Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 47, br. 4, str. 417-434
Pristanak lica da bude donor organa nakon smrti u srpskom pravu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: transplantacija; presađivanje organa; model pretpostavljene zabrane; model pretpostavljene saglasnosti; krivično pravo; krivična dela
Sažetak
Transplantacija organa predstavlja često jedini način za efikasno lečenje nekih bolesti. Prema sadašnjem zakonskom rešenju, da bi se organ umrlog lica mogao koristiti za presađivanje, neophodno je da je umrli za života za to dao pismeni pristanak (model pretpostavljene zabrane). Pod određenim uslovima, taj pristanak mogu da daju i bliski srodnici umrlog ako se on za života nije tome izričito usprotivio. Ovakvim zakonskim rešenjem ne vrši se efikasna alokacija oskudnog dobra, i stvaraju se veliki društveni troškovi. Kada bi zakonodavac umesto ovog modela prihvatio model pretpostavljene saglasnosti, stvorila bi se prva pretpostavka za efikasniju alokaciju i povećanje društvenog blagostanja. U prvom delu rada predstavlja se pravni okvir za doniranje organa u Republici Srbiji. U drugom delu se obrazlaže problem nedovoljne ponude organa. Treći deo rada govori o pokušajima da se podigne nivo ponude organa kroz promociju transplantacije. U četvrtom delu porede se efekti različitih pravnih rešenja, i to modela pretpostavljene saglasnosti i pretpostavljene zabrane. Peti deo analizira krivičnopravnu zaštitu u oblasti transplantacije organa i njene efekte na postencijalne donore.
Reference
*** (2005-2013) Krivični zakonik. Sl. glasnik RS, 85, 88, 107/05, 72, 111/09, 121/12 i 104/13
*** (2009) Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2009) Zakon o transplantaciji organa. Sl. glasnik RS, br. 79
*** (1981) Zakon o uzimanju i presađivanju delova ljudskog tela u svrhu lečenja. Sl. glasnik - SRS, br. 22
*** (2005) Zakon o uzimanju i presađivanju delova ljudskog tela. Sl. glasnik RS, br. 101/2005 - dr. zakon
Abadie, A., Gay, S. (2006) The impact of presumed consent legislation on cadaveric organ donation: a cross-country study. Journal of health economics, 25(4): 599-620
Begović, B. (2007) Ekonomska analiza korupcije. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Breyer, F., Kliemt, H. (2007) The Shortage of Human Organs: Causes, Consequences and Remedies. Analyse & Kritik, (29): 199
Bušić, M. (2011) Darivanje i presađivanje organa - 'Hrvatski model'. Medix, 17 (92/93): 144-148
Clay, M., Block, W. (2002) A Free Market for Human Organs. Journal of Social, Political and Economic Studies, (27): 227-236
Cohen, L.R. (1989) Increasing the supply of transplant organs: the virtues of a futures market. George Washington Law Review, 58 (1): 10-11
Drakić, D. (2013) Biomedicinska tehnologija, etika i krivično pravo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 303-313
Ficher, G., Lilie, H. (1999) Ärztliche Verantwotung im europäischen Rechtsvergleich. Köln, Navedeno prema: Radišić Jakov, 2004, Medicinsko pravo, Fakultet za poslovno pravo, Beograd, str. 112-114
Filat, B. (2011) The Law and Economics of Organ Procurement. Rotterdam: Erasmus Universiteit, PhD thesis
Johnson, E.J., Goldstein, D.G. (2004) Defaults and donation decisions. Transplantation, 78(12): 1713-6
Jovanović, A. (2008) Teorijske osnove ekonomske analize prava. Beograd: Pravni fakultet
Neto, G.B., Campelo, K.A., da Silva, N.E. (2007) The impact of presumed Consent Law on organ donation: An empirical analysis from quantile regression for longitudinal data. University of California-Berkeley Program in Law & Economics, Working paper 0501072
Pattinson, S.D. (2011) Medical law and ethic. London, UK: Sweet and Maxwell
Republički zavod za statistiku (2011) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji
Samardžić, S. (2013) Krivičnopravni aspekti asistirane reprodukcije u Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 3, str. 493-512
Sch, fer H., Ott, C. (2004) The economic analysis of civil law. Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns47-5163
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2014)
Poreska struktura i korupcija
Ilić-Popov Gordana, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2021)
Pravne, socijalne i etičke implikacije editovanja humanog genoma primenom tehnologije CRISPR/Cas9
Sovilj Ranko, i dr.

Strani pravni život (2011)
Kaznena odšteta u američkom pravu
Mojašević Aleksandar

prikaži sve [32]