Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 80, str. 347-362
Uloga strateških parnica u zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaandjelija@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: strateške parnice; ljudska prava; društvene promene; parnični postupak
Sažetak
Strateške parnice, kao vid 'interesnih parnica', doživljavaju svoj proboj na polju zaštite ljudskih prava u poslednjih petnaest godina. Njihov cilj jeste ostvarivanje širih društvenih promena uz pomoć pravosudnog sistema. Stavljanjem fokusa na jedan konkretan slučaj, nastoji se da se stvori dugoročna korist za društvo. Iako ne predstavljaju neku posebnu vrstu parnice, u smislu pravila parničnog postupka po kojima se postupa, specifične su iz mnogo razloga. Kako izabrati odgovarajuću stranku i slučaj koji će zavrediti pažnju šire javnosti ali i kako proceniti celishodnost vođenja postupka i učinak koji će doneta odluka imati, samo su neka od spornih pitanja. U radu se razmatra i potencijal koji parnica kao metod ima na šire društvene promene u Srbiji, imajući u vidu dosadašnju praksu sudova i interesovanje medija za ishod parničnih postupaka.
Reference
*** (2017) Strategic litigation: An Equinet handbook
*** (2004) Strategic litigation of a race discrimination in Europe: From principle to practice
Amado, O.A., Peetermans, E., Ripani, T. (2012) Lobbying at the European Court of Justice? Yes, we can!. u: Paper for Professor Guéguen's lecture ‘Interest groups and Lobbies in the European Union' (POLI-O505), Institute for European Studies, p. 7
Coomber, A. (2012) Strategically litigating equality - reflection on a changing jurisprudence. European Anti-disrimination Law Review, Vol. 15. 2012. p. 11-22. November
Dika, M. (2011) Sudska zaštita u diskriminacijskim stvarima. Zagreb: Primjena antidiskriminacijskog zakonodavstva u praksi
Njagulović, J. (2012) Nasilje u porodici - tri segmenta pravne zaštite u domaćem zakonodavstvu. u: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru, LXII. 593-603
Petrušić, N., Simonović, D. (2012) Komentar Zakona o parničnom postupku. Beograd
Petrušić, N., Konstantinović-Vilić, S. (2011) Instrumenti pravne zaštite od nasilja u porodici u Srbiji - funkcionisanje, efikasnost i nedostaci. u: Prava žrtava i EU (izazovi pružanja pomoći žrtvama), Beograd, 69-86
Petrušić, N., Adamović, A., ur. (2012) Latinske izreke, pravila i izrazi iz oblasti civilne procedure. Niš
Poljanec, K. (2014) Freedom to provide lobbying services in the internal market: A regulatory challenge for eu member states. Intereulaweast, Vol. I (2). 2014
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti (2018) Skraćeni redovan godišnji izveštaj za 2017. godinu. Beograd
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti (2017) Skraćeni redovan godišnji izveštaj za 2016. godinu. Beograd
Robbennolt, J.K., Studebaker, C.A. (2003) News media reporting on civil litigation and its influence on civil justice decision making. Law and Human Behavior, 27(1): 5-27
Stanković, G. (2010) Građansko procesno pravo - parnično procesno pravo. Niš, prva sveska
Tasić, A. (2016) Postupak u parnicama za zaštitu od diskriminacije. Niš, doktorska disertacija
Tasić, A. (2013) Instrumenti za ujednačavanje sudske prakse. Pravni život, 93-105; 12
Tasić, A. (2018) Teret dokazivanja u antidiskriminacionim parnicama na primeru odluke Vrhovnog kasacionog suda. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 78, str. 325-336
Vehabović, F., Izmirlija, M., Kadribašić, A. (2010) Komentar Zakona o zabrani diskriminacije sa objašnjenjima i pregledom prakse u uporednom pravu. Sarajevo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1880347T
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka