Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 15  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 66, br. 3-4, str. 257-265
Uticaj specifičnih bankarskih faktorana likvidnost komercijalnih banaka u Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: komercijalne banke; determinante likvidnosti; raciolikvidnosti; finansijski indikatori; regresiona analiza
Sažetak
Cilj ovog rada je da identifikuje interne faktore koji utiču na likvidnost komercijalnih banaka u Srbiji. Rezultati istraživanja dobijeni korišćenjem regresione analize, u posmatranom periodu od 2008. do 2013. godine, ukazuju na to da je likvidnost banaka u pozitivnoj korelaciji sa pokazateljem adekvatnosti kapitala i racijom kamatnih prihoda prema ukupnoj aktivi, dok negativna, statistički značajna veza postoji između pokazatelja likvidnosti i veličine banke (merene bankarskom aktivom), racija rashoda od kamata u odnosu na prihod od kamate i racija prinosa na kapital. Ovaj istraživački rad predstavlja prvi korak u postizanju optimizacije modela likvidnosti jer su mnoge finansijske institucije, iako profitabilne, suočene sa problemom održavanja likvidnosti. Istraživačko pitanje koje se nameće jeste koji od posmatranih indikatora najviše utiču na likvidnost komercijalnih banaka u Srbiji. U istraživanju su korišćeni nekonsolidovani bilansi 23 komercijalne banke u periodu od 2008. do 2013. godine. Konkretno, koristeći tehniku običnih najmanjih kvadrata, autor razmatra dve različite mere rizika likvidnosti. Dobijanjem odgovora na pitanje koji su ključni indikatori od uticaja na likvidnost bankarskog sektora Srbije, može se definisati strategija i model poboljšanja poslovanja banaka na finansijskom tržištu. Rezultati ističu da veličina, kapitalizacija i profitabilnost banke mogu uticati na upravljanje rizikom likvidnosti.
Reference
Almumani, A.M. (2013) Liquidity risk management: A comparative study between Saudi and Jordanian banks. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 3(2): 1-10
Arif, A., Nauman, A.A. (2012) Liquidity risk and performance of banking system. Journal of Financial Regulation and Compliance, 20(2): 182-195
Aspachs, O., Nier, E.W., Tiesset, M. (2005) Liquidity, Banking Regulation and the Macroeconomy. http:// www.bis.org/bcbs/events/rtf05AspachsNierTiesset.pdf
Bonfim, D., Kim, M. (2012) Liquidity Risk in Banking: Is There Herding?. u: European Banking Center Discussion Paper, 24, 1-31
Bunda, I., Desquilbet, J. (2008) The bank liquidity smile across exchange rate regimes. International Economic Journal, 22(3): 361-386
Cucinelli, D. (2013) The determinants of bank liquidity risk within the context of Euro area. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 2(10): 51-64
Dinger, V. (2009) Do foreign-owned banks affect banking system liquidity risk?. Journal of Comparative Economics, 37(4): 647-657
Iqbal, A. (2012) Liquidity risk management: A comparative study between conventional and Islamic banks of Pakistan. Global Journal of Management and Business Research, 12(5): 54-64
Milošević-Avdalović, S., Kalaš, B. (2016) Determinants of deposit potential as inverse liquidity indicator of commercial banks in Serbia. Industrija, vol. 44, br. 3, str. 61-76
Munteanu, I. (2012) Bank Liquidity and its Determinants in Romania. Procedia Economics and Finance, 3: 993-998
Roman, A., Şargu, A.C. (2014) Banks Liquidity Risk Analysis in the New European Union Member Countries: Evidence from Bulgaria and Romania. Procedia Economics and Finance, 15: 569-576
Vodová, P. (2011) Determinants of commercial bank's liquidity in Slovakia. u: Lessons learned from the financial crisis, Finance and Banking, 13th International Conference, Proceedings, pp. 740-747; http://www.opf.slu.cz/kfi/icfb/proc2011/pdf/65_Vodova.pdf, October
Vodová, P. (2011) Determinants of commercial banks’ liquidity in the Czech Republic: Recent researches in applied and computational mathematics. 92-97, www.wseas.us/e-library/conferences/2011/.../MATH-13.pdf
Vodová, P. (2012) Determinants of commercial bank's liquidity in Poland. u: Mathematical Methods in Economics, 30th International Conference, Proceedings, pp. 962-967; http://mme2012.opf.slu.cz/proceedings/pdf/165_Vodova.pdf
Vodová, P. (2013) Determinants of Commercial Banks' Liquidity in Hungary. http://www.slu.cz/opf/cz/informace/acta-academica-karviniensia/casopisy-aak/aak-rocnik-2013/docs-1-2013/Vodova.pdf
Vodová, P. (2013) Liquid assets in banking: What matters in the Visegrad countries?. E+ M: Ekonomie a Management, 3(16): 113-129
Vodová, P. (2013) Determinants which Affect Liquid Asset Ratio of Czech and Slovak Commercial Banks. Financial Assets and Investing, 4(1): 24-41
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoPre1804257M
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.