Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 6 od 400  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 49, br. 5, str. 613-625
Glodari i njihova kontrola u voćnjacima
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresaaca@polj.uns.ac.rs
Sažetak
U periodu od februara do oktobra 2019. godine, u voćnjaku je praćena brojnost mišolikih glodara na osnovu tragova i procene aktivnih rupa. Na osnovu izgleda i prostornog rasporeda aktivnih rupa na posmatranoj parceli voćnjaka utvrđeno je prisustvo poljske voluharice Microtus arvalis (Pallas 1778) i poljskog miša Apodemus agrarius (Pallas, 1771). Do 2019. godine kontrola brojnosti populacije glodara na ovom lokalitetu uspešno je sprovođena kroz integralni pristup i primenu velikog broja nehemijskih metoda i postupaka. Obzirom da je u toku perioda istraživanja došlo do masovne pojave ovih organizama što je utvrđeno stalnim monitoringom moralo se pristupiti hemijskom suzbijanju kako ne bi došlo do velikih ekonomskih šteta i oštećenja sadnica mladog zasada. Za hemijsko suzbijanje primenjen je rodenticid na bazi cink fosfida sa 2% aktivne materije. Pripada grupi brzodelujućih rodenticida i deluje akutno i respiratorno. Efikasnost formulacija rodenticida je ocenjivana prema formuli Henderson & Tilton, na osnovu broja aktivnih rupa, nakon sedam, 14 i 28 dana. Najbolja efikasnost primenjenog rodenticida registrovana je u prolećnom periodu suzbijanja nakon 28 dana (85,11%) i u jesenjem periodu nakon 14 (74.03%) i 28 dana (82,14%).
Reference
Bjedov, L. (2015) Odnosi populacija sitnih glodavaca kao rezervoara prirodno-žarišnih zoonoza u šumskim ekosustavima obične bukve (Fagus sylvatica) u Republici Hrvatskoj. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str.9-40, (Doktorska disertacija)
Bjedov, L., Vucelja, M., Margaletić, J. (2016) Priručnik o glodavcima šuma Hrvatske. Jastrebarsko, Hrvatska: Hrvatski šumarski institut
Đedović, S., Vukša, M., Jokić, G., Šćepović, T. (2013) Ekološke performanse upravljanja omensalnim glodarima u Srbiji. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 17, br. 1, str. 51-53
Đukić, N., Horvatović, A., Kataranovski, D., Maletin, S., Matavulj, M., Pujin, V., Sekulić, R., Jurišić, A. (2018) Poljoprivredna zoologija. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet
Đukić, N., Horvatović, A., Kataronovski, D., Maletin, S., Matavulj, M., Pujin, V., Sekulić, R. (2005) Poljoprivredna zoologija sa ekologijom i fiziologija prirode, opšta zoologija i sistematika životinja. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet
ECDC (2016) Annual epidemiological report for 2016, Echinoccocosis. Stockholm: ECDC, https:// ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER for 2016 echinococcosis.pdf
Fuehrer, H., Baumann, T.A., Riedl, J., Treiber, M., Igel, P., Swoboda, P., Joachim, A., Noedl, H. (2012) Endoparasites of rodents from the Chittagong Hill Tracts in Southeastern Bangladesh. Wiener klinische Wochenschrift, 124(S3): 27-30
Henderson, C.F., Tilton, E.W. (1955) Tests with acaricides against the brow wheat mite. Journal of Economic Entomology, 48(2): 157-161
Janjić, V. (2005) Fitofarmacija. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije
Jokić, G., Vukša, M., Đedović, S. (2007) Efficacy of rodent control in alfalfa and wheat crops using chemical and natural rodenticides. Pesticidi i fitomedicina, vol. 22, br. 3, str. 241-246
Jokić, G., Vukša, M., Elezović, I., Stojnić, B., Đedović, S. (2010) Efikasnost različitih formulacija rodenticida na bazi Bromadiolona u suzbijanju štetnih glodara u lucerki. Pesticidi i fitomedicina, vol. 25, br. 3, str. 277-282
Jurišić, A., Ivanović, I., Poljaković-Pajnik, L., Vasić, V., Velojić, M., Drekić, M., Petrović, A., Meseldžija, M., Dabić, S., Potkonjak, A. (2021) Priručnik za kontrolu i suzbijanje glodara u šumarstvu. Petrovaradin: Vojvodinašume, praktikum
Jurišić, A., Petrović, A., Ivanović, I. (2017) Glodari u ratarskim usevima. Biljni lekar, vol. 45, br. 5, str. 494-498
Kataranovski, D., Savić, I., Jovanović, T., Vukićević, O. (1988) Ekonomski značaj štetnih glodara i osvrt na preliminarna istraživanja šteta koje nanose glodari u Beogradu. u: Prva beogradska konferencija o suzbijanju štetnih artropoda i glodara, Zbornik radova, Beograd, str. 119-125
Keserović, Z., Magazin, N., Milić, B., Dorić, M. (2016) Voćarstvo i Vinogradarstvo. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, deo voćarstvo
Klimpel, S., Förster, M., Schmahl, G. (2007) Parasites of two abundant sympatric rodent species in relation to host phylogeny and ecology. Parasitology Research, 100(4): 867-875
Myllymaki, A. (1995) Anticoagulant resistance in Europe: Appraisal of the data from the 1992 EPPO questionnaire. Pesticide Science, 43(1): 69-72
OEPP (1999) Field tests against synanthropic rodents (Mus musculus, Rattus norvegicus and R. rattus). Paris: EPPO, PP 1/114(2)
Turchin, P., Batzli, G.O. (2001) Availability of food and the population dynamics of arvicoline rodents. Ecology, 82(6):1521-1534
Uzin, I. (2008) Suzbijanje glodavaca u voćnjacima. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Štrosmayera u Osijeku-Poljoprivredni fakultet, Specijalistički rad
Vukša, M. (2008) Glodari u skladištima i njihovo suzbijanje. U: Zaštita uskladištenih biljnih proizvoda od štetnih organizama. u: Zaštita uskladištenih biljnih proizvoda od štetnih organizama, Beograd, aut. Kljajić P
Vukša, M. (2016) Štetni glodari u poljoprivredi i njihovo suzbijanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/BiljLek2105613J
objavljen u SCIndeksu: 16.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka