Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:49
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:34

Sadržaj

članak: 5 od 102  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 13, br. 3, str. 69-90
Kaizen kao sistem za strategijsko upravljanje troškovima u realizaciji konkurentskih prednosti
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica + Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresaivanajolovic@uns.ac.rs, pegy@ef.uns.ac.rs
Projekat:
Izrada ovog rada finansirana je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Ključne reči: Kaizen system; strategijsko upravljanje troškovima; konkurentska prednost; organizaciona efikasnost
Sažetak
Upravljanje preduzećem u savremenim, dinamičnim uslovima privređivanja mora biti strategijski orijentisano. Konkurencija primorava preduzeća na konstantno snižavanje svih vrsta troškova nastalih u predproizvodnim i proizvodnim procesima, uz obavezu održanja kvaliteta proizvedenih proizvoda na zadovoljavajućem nivou. Takvi zahtevi mogu biti ostvareni jedino adekvatnim strategijskim planiranjem svih proizvodnih procesa i strategijskim upravljanjem troškovima. U tom kontekstu, Kaizen kao sistem za upravljanje troškovima može biti okarakterisan kao idealan strateški alat i izvor konkurentnosti, budući da njegovom primenom organizacija može do detalja planirati sopstvene proizvodne aktivnosti, ustrojiti ih na način da u potpunosti odgovaraju principima efikasnosti i efektivnosti, te minimizirati otpad i neželjene gubitke dostupnih resursa. Cilj istraživanja je sagledavanje Kaizen koncepcije kao sistema za upravljanje (redukciju) troškovima, te kao izvora konkurentske prednosti određene organizacije. Deskriptivna i komparativna metoda, tehnika analize i sinteze, kao i analiza sadržaja relevantne literature referentnih domaćih i stranih autora, korišćene su za potrebe izrade rada. Rezultat istraživanja je potvrđen stav da se implementacijom Kaizen sistema u preduzeću postiže atmosfera stalnog unapređenja koja dovodi do redukcije proizvodnih troškova i povećanja tržišne konkurentnosti.
Reference
Al, S.S. (2009) Kaizen Strategy and the Drive for Competitiveness: Challenges and Opportunities. Competitiveness Review, 19 (3), 203-211
Alvarado-Ramírez, K.M., Pumisacho-Álvaro, V.H., Miguel-Davila, J.Á., Suárez-Barraza, M.F. (2018) Kaizen, a Continuous Improvement Practice in Organizations: A Comparative Study in Companies from Mexico and Ecuador. TQM Journal, 30(4): 255-268
Bhoi, A.J., Desai, A.D., Patel, M.R. (2014) The Concept & Methodology of Kaizen: A Review Paper. International Journal of Engineering Development and Research (IJEDR), 2(1): 812-820
Cierna, H., Sujova, E. (2016) Application of Modern QMS: Kaizen Management System. MM Science Journal, 2016(05): 1456-1464
Diefenbach, U., Wald, A., Gleich, R. (2018) Between cost and benefit: Investigating effects of cost management control systems on cost efficiency and organisational performance. Journal of Management Control, 29(1): 63-89
Drljača, M. (2004) Metode upravljanja troškovima. Elektrika: časopis za energetiku, elektriku, automatizaciju, telekomunikacije, zaštitu, 6 (4), 16-22
Edwards, J.B. (2001) Kaizen: The leading edge in cost management strategy. Journal of Corporate Accounting & Finance, 12(3): 1-4
Janjić, V., Bogićević, J., Krstić, B. (2019) Kaizen as a global business philosophy for continuous improvement of business performance. Ekonomika, vol. 65, br. 2, str. 13-25
Lockamy, A. (2003) A constraint-based framework for strategic cost management. Industrial Management & Data Systems, 103(8): 591-599
Lukavečki, S.S. (2017) Kaizen pristup upravljanju troškovima. Karlovac: Poslovni odjel Veleučilišta u Karlovcu, Master rad
Malinić, D., Milićević, V., Stevanović, N. (2018) Upravljačko računovodstvo. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Medved, I. (2015) Unapređenje segmentnog finansijskog izveštavanja savremenim pristupima obračuna troškova. Subotica: Univerzitet u Novom Sadu-Ekonomski fakultet u Subotici, doktorska disertacija
Novićević, B., Antić, L., Stevanović, T. (2013) Koncepti upravljanja troškovima u funkciji realizacije konkurentskih strategija. Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
Olszewska, K. (2019) Cost Management with Budgeting and Kaizen Costing. World Scientific News, 133: 171-190
Pešić, P.J. (2015) Kaizen koncept i njegova primena u logistici. Vojnotehnički glasnik, vol. 63, br. 2, str. 161-178
Petkovič, Đ., Medved, I. (2015) Savremeni sistemi obračuna troškova u funkciji održive poljoprivredne proizvodnje. Traktori i pogonske mašine, 20 (2), 16-24
Petrova, A.I., Zarudnev, A.I. (2013) Strategic Aspects of Cost Management. European Researcher, 47(3-4): 1009-1013
Savić, B., Vasiljević, Z., Đorđević, D. (2014) Strategic cost management as instrument for improving competitiveness of agribusiness complex. Ekonomika poljoprivrede / Economics of Agriculture, vol. 61, br. 4, str. 1005-1020
Todorović, M.M. (2008) Koncipiranje analitičkog kontnog plana računovodstva troškova u skladu sa Mrs/MSFI i Zakonom o računovodstvu i reviziji. Ekonomski horizonti, 10(1-2): 131-158
Trklja, R., Trklja, M. (2014) Savremeni koncepti obračuna troškova - osvrt na specifičnosti ABC metode. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 9, br. 2, str. 105-122
Vieira, L., Balbinotti, G., Varasquin, A., Gontijo, L. (2012) Ergonomics and Kaizen as strategies for competitiveness: A theoretical and practical in an automotive industry. Work, 41(1): 1756-1762
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp2003069J
primljen: 25.08.2020.
revidiran: 01.09.2020.
prihvaćen: 10.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2020.
Creative Commons License 4.0