Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 52  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 58, br. 2, str. 118-125
Nesavesno pružanje lekarske pomoći u Republici Srbiji
aMagistrate court of Belgrade
bMagistrate court of Niš

e-adresaivaduke.ia@gmail.com
Sažetak
U oblasti zaštite i unapređenja zdravlja ljudi od posebnog su značaja zakonito, efikasno, pravilno, stručno i blagovremeno pružanje lekarske pomoći, vršenje druge zdravstvene delatnosti, odnosno pružanje medicinske pomoći ili nege. Na taj način, ostvaruje se značajna društvena funkcija, kao i zaštita Ustavom proklamovanog prava na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta čoveka (zdravlja ljudi). No, moguće je da usled preduzete lekarske ili druge medicinske delatnosti nastupi pogoršanje zdravlja lica prema kome je odgovarajuća delatnost preduzeta. Ako se radi o teškim povredama lekarske ili druge zdravstvene profesije, odnosno o grubom kršenju pravila struke, usled čega nastupi teža posledica po zdravlje drugog ili drugih lica, tada sva savremena zakonodavstva predviđaju krivičnu odgovornost i kažnjivost za posebno krivično delo - nesavesno pružanje lekarske pomoći. Slična je situacija i u Republici Srbiji. U radu se ovo krivično delo analizira sa aspekta pojma, karakteristika, obeležja, oblika ispoljavanja i drugih osnova za utvrđivanje krivične odgovornosti, i analizira se kažnjavanje njegovog počinioca.
Reference
*** (1994) Presuda Okružnog suda u Beograd uKž. 1335/94. 17.9.1994
*** (2009) Nesavesno pružanje lekarske pomoći može da izvrši I stomatolog (presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 553/2009 od 12.3.2009.)
*** (1992) Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 136/92. 18.4.1992
*** (2005-2016) Criminal code. Official gazette of the Republic of Serbia, No. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
*** (2010-2012) Law on drugs and medical devices. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 30/2010 and 107/2012
*** (2019) Law on health care. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 25
Čejović, B., Miladinović, V. (1995) Krivičnopravo - posebni deo. Niš, 264-266
Čejović, B., Miladinović, V. (1995) Krivično pravo - posebni deo. Niš, 273-274
Čubinski, M. (1934) Naučni i praktični komentar Krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije. Belgrade: Geca Kon, 452-456
Ćirić, J. (1991) Krivično delo nesavesnog lečenja bolesnika. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 1, 11-16
Ćirić, J. (2001) Krivično pravna zaštita zdravlja ljudi. u: Jugoslovensko krivično zakonodavstvo i slobode i prava čoveka i građanina, Belgrade: Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije, 142-151
Ćirić, J. (1985) Nesavesno lečenje bolesnika. Beograd: Pravni fakultet, Magistarski rad, p. 78-82
Ćirić, J. (1995) Nesavesno lečenje bolesnika - problemi utvrđivanja krivične odgovornosti lekara. Pravni život, vol. 44, br. 9, str. 211-222
Ćirić, J. (1991) Radnja izvršenja krivičnog dela nesavesnog lečenja bolesnika od strane lekara. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 29, br. 1, str. 79-94
Đorđević, Đ. (2011) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 144
Đorđević, M., Đorđević, Đ. (2016) Krivično pravo. Beograd: Projuris, 189
Jovašević, D. (2011) Leksikon krivičnog prava. Belgrade: Službeni glasnik, p. 378-381
Jovašević, D. (2007) Krivični zakonik Republike Srbije sa uvodnim komentarom. Belgrade: Službeni list, 78
Jovašević, D. (2003) Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije sa sudskom praksom. Belgrade: Nomos, 278-282
Jovašević, D. (2017) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Dosije, 256-257
Jovašević, D. (2016) Krivično pravo - Opšti deo. Belgrade: Dosije, 76-78
Lazarević, L., Vučković, B., Vučković, V. (2004) Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore. Cetinje
Lazarević, Lj. (1993) Krivičnopravo - posebni deo. Belgrade: Savremena administracija, p. 110-111
Marjan, R. (2008) Kaznena odgovornost liječnika. Hrvatska pravna revija, 8(6), 78-86
Mijatović, E. (2005) Krivična dela protiv zdravlja ljudi. u: XLII redovno godišnje savetovanje, Nove tendencije u savremenoj nauci krivičnog prava i naše krivično zakonodavstvo, Zlatibor, Proceedings, Belgrade: Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore, p. 203-226
Mrvić-Petrović, N. (2005) Krivično pravo. Belgrade: Službeni glasnik, 290-291
Pavlović, Z. (1998) Saradnja pacijenta pri pregledu i krivično delo nesavesnog lečenja bolesnika. u: Zbornik radova i pravnih stavova, Novi Sad, Knjiga četvrta, p. 15-18
Pejaković, S., Lukić, M. (1980) Značaj sudsko medicinskog veštačenja nesavesnog lečenja bolesnika. Pravni život, 3, 47-54
Pejaković, S., Lukić, M. (1981) Hirurške intervencije i krivično delo nesavesnog lečenja bolesnika. Pravni život, (8-9), 65-72
Petrović-Mrvić, N. (2009) Krivično pravo. Beograd: Službeni glasnik, 213
Radovanović, M., Đorđević, M. (1977) Krivično pravo - posebni deo. Belgrade: Savremena administracij, 213
Selinšek, Lj., Kazensko (2007) Kazensko pravo - splošni del in osnove posebnega dela. Ljubljana: Založga GV, 213
Simić, I., Petrović, M. (2002) Krivični zakon Republike Srbije - praktična primena. Belgrade: Službeni glasnik, p. 126
Simić, I., Trešnjev, A. (2010) Krivični zakonk sakraćim komentarom. Beograd: Ing pro, 186
Simonović, B. (1997) Problem I dokazivanja krivično pravne odgovornosti lekara za krivično delo nesavesno lečenje bolesnika. u: Pravo i medicina; Kopaonik, Serbia, Proceedings, Belgrade: Srpsko udruženje za krivično pravo, p. 265-286
Simonović, B. (1997) Teret dokazivanja dijagnostičkih grešaka i njihovih posledica. Glasnik prava, 6, 23-39
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L. (1978) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija, p. 117-119
Stojanović, Z., Perić, O. (1996) Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije i Krivični zakon Republike Crne Gore sa objašnjenjima. Belgrade: Službeni glasnik, p. 192-194
Stojanović, Z., Perić, O. (2000) Krivično pravo - Posebni deo. Beograd: Pravna knjiga, 151
Stojičić, S. (1971) Dušanov zakonik. Leskovac: Kulturni centar, p. 19
Tomić, Z. (2008) Krivična odgovornost liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika za delicta propria protiv zdravlja ljudi. u: 1. Symposium Medicina i pravo; Mostar, Bosnia and Herzegovina, Proceedings, Mostar: Liječnička/Ljekarska komora, p. 21-45
Tomić, Z., Pajić, D. (2012) Krivično djelo nesavjesnog liječenja (uporedno pravna analiza krivičnih zakonodavstava u Bosni i Hercegovini). u: 2. Symposium Medicina i pravo; 2012; Mostar, Bosnia and Herzegovina, Proceedings, Mostar: Liječnička/Ljekarska komora, 2008, p 11-23
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5633/amm.2019.0219
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka