Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 30  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 2, str. 569-584
Privredni kriminalitet u Republici Srbiji u periodu od 2006. do 2015. godine
aPolicijska uprava za grad Beograd
bTehnička škola, Beograd

e-adresacvetkovicdragan@mts.rs, zojo30@yahoo.com, davorbesic@hotmail.com
Ključne reči: privredni kriminalitet; posledice; tamna brojka; krivična dela
Sažetak
Privredni kriminalitet nesumnjivo je jedan od veoma aktuelnih problema naše današnjice, koji kao poseban vid kriminaliteta sve više narušava nesmetano funkcionisanje privrede, ali i nanosi značajnu materijalnu štetu društvu. Podaci o privrednom kriminalu, a naročito o materijalnim posledicama koje prouzrokuje, uzimajući u obzir i tamnu brojku ovog kriminalnog fenomena, ostavljaju zabrinjavajući utisak. Posledice privrednog kriminala su višestruke po društvo: direktna šteta privrednim subjektima, državnom budžetu, ukupnim privrednim i ekonomskim tokovima i državi u celini. Zbog toga je od izuzetne važnosti pravilno sagledati statistiku ovog kriminalnog fenomena, tj. strukturu ponašanja kroz koja se ispoljava privredni kriminal, zatim promene u njegovom obimu kao i oblike ispoljavanja privrednog kriminala. U ovom radu, definisaćemo pojam i karakteristike privrednog kriminaliteta. Prikazaćemo učešće privrednog kriminaliteta u masi celokupnog kriminaliteta, dinamiku i strukturu privrednog kriminaliteta. Pokušaćemo da izdvojimo i prikažemo kretanje najzastupljenijih krivičnih dela privrednog kriminaliteta u Republici Srbiji u periodu od 2006. - 2015. godine, zarad adekvatnijeg angažovanja nadležnih organa u cilju sprečavanja ove vrste kriminaliteta.
Reference
*** (2006) CARPO izveštaj - izveštaj Saveta Evrope o organizovanom kriminalu za 2006. 01.07.2016, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/organisedcrime/projects/carpo
*** (2008-2013) Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije. Sl. glasnik RS, br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US i 112/2013
*** (2012) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Službeni glasnik RS, br. 121/12, čl. 112, stav 5
*** (2008) Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela. Službeni glasnik RS, broj 97
*** (2009) Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Službeni glasnik RS, broj 20
*** (2015) Strategija istraga finansijskog kriminala za period od 2015. do 2016. godine. Sl. glasnik RS, br. 43
*** (2011) Projekat za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji (MOLI Srbija). 01.06.2016, http://www.apml.gov.rs
*** (2015) Strategija istraga finansijskog kriminala za period od 2015. do 2016. godine. Sl. glasnik RS, br. 43
Arežina, N., i dr. (2014) Zastupljenost krivičnih dela protiv privrede i privrednih prestupa u Republici Srbiji. u: XV Međunarodni naučni skup Sinergija, Bijeljina, 12, 1
Bošković, M. (2007) Pranje novca kao kriminološki i krivično pravni problem. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 41, br. 3, str. 171-195
Cvetković, D., Mićović, M., Tomić, M. (2016) Criminal offences against economy in Serbia in period 2006-2010. u: Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa Dani Arčibalda Rajsa, Beograd, Tom I, 493-502
Cvetković, D. (2013) Dizajniranje pokazatelja ekonomske efikasnosti neprofitnih organizacija - sa posebnim osvrtom na suzbijanje ulaganja nezakonito stečenih prihoda. Novi Sad: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Lukić, T. (2010) Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 197-215
Milutinović, M. (1957) Kriminalitet kao društvena pojava. Beograd: Savremena administracija
OEBS (2006) Izveštaj o pranju novca i predikatnim krivičnim delima u Srbiji za 2000-2005. 25.06.2016, http://www.osce.org
Sutherland, E.H. (1940) White collar criminality. American sociological review
Sutherland, E.H. (1945) Is 'white-collar crime' crime?. American Sociological Review, 10(2): 132
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-11336
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0