Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 63, br. 1, str. 234-251
Veterani pred Evropskim sudom za ljudska prava - Vučković i drugi protiv Srbije
Pravna služba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

e-adresazrasevic @yahoo.com
Ključne reči: Veterani; Vojni rezervisti; Diskriminacija; Pravo ličnosti; Ustavna žalba
Sažetak
U ovom radu objašnjena je praksa pravosuđa Srbije, Ustavnog suda Srbije i Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Boban Vučković i dr., koji je vođen zbog nepriznavanja prava na novčana primanja rezervnim pripadnicima Vojske Jugoslavije-veteranima oružanog sukoba iz 1999. godine. Kritikovan je restriktivan pristup pravosuđa u tumačenju i primjeni normi antidiskriminacionog prava (suprotno načelu iura novit curia), kao i preokret u rezonovanju Evropskog suda za ljudska prava. Predloženi su putevi prevazilaženja u skladu s međunarodnim standardima regulisanja vojne službe, čija su ishodišta nediskriminatoran tretman vojnih rezervista u odnosu na druga lica koja vrše javnu službu u skladu s normama građanskog i radnog prava, kao i upodobljavanje potraživanja veterana povredi građanskog prava ličnosti zbog izloženosti fizičkom i psihičkom trošenju u vojnoj službi tokom rata.
Reference
*** (1978/1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 i Službeni list SRJ, broj 31/93
*** (2011/2013) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/11, 49/13, 74/13
*** (2007/2013) Zakon o Ustavnom sudu. Sužbeni glasnik RS, br. 109/07, 99/11 i 18/13
*** (2009) Zakon o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik RS, broj 22
*** (2011) Non-discrimination in international law. London: Interrights, 17
*** (2013) Poslovnik o radu ustavnog Suda. Službeni glasnik RS, br. 103
*** (2011) Praktični vodič kroz uvjete dopuštenosti. Vijeće Evrope/ESLjP, decembar, 18, st. 56
*** (2012) Predlog Zakona o boračko-invalidskoj zaštiti. http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-.872.html, u proceduri od 5.10.2012, čl. II obrazloženja, 21.4.2014
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik, br. 98
*** (1959-2014) Violation by article and by respondent State. http://www.echr.coe.int/Documents/stats_violation_1959_2014_ENG.pdf, 21.4.2015
Clifford, J. (2008) Locating equality. Equal Rights Review, Vol. One, 16–19
Dimitrijević, V., Popović, D., Papić, T., Petrović, V. (2007) Međunarodno pravo ljudskih prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Fredman, S. (2002) Discrimination law. Oxford, 4-15
Gleumes, K. The parliamentary commisioner for the armed forces. Berlin, 225, 9-10
Hasnas, J. Equal opportunity, affirmative action, and the anti-discrimination principle: The philosophical basis for the legal prohibition of discrimination. Law and Economics Working Paper Series, George Mason University, 4–14. http://ssrn.com/abstract_id=334720, 5.10.2013
Li, I., Born, H. (2008) Priručnik o ljudskim pravima i osnovnim slobodama pripadnika oružanih snaga i zaposlenika u oružanim snagama. Varšava-Sarajevo: OSCE/ODIHR, 202
Nikolić, L., i dr. (2012) Už-2156/2011 - Odluka od 7.11.2012. Službeni glasnik RS, USS, 116
Nolte, G., ur. (2003) European military law systems. Berlin, 370
Omejec, J. (2009) Zabrana diskriminacije u praksi ESLjP. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 886-893; 59
Ostrovsky, A. How the margin of appreciation doctrine preserves core human rights cultural diversity and legitimises international human rights tribunals. Hanse Law Review, Vol.1 No1
Papić, T. (2005) Zbirka odluka o ljudskim pravima - Presude ESLjP o zabrani diskriminacije. Beograd, III, 185
Petrova, D. (2006) Implementing anti-discrimination law and the human rights movement. Helsinki Monitor, 17(1): 19-38
Radolović, A. (2006) Pravo osobnosti u novom Zakonu o obveznim odnosima. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 27(1): 129-170
Rašević, Ž. (2014) Zabrana diskriminacije u privatnom pravu. Beograd: Zadužbina Andrejević, 72-74
Rašević, Ž. (2012) Zabrana diskriminacije i opšta zabrana diskriminacije u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 84, br. 5, str. 344-364
Tukidid (1999) Peloponeski rat. Beograd: Prosveta, Prev. Dušanke Obradović
Vučković, B., i dr. (2013) Už-286/2011 - Odluka od 5.12.2012. Službeni glasnik RS, USS, broj 4, st. 3 obrazloženja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1501234R
objavljen u SCIndeksu: 27.02.2016.

Povezani članci