Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 6 od 55  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 68, br. 1-2, str. 77-87
Pravne mere zaštite i očuvanje prirodnih resursa nacionalnih parkova Srbije
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu

e-adresadanijela.avramovic@znrfak.ni.ac.rs
Ključne reči: pravne mere; zaštita; očuvanje; prirodni resursi; nacionalni parkovi
Sažetak
Zaštita i očuvanje prirodnih resursa predstavlja sve aktuelniju problematiku savremenog društva. Činjenica da nacionalni parkovi spadaju u prvu kategoriju zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog značaja, kao i da je sve izraženije ugrožavanje njihovih prirodnih resursa, opredelilo nas je da u okviru ovog rada, na osnovu dostupnih podataka, zakonskih akata i sopstvenih istraživanja, ukažemo na najznačajnije mere za zaštitu i očuvanje prirodnih resursa nacionalnih parkova Srbije. Održivo korišćenje prirodnih resursa i njihovo očuvanje predstavlja jedan o prioritetnih zadataka celokupne društvene zajednice. Potrebno je definisati i postaviti osnovni cilj sadašnjim i budućim generacijama da se moraju odgovorno ponašati prema raspoloživim prirodnim resursima kako bi se isti i u narednom periodu sačuvali.
Reference
*** (2018) Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2018. godinu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 35
*** (2014) Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Nacionalnog parka Đerdap. Donji Milanovac: JP Nacionalni park Đerdap
*** (2010-2016) Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 5/2010, 47/2011, 32/2016 i 98/2016
*** (2000) Pravilnik o unutrašnjem redu u Nacionalnom parku Kopaonik. Kopaonik: JP Nacionalni park Kopaonik
*** (1995) Pravilnik o unutrašnjem redu u Nacionalnom parku Tara. Bajina Bašta: JP Nacionalni park Tara
*** (2012) Priručnik za projektovanje puteva u Republici Srbiji (7. Put i životna sredina; 7. 4. prolazi i prelazi za životinje). Beograd: Republika Srbija, Projekat rehabilitacije transporta
*** (2010) Pravilnik o specijalnim tehničko-tehnološkim rešenjima koja omogućavaju nesmetanu i sigurnu komunikaciju divljih životinja. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2013) Prostorni plan područja posebne namene Nacionalnog parka Đerdap. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 43
*** (2004) Prostorni plan područja posebne namene Nacionalnog parka Fruška Gora. Službeni list APV, br. 16
*** (2009) Prostorni plan područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik. Službeni glasnik RS, br. 95
*** (2010) Prostorni plan područja posebne namene Nacionalnog parka Tara. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 100
*** (2012) Uredba o režimima zaštite. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 31
*** (2009-2013) Zakon o zaštiti vazduha. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/2009 i 10/2013
*** (2015) Zakon o nacionalnim parkovima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 84
*** (2009) Uredba o sadržini i načinu vođenja informacionog sistema zaštite životne sredine, metodologiji, strukturi, zajedničkim osnovama, kategorijama i nivoima sakupljanja podataka, kao i o sadržini informacija o kojima se redovno i obavezno obaveštava javno. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 112
*** (2005-2011) Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2010 i 69/2011
*** (2010-2013) Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013
*** (2004-2015) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135/04 i 25/15
*** (2006-2017) Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Službeni glasnik Republike Srbije, 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009, 112/2015 i 80/2017
*** (2010) Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/2009 i 88/2010
*** (2004-2016) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016
*** (2004-2009) Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135/2004, 36/2009
*** (2009-2016) Zakon o zaštiti prirode. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr. i 14/2016
*** (2012) Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 33
*** (2010) Odluka o utvrđivanju nacionalnog programa zaštite životne sredine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 12
*** (2004-2010) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135/2004 i 88/2010
*** (2010-2016) Zakon o vodama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016
Agencija za zaštitu životne sredine (2012) Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2012. godinu. Beograd
Avramović, D. (2014) Menadžment prirodnim resursima nacionalnih parkova Srbije. Niš: Univerzitet u Nišu - Fakultet zaštite na radu, str. 559-572; Doktorska disertacija
Avramović, D., Spasić, D. (2004) Zakonska regulativa o zaštiti prirodnih dobara u Srbiji
IUCN (2001) IUCN red list categories and criteria: Version 3.1. https://www.iucn.org/content/iucn-red-list-categories-and-criteria-version-31
Jovanović, J., Popović, G., Molojić, D. (2011) Održivi razvoj u funkciji očuvanja prirodnih resursa. u: Prvi simpozijum o upravljanju prirodnim resursima, Zbornik radova, Zaječar: Fakultet za menadžment, str. 45
Pešić, V.R. (2002) Ekonomija prirodnih resursa i životne sredine. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Radović, F. (2017) Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2016. godine. Beograd: Republika Srbija, Ministarstvo zaštite životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ZasPri1802077A
objavljen u SCIndeksu: 04.04.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka