Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 4, str. 1619-1639
Nalog u naslednopravnom zakonodavstvu Srbije i ostalih zemalja Evrope
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresajvidic@pf.uns.ac.rs, M.Kovacevic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat: Pravna tradicija i novi pravni izazovi za 2018. godinu, nosilac Pravni fakultet u Novom Sadu

Ključne reči: nalog; naslednik; isporukoprimac; raskidni uslov; isporuka; tužbe
Sažetak
Kod besplatnog sticanja, opšteprihvaćeno je da lice koje nekome ostavlja određenu korist, može tu istu korist, u granicama određenim zakonom i opteretiti nekom dužnošću. Naravno, ne radi se o protivnaknadi za besplatno sticanje, niti o ograničenju slobode sticanja, već o specifičnim modifikacijama. Jedna od njih je i nalog, koji je, pored uslova i roka, svoje mesto našao i u materiji naslednog prava. Njegovo pravno dejstvo ogleda se u konstituisanju tereta na strani lica koje se javlja kao sticalac po naslednopravnom osnovu. U radu će biti prikazani: pojam i najvažnija dejstva naloga, u smislu njegovog ispunjenja, ali i posledica koje nastupaju kada se on ne ispuni; subjekti naloga i njihov međusobni odnos, te pojedine specifičnosti koje iz njega proizilaze, kao i razgraničenje naloga u odnosu na slične institute. Srž rada predstavlja nacionalno zakonodavstvo, uz prikaz važećih rešenja bivših država SFRJ, Rusije, Bugarske, Austrije i Nemačke, radi sagledavanja u kojoj meri je normativno uređenje naloga u domaćem zakonodavstvu slično, odnosno, koliko ono odstupa od regulisanja ovog instituta u ostalim spomenutim zemljama Evrope. Imajući u vidu da je u pravu Srbije u toku izrada Građanskog zakonika, autori koriste priliku da ukažu na izvesne nedostatke u pogledu pojedinih zakonskih rešenja posvećenih nalogu i shodno tome na moguće pravce njegovog normativnog uobličenja de lege ferenda.
Reference
*** (2008) Zakon o nasljeđivanju Republike Crne Gore. Službeni list CG, 74, čl. 103
*** (2003-2015) Zakon o nasljeđivanju Hrvatske iz 2003. godine. Narodne novine, 48/2003, 163/2003, 35/2005, 127/2013 i 33/2015
*** (1976-1978) Zakon o dedovanju Slovenije iz 1976. godine. Ur. list SRS, 15/1976, 23/1978
*** (1982-1988) Zakon o vanparničnom postupku Republike Srbije. Sl. Glasnik SRS, br. 25/82 i 48/88
*** (1995-2015) Sl. Glasnik RS, br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 - dr. zakon
*** (1995-2015) Zakon o nasleđivanju Republike Srbije. Sl. Glasnik RS, br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije. Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89
*** (1993) Sl. list SRJ, br. 31
*** (2003) Sl. list SCG, br. 1
*** (2011-2018) Zakon o parničnom postupku Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014 i 87/2018
*** (1994-2016) Ur. list RS, 13/1994 - ZN, 40/1994 - odl. US, 117/2000 - odl. US, 67/2001, 83/2001 - OZ, 73/2004-ZN-C, 31/2013 - odl. US i 63/2016
*** (2014) Zakona o nasljeđivanju u Federaciji BiH iz 2014. godine. Sl. novine Federacije BiH, 80; čl. 105
*** (2009) Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, 1/09; čl. 100
*** (1996-2001) Zakon za nasleduvanjeto Makedonije iz 1996. godine. Sl. vesnik na RM, 47-1996, i 18/2001 - dr. zakon
Abova, T.E., Boguslavskij, M.M., Svetlanov, A.G. (2004) Komentarij k Graždanskomu kodeksu Rossijskoj Federacii. Moskva: Časti tret'ej, str. 36
Antić, O. (2013) Nalog u naslednom pravu. Pravna riječ, Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka, 36, str. 44
Antić, O. (2012) Obligaciono pravo. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, str. 539-540
Antić, O. (2010) Nasledno pravo. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, str. 263
Antić, O., Balinovac, Z. (1996) Komentar Zakona o nasleđivanju. Beograd: Nomos, str. 375
Babić, I. (2018) Nasledno pravo. Beograd: Službeni list, str. 172
Conov, A.G. (1993) Komentar po Zakona za nasledstvoto. Sofija, str. 63
Đurđević, D. (2015) Institucije naslednog prava. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, str. 172
Đurđević, D.B. (2011) Pravni položaj prethodnog naslednika. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 1, str. 104-132
Eccher, B. (2010) Erbrecht. u: Bürgerliches Recht, Wien - New York: Springer, Band VI; str. 79
Gavella, N., Belaj, V. (2008) Nasljedno pravo. Zagreb: Narodne novine, str. 362
Gavrilov, V.O. (2003) Komentarij k razdelu V časti III GK RF. u: Nasledstvennoe pravo, Sankt Peterburg, str 90
Groll, D.M. (2015) Praxis-Handbuch Erbrechtsberatung. Köln: Dr. Otto Schmidt, str. 329
Jakšić, A. (2018) Građansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, str. 345
Miladinović, S. (2000) Legat - kroz pravnu nauku i zakonodavstvo. Beograd: Zadužbina Andrejević, str. 56
Momčilović, R. (2000) Nalog kod testamentalnog nasleđivanja. Srpska pravna misao, Pravni fakultet u Banja Luci, Banja Luka, 1-4, str. 112
Nikolić, D. (2016) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu, str. 344, 345
Palandt (2003) Bürgerliches Gesetzbuch. München: Verlag C.H. Beck, str. 2299
Popov, D.D. (2017) Pojam i predmet prava plodouživanja Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1305-1323
Salma, M. (2013) Činjenice kao predmet deklaratorne tužbe. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 187-197
Stanković, G., Trgovčević, P.M. (2015) Komentar Zakona o vanparničnom postupku. Beograd: Službeni glasnik, str. 541-543
Stojanović, N. (2011) Nasledno pravo. Niš: Pravni fakultet u Nišu, str. 272
Stojanović, N. (2003) Raspolaganje zaostavštinom u društveno-korisne svrhe. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 43, str. 240
Stojanović, N. (2002) Nalog u zaveštanju. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 42, str. 231-246
Svorcan, S. (2004) Komentar Zakona o nasleđivanju. Kragujevac: Pravni fakultet u Kragujevcu, str. 292
Tasev, H. (1993) B'lgarsko nasledstveno pravo. Sofija, str. 82-83
Todorović, V., Kulić, R. (2004) Nasledno pravo i vanparnični postupak u praksi. Beograd: Službenik glasnik, str. 549-550
Vodinelić, V. (2014) Građansko pravo (uvod ugrađansko pravo i opšti deo građanskog prava). Beograd: Pravni fakultet Union, str. 195-197
Živanović, M., Momčilović, R. (1998) Modifikacije pravnih poslova (uslov, nalog i rok). Banja Luka: Pravni fakultet u Banja Luci, str. 85
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-20265
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka