Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 9, br. 9, str. 271-296
Preobražaj umetnosti i novi teorijski diskursi
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresabonicult@gmail.com
Sažetak
Autor ovoga članka razmatra vezu između preobražaja umetnosti i uspostavljanja odgovarajućih teorijskih diskursa. Paralelno se prate teorijski diskursi sa namerom da se stekne uvid u adekvatnost i validnost primene određenih estetičkih principa u odnosu na dati umetnički izraz. Obuhvaćen je period od nastanka modernističkih pravaca umetnosti posle prvog svetskog rata do današnjeg postindustrijskog doba ('društva medija i spektakla'), kada umetnost dobija prepoznatljivi prefiks 'post'. Autor izdvaja i sa sociološko-estetičkog stanovišta kritički analizuje tri osnovna teorijska polazišta: polazište tradicionalne (ontološke) estetike, estetike modernog ('transestetika') i estetike postmodernog (postestetika, 'postklasična estetika'). Predstavnici klasične estetike (filozofi) mahom smatraju da tajna umetnosti leži u ontološkoj sferi. Oni se pozivaju na metafizičke komponente umetnosti i insistiraju na njenoj univerzalnosti, originalnosti i stvaralačkoj neponovljivosti, kao tradicionalnim estetskim vrednostima. U estetici modernog predmet umetnosti okreće se od objektivnog sveta sebi; ovde se teži spontanosti i slobodi izraza i sledi se princip koji dozvoljava različito doživljavanje i veliki broj tumačenja. Zbog toga moderna umetnost zaslužuje epitet avangardne umetnosti. U vremenu te umetnosti dolazi do bujanja brojnih alternativnih umetničkih pokreta koji imaju izvesnu bliskost sa potkulturnim stilovima i potkulturnim praksama. Na kraju sledi estetika postmoderne kao estetika 'prepoznavanja' , preuzimanja i citata. Njen osnovni postulat je eklekticizam, a namera protagonista ovog umetničkog pravca je vraćanje digniteta umetničkom projektu i smeštanje ideje u isti. Poenta rada je u tome da se umetničko stvaralaštvo jednoga perioda sociološki posmatra i valorizuje na osnovu obrazaca koji su primereni datom društvu, istorijskom trenutku i estetskim preferencijama.
Reference
Adorno, T.V. (1979) Estetička teorija. Beograd: Nolit
Aleksander, V.D. (2007) Sociologija umetnosti: istraživanje lepih i popularnih formi. Beograd: Clio
Bart, R. (1999) Smrt autora. u: [ur.] Suvremene književne teorije, Zagreb: Matica hrvatska
Becker, H.S. (1982) Art worlds. Berkeley: University of California Press
Božilović, N. (2004) Rok kultura. Niš: Studentski kulturni centar
Božilović, N. (2016) Sva lica kulture. Niš: Filozofski fakultet
Božilović, N. (2009) Izvan glavnoga toka sociologija muzičkih potkultura. Niš: Niški kulturni centar
Debor, G. (2005) Društvo spektakla. Beograd, Porodična biblioteka br. 4, Anarhija/blok 45
Dorfles, G. (1997) Kič - antologija lošeg ukusa. Zagreb: Golden marketing
Dragićević, Š.M. (2012) Umetnost i alternativa. Beograd: Clio
Džejmson, F. (2015) Kraj umetnosti ili kraj istorije. Beograd: Art Press
Đorđević, J. (2012) Studije kulture: zbornik. Beograd: Službeni glasnik
Fisk, D. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Fišer, E. (1966) O potrebi umetnosti. Subotica-Beograd: Minerva
Focht, I. (1965) Moderna umetnost kao ontološki problem. Beograd: Institut društvenih nauka
Focht, I. (1976) Tajna umjetnosti. Zagreb: Školska knjiga
Gilbert, K.E., Kun, H. (1969) Istorija estetike. Beograd: Kultura
Gocić, G. (2012) Endi Vorhol i strategije popa. Beograd: Službeni glasnik
Golubović, Z. (2006) Čovek i njegov svet. Beograd: Plato
Gramši, A. (2012) Hegemonija, intelektualci i država. u: <Đorđević J.> [ur.] Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik, str. 148-155
Gronow, J. (2000) Sociologija ukusa. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 141
Hauser, A. (1986) Sociologija umjetnosti. Zagreb: Školska knjiga, 1
Hobsbaum, E. (2014) Kraj kulture: Kultura i društvo u XX veku. Beograd: Arhipelag
Kanudo, R. (1978) Teorija sedam umetnosti. u: [ur.] Teorija filma, Beograd: Nolit, str. 51-64
Kovačević, I. (2006) Tradicija modernog: prilozi istoriji savremene antropologije. Beograd: Srpski genealoški centar
Lipovetsky, G. (2008) Paradoksalna sreća: Ogled o hiperpotrošačkom društvu. Zagreb: Antibarbarus
Lynes, R. (1954) The Tastemakers. New York: Harper Brothers
Makdonald, I. (2012) Revolucija u glavi: pesme Bitlsa i šezdesete. Beograd: Clio
Maširević, L. (2011) Postmoderna teorija i film na primeru kinematografije Kventina Tarantina. Beograd: Institut za sociološka istraživanja
Moren, E. (1979) Duh vremena. Beograd: BIGZ, 1-2
Petrović, S. (2016) Estetika u doba antiumetnosti. Beograd: Dereta
Ranković, M. (2006) Izabrani život: estetički eseji. Beograd: Čigoja štampa
Ranković, M. (1996) Opšta sociologija umetnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Repovac, H. (2009) Sociologija simboličke kulture. Sarajevo: Fakultet političkih nauka
Šušnjić, Đ. (2015) Teorije kulture: predavanja. Beograd: Zavod za udžbenike
Šuvaković, M. (1995) Postmoderna. Beograd: Narodna knjiga, Biblioteka Alfa
Uzelac, M. (1993) Estetika. Novi Sad: Akademija umetnosti
Vuksanović, D. (2009) Medijska inteligencija i kreativnost u Transhumanom dobu. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 15, str. 125-137
Zurovac, M. (2006) Metodičko zasnivanje estetike. u: [ur.] Šta je estetika?, Beograd, Pančevo: Mali Nemo, str. 19-43
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1709271B
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.

Povezani članci

Sociološki pregled (2015)
Komunikacija popularnog
Božilović Nikola

Kultura (2018)
Tranzicija pop kulture iz potrošačkog u hiper­potrošačko društvo
Božilović Nikola

CM - Commun Manag (2010)
Kontekst kulture - simbolički karakter umetničke komunikacije
Božilović Nikola

prikaži sve [96]