Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 2, str. 603-619
Ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine - hronološko kritički osvrt (međunarodni instrumenti i hrvatska rešenja)
Univerzitet J.J. Štrosmajera u Osijeku, Pravni fakultet, Osijek, Hrvatska

e-adresaavasilj@pravos.hr
Sažetak
Ograničenje odgovornosti brodara može biti stvarno i lično - on odgovara određenim delom imovine (npr. brodom) ili celokupnom svojom imovinom do određenog iznosa. U prvom slučaju reč je o stvarnom, a u drugom o ličnom ograničenju odgovornosti. Na navedenim principima razvili su se svi međunarodni instrumenti iz ovoga pravnog područja. Jedno od dobro poznatih 'univerzalnih' načela građanskog prava govori o tome da je štetnik obavezan oštećenome nadoknaditi štetu u celosti, dakle u njenom punom obimu i visini. Međutim, kada se u pogledu odgovornosti za štetu i obaveze njene nadoknade primenjuju odredbe pomorskog prava (kao i transportnog prava uopšteno), situacija je, u pravilu, sasvim suprotna. No, da se pretrpljeni iznos štete sve više približava pomenutom univerzalnom načelu građanskog prava, potkrepljene su izmenama Protokola Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1996. godine (LLMC 1996). Tim izmenama iznos opšteg (globalnog) ograničenja odgovornosti za pomorske trazbine povećan je za 51% u odnosu na iznose u LLMC. Povećani iznosi primenjuju se od 8. juna 2015. godine. U vezi sa opisanim izmenama, mogu se postaviti brojna pitanja koja se, uopšteno, odnose na opravdanost uvođenja instituta ograničenja odgovornosti, odnosno razloga zbog kojih je upravo u pomorstvu (i šire u transportu), u kontekstu visine obaveze nadoknade štete, štetnik povlašćen, te može li se primenom toga instituta narušiti načelo koje je utkano u pravni poredak svake savremene zemlje, a prema kojem oštećeni ima pravo na pravičnu naknadu štete. S druge strane, pravičnost se može uzeti i kao argument za uvođenje sistema ograničenja odgovornosti.
Reference
*** (2005) Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1996. kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976. Narodne novine - Međunarodni ugovori, br. 12/05
*** (1967) Međunarodni konvenciju za izjednačenje nekih pravila o privremenom zaustavljanju pomorskih brodova iz 1952. stupila je na snagu 24.2.1956. ratificirana od strane bivše Jugoslavije. Sl. list SFRJ, MU i drugi sporazumi, br. 12
*** (2009) Directive 2009/20/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the insurance of ship-owners for maritime claims. Official Journal of the European Union L, 131, 28.5.2009., 128-131
*** (2005) Budimpeštanska konvencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putovima (CMNI). Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 10/04, engl. Budapest Convention on the Contract for the Carriage of Goods by Inland Waterway (CMNI), 22 June 2001, (stupila na snagu 01. 04. 2005)
*** (2007) Pravni leksikon. Zagreb: Leksikografiski zavod Miroslav Krleža, 1
*** (1956) Konvencija o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR). Narodne novine, Međunarodni ugovori 1/92; engl. Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) Geneva, 19 May 1956, United Nations Treaty Series, vol. 399, p. 189
*** (1999) Konvencija o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) = Convention concerning international carriage by rail. Vilnius, Jedinstvena pravila o međunarodnom željezničkom prijevozu robe (CIM), kao Dodatak B COTIF konvencije iz 1980. u verziji Protokola o izmjenama od 3. lipnja 1999. godine, Narodne novine - Međunarodni ug
*** (1929) Varšavska konvencija - konvencija o izjednačavanju izvjesnih pravila o međunarodnom zračnom prijevozu, potpisana u Varšavi 12.10.1929 = Convention for the Unification of certain rules relating to international carriage by air. Warsaw
*** (1999) Montrealska konvencija = Convention for the unification of certain rules for international carriage by air. Montreal
*** (1976) Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine = Convention on limitation of liability for maritime claims (LLMC). London
*** (1972) Pomorska enciklopedija. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod
*** (2016) IMO LEG 96/12/1, https://www.uscg.mil/imo/leg/docs/leg, 17.10.2016
*** (2009) ATSB transport safety report. No. 263, MO-2009-002, Final, Pacific Adventurer, 11 March 2009, str. 47 i 48
*** (1976) Protocol of 1996 to amend the convention on limitation of liability for maritime claims
*** (2004-2015) Pomorski zakonik (dalje u tekstu: PZ). Narodne novine, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15
Brajković, V. (1951) Problem brodara i njegove odgovornosti de iure condendo. u: 'Ugovori o iskorišćavanju brodova na moru', Zbornik radova, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU
Đurđev, D. (2008) Pravna priroda odgovornosti prevozioca. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 267-289
Filipović, V. (1978) Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi s napomenama i komentarskim bilješkama. Narodne novine, 14
Grabovac, I. (1994) Pomorski zakonik s pojmovnim kazalom. Informator, Zagreb, 5
Grabovac, I. (2001) Ograničenje odgovornosti u pomorskom poduzetništvu. Split: Književni krug
Grabovac, I. (1995) Hrvatsko pomorsko pravo i međunarodne konvencije. Split: Književni krug
Jakaša, B. (1983) Sistem plovidbenog prava Jugoslavije. Čakovec, III knjiga
Kandare, B. (1987) Izvanparnični postupak u Zakonu o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi. Pravna misao, 12, 57; 11
Luttenberger, A., Bolanča, D. (1995) Some Views on the New Croatian Maritime Code. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 1-2, 113
Marin, J. (2007) Međunarodne konvencije i protokoli kao izvori hrvatskog pomorskog prava. Poredbeno pomorsko parvo, 161, 91
Marin, J. (2003) Privremene mjere zaustavljanja broda. Zagreb: Pravni fakultet
Mintas, L. (1993) Hodak, Novi Pomorski zakonik. Pomorski zbornik, 31, 29
Pavić, D. (2012) Pomorsko osiguranje - pravo i praksa s osnovama kopnenog i zračnog transportnog osiguranja. Split, 429
Pospišil, M.M. (2012) Usvojen prijedlog povećanja iznosa općeg (globalnog) ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine. Poredbeno pomorsko parvo, 166, 229
Pospišil, M.M. (2012) Usvojen prijedlog povećanja iznosa općeg (globalnog) ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine. Pomorsko poredbeno parvo, 166, 233
Pospišil, M.M. (2012) Usvojen prijedlog povećanja iznosa općeg (globalnog) ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine. Pomorsko poredbeno parvo, 166, 234
Pospišil, M.M. (2012) Usvojen prijedlog povećanja iznosa općeg (globalnog) ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine. Pomorsko poredbeno parvo, 166, 227
Romac, A. (1989) Rječnik rimskog prava. Zagreb: Informator, str. 383
Vuković, A., Bodul, D. (2012) O obvezi osnivanja fonda ograničene odgovornosti. Pomorstvo, 2, 338
 

O članku

jezik rada: hrvatski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-11258
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2020)
Neposredno zastupanje u rimskom pravu s osvrtom na moderno pravo
Cvetković-Đorđević Valentina

Anali Pravnog fak Beograd (1994)
Vojnički testament
Babić Ilija

Anali Pravnog fak Beograd (1996)
Zakon Ursone
Malenica Antun D.

prikaži sve [16]