Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:101
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:98

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 9, br. 17, str. 105-117
Reklama i njen uticaj na potrošače - zloupotreba dece u reklamama
aFakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva, Crna Gora
bInternacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke

e-adresa95nikolica@gmail.com, s.ljajic@uninp.edu.rs
Ključne reči: reklama; televizijska reklama; mediji; deca; zloupotreba
Sažetak
Savremeno kapitalističko doba karakteriše masovna proizvodnja. Potrošačko društvo je meta proizvođača od čije tražnje zavisi finansijski uspeh kompanija. Bitnu korelacijsku vezu između potrošača i proizvođača stvara reklamno-propagandna delatnost. Posredničku ulogu imaju tradicionalni i novi mediji preko kojih se prenosi reklamna poruka. Marketinške agencije danas nude usluge kreiranja reklame, na kojoj radi čitav tim PR menadžera. Mnoge reklame se kreiraju na način kojim se približavaju umetničkoj formi, ne vodeći računa o etičkim principima. U ovom radu ukazujemo na manipulativni, persuazivni uticaj reklame i zloupotrebu dece u reklamama. Prvi deo rada obuhvata definisanje pojma reklame i poglavlje o reklami u medijima. U drugom delu rada pažnja je posvećena uticaju reklame na potrošače, kao i ulozi i zloupotrebi dece u reklamama. Na osnovu analiziranih reklama, izveden je zaključak da se deca u reklamama koriste kao sredstvo za ostvarivanje ekonomskih ciljeva, i da se elementima analiziranih reklama manipuliše decom.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.
Reference
Đorđević, A., Pešić, V. (2004) Uticaj medija na proces donošenja odluke pri kupovini. Godišnjak za psihologiju, br. 3, str. 127-151
Đurin, S. (1999) Reklamna poruka. u: Badurina L. [ur.] Teorija i mogućnost primjene pragmalingvistike, Zagreb-Rijeka: Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku, 203-220
Jefimov, L. (2007) Zaštita dece od reklama - skriveni kušači ili mamci za potrošača. Moskva: Izdavaštvo Dušepopečiteljskog centra svetog pravednog Jovana Kronštatskog
Jovanović, J.R. (2017) Diskurs televizijskih reklama. Komunikacija i kultura, 2(2), str: 392-400
Ljajić, S. (2017) Sektor malog i srednjeg biznisa u evropskoj viziji za XXI vijek - 'strategija Evropa 2020. Ekonomski izazovi, br. 11, str. 48-62
Ljajić, S.X. (2018) Uloga tradicionalnih i savremenih medija u životima dece i mladih. Sinteze - časopis za pedagoške nauke, književnost i kulturu, br. 13, str. 67-76
Manić, M., Milošević, K. (2013) Uticaj reklame na medijsku publiku - recipijenti kao roba ili pasivni posmatrači medijskih tvorevina. Kultura polisa, vol. 10, br. 21, str. 311-329
Milić, M. (2013) Uticaj TV reklame na donošenje odluke o kupovini. Anali poslovne ekonomije, godina 5, (8), str: 63-72, 1
Pavlović, M., Aleksić, M., Šiljeg, D. (2008) Oglašavanje u medijima. Beograd: Megatrend univerzitet
Petrović, D. (2013) Društvenost u doba interneta. Novi Sad: Akademska knjiga
Pijaže, Ž. (1968) Psihologija inteligencije. Beograd: Nolit
Polovina, N. (2010) Dualizam reklama u (društvenoj) komunikaciji. Philologia, br. 8, str. 47-54
Stanić, S. (1995) Veština prodaje i reklama. Beograd: Clio
Stanić, S. (2013) Nastanak i razvoj potrošačkog društva. Sveučilište u Splitu - Filozofski fakultet
Šušnjić, Đ. (1976) Ribari ljudskih duša. Beograd: NIP 'Mladost'
Vujaklija, M. (1986) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Zonić, D. (1999) Svet reklame. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2017105D
primljen: 05.07.2020.
prihvaćen: 10.07.2020.
objavljen u SCIndeksu: 04.12.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka