Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:3
  • full-text downloads in 30 days:3

Contents

article: 5 from 19  
Back back to result list
2022, vol. 19, iss. 3, pp. 255-267
Recidivism of criminal offenses in juvenile delinquency
Mining and Metallurgy Institute, Bor, Serbia + Megatrend University, Faculty of Law, Public Administration and Security, Belgrade, Serbia

emailmilica.rakonjac@gmail.com
Abstract
Recidivism of juvenile offenders in the domestic professional literature is an insufficiently researched socially unacceptable phenomenon, in relation to the crime of adults. Although juvenile delinquency is widespread in countries around the world and even in our country, statistics show that there is a large disproportion in the prevalence of recidivism of juvenile offenders in total crime. Recidivism is a phenomenon that can be studied from the aspect of several areas such as criminal law, criminology, penology, however, for the purposes of this paper, the focus is on criminal law science. The aim of this paper is to point out the very concept and development of recidivism in minors from the aspect of legal science. However, Through this paper, we will try to present in more detail the types of crimes and areas of crime, where juveniles most oft en appear as returnees in execution.
References
Article uploaded retrospectively: references checking, normalizing and linking in progress.
Buljubašić, S. (2011). Recidivizam u maloletničkoj delinkvenciji. Zbornik radova Pedagoškog fakultet u Zenici, br. 9, str. 173-187
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. (2002). Praćenje reforme zatvorskog sistema u Srbiji - stanje ljudskih prava - Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnicima. Beograd
Jovašević, D. (2011). Maloletničko krivično pravo. Niš: Pravni fakultet
Konstatinović, S. V., Ristanović, V. N., & Kostić, M. (2009). Kriminologija. Niš: Pelikan
Krivični zakonik, Sl. glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 -ispr., 107/2005 -ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019
Krstić Željko (2014): Činitelji delinkventnog ponašanja, Stručni rad JAHR vol. 5/2, No. 10, 323-348
Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine (2016): Zaštita i postuoanje sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku, Sarajevo: Save the Children
Radusin, L. (2018). Kriminalni povrat maloletnika. Zagreb: Univerzitet u Zagrebu, Hrvatski studij
Republički zavod za statistiku. (2020). Bilten. Maloletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji, 2019 -prijave, optuženja i osude. Beograd
Singer, M. (1996). Kriminologija. Zagreb: Globus
Singer, M., & Hirjan, F. (1991). Maloletnici u krivičnom pravu: materijalnopravni i procesnopravni položaj maloletnih učinilaca krivičnih dela, krivičnopravna zaštita maloletnika, kriminalna politika. Zagreb: Globus
Skakavac, T. (2014). Recidivizam maloletnih učinilaca krivičnih dela. Niš: Pravni fakultet
Vaspitno-popravni dom Kruševac-60 godina postojanja rada/ 1947-2007 (2007), Gornji Milanovac: Grafoprint
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravoj zaštiti maloletnih lica, Sl. glasnik RS, br. 85/2005
 

About

article language: Serbian
document type: Professional Paper
DOI: 10.5937/MegRev2203255R
received: 16/12/2021
accepted: 23/02/2022
published in SCIndeks: 22/09/2023
Creative Commons License 4.0

Related records

No related records