Crnogorski zakonici - pravni izvori i politički akti od značaja za istoriju državnosti Crne Gore, Podgorica: Istorijski institut Republike Crne Gore, III: 275-276
*** (1998) Naredba Ministarstva pravde svim oblasnim sudovima o zapisničkom konstatovanju pristanka ili nepristanka stranaka na sudske presude od 3/16. februara 1904. u: Pavićević B.; Raspopović R. [ur.] Crnogorski zakonici - pravni izvori i politički akti od značaja za istoriju državnosti Crne Gore, Podgorica: Istorijski institut Republike Crne Gore, II: 880-881
*** (1998) Naredba Ministarstva pravde svim oblasnim sudovima o izdavanju pismenih presuda strankama od 17. februara / 2. marta 1904. u: Pavićević B.; Raspopović R. [ur.] Crnogorski zakonici - pravni izvori i politički akti od značaja za istoriju državnosti Crne Gore, Podgorica: Istorijski institut Republike Crne Gore, II: 882-884
*** (1998) Raspis Ministarstva pravde svim okružnim sudovima o odustajanju od tužbe u građanskom sudskom postupku od 26. oktobra / 8. novembra 1901. u: Pavićević B.; Raspopović R. [ur.] Crnogorski zakonici - pravni izvori i politički akti od značaja za istoriju državnosti Crne Gore, Podgorica: Istorijski institut Republike Crne Gore, II: 549-551
*** (1998) Raspis Ministarstva pravde predsjednicima svih oblasnih sudova o načinu određivanja ročišta parničarima od 10/23. januara 1903. u: Pavićević B.; Raspopović R. [ur.] Crnogorski zakonici - pravni izvori i politički akti od značaja za istoriju državnosti Crne Gore, Podgorica: Istorijski institut Republike Crne Gore, II: 641-642
*** (1998) Uputstvo Ministarstva pravde plemenskim kapetanima o izvršenju Zakona o građanskoj i krivičnoj sudskoj nadležnosti od 7/20. februara 1903. u: Pavićević B.; Raspopović R. [ur.] Crnogorski zakonici - pravni izvori i politički akti od značaja za istoriju državnosti Crne Gore, Podgorica: Istorijski institut Republike Crne Gore, II: 655-659
*** (1998) Zakon o građanskoj sudskoj nadležnosti u Knjaževini Crnoj Gori od 6/19. decembra 1902. u: Pavićević B.; Raspopović R. [ur.] Crnogorski zakonici - pravni izvori i politički akti od značaja za istoriju državnosti Crne Gore, Podgorica: Istorijski institut Republike Crne Gore, II: 612-617
Bogišić, V. (1999) Zbornik pravnih običaja u Južnih Slovena. Podgorica: JU UNIREKS MB, Izabrana djela, tom II
Bogišić, V. (2004) Pravni običaji u Crnoj Gori, Hercegovini i Albaniji. Podgorica: CID Podgorica, Izabrana djela, tom III
Čulinović, F. (1959) Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja XIX I XX vijeka. Zagreb: Školska knjiga, II
Jovanović, J. (1947) Stvaranje crnogorske države i razvoj crnogorske nacionalnosti - istorija Crne Gore od početka VIII vijeka do 1918 godine. Cetinje: Obod
Medaković, M. (1998) O sudcima i sudu. u: Pavićević B.; Raspopović R. [ur.] Crnogorski zakonici - pravni izvori i politički akti od značaja za istoriju državnosti Crne Gore, Podgorica: Istorijski institut Republike Crne Gore, I: 508-515
Pavićević, B. (2004) Sazdanje crnogorske nacionalne države 1796-1878. u: Istorija Crne Gore, Podgorica: Istorijski institut Crne Gore, knjiga četvrta, tom prvi
Stojanović, P.Đ. (1991) Nastajanje savremenog prava u Crnoj Gori (1850-1900). Titograd: CANU, knjiga 1
Šuković, M. (2007) Istorija zakonodavstva Crne Gore 1796-1916. Podgorica: CID
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns55-34733
primljen: 02.11.2021.
prihvaćen: 23.01.2022.
objavljen u SCIndeksu: 16.09.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka