Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 6 od 52  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 35, br. 4-6, str. 30-44
Krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija
bnema

e-adresajdragojlovic@pravni-fakultet.info, gogi_94@hotmail
Ključne reči: zloupotreba položaja odgovornog lica; odgovorno lice; zloupotreba položaja službenog lica; privredni kriminalitet; krivično delo
Sažetak
Prve dve decenije ovog milemiuma RS je, između ostalog, obeležila i sveopšta reforma krivičnog zakonodavstva koja je rezultirala donošenjem novog Krivičnog zakonika. Nastojanja su bila kako njegova modernizacija i prilagođavanje modernim uslovima tako i usklađivanje našeg sa krivičnim zakonodavstvom zemalja EU. Krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica uvedeno je Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika 2012. godine sa ciljem sankcionisanja korupcije u privatnom sektoru. Međutim, širok i neodređen opis ovog krivičnog dela omogućio je lakši dolazak do osuđujuće presude, te je sudska praksa često neopravdano pribegavala kvalifikacijama po odredbama člana 234 KZ-a, odnosno, zloupotrebi položaja odgovornog lica. Iz tog razloga zakonodavac novelama iz 2016. godine uvodi zakonski supsidijaritet, kako bi sprečio olako pribegavanje ovoj inkiriminaciji, a njenu primenu samo u slučajevima kada nisu ostvarena obeležja nekog drugog krivičnog dela.
Reference
*** (2018) Priručnik za suzbijanje privrednog kriminaliteta i korupcije. Ministarstvo pravde i misija OEBS-a u Srbiji - zloupotreba položaja odgovornog lica, 22.10., Preuzeto sa: https: //www. osce. org/sr/mission-to-serbia/372551?download=true
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (2016) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Službeni glasnik RS, br. 94
*** (2012) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Službeni glasnik RS, br. 122
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05 - ispr., 107/05 - ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16
Bošković, M., Marković, M. (2015) Kriminologija sa elementima viktimologije. Novi Sad: Pravni fakultet za prvredu i pravosuđe u Novom Sadu
Carić, M., Matijašević-Obradović, J. (2017) Privredni kriminalitet. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Delić, N. (2017) Zloupotreba položaja odgovornog lica - sudska praksa i doktrinarni stavovi. u: Stevanović Ivana; i dr. [ur.] Privredna krivična dela - zbornik radova, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 57-68
Dinić, S. (2014) Novine u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije - krivično delo 'zloupotreba službenog položaja' i krivično delo 'zloupotreba položaja odgovornog lica'. Pravo - teorija i praksa, vol. 31, br. 1-3, str. 53-65
Dragojlović, J., Matijašević-Obradović, J. (2017) Poreska utaja u krivičnom zakonodavstvu Srbije - osnovno krivično delo protiv državnih finansija i posebno krivično delo protiv privrede. Bezbjednost-policija-građani, 13 (1), str. 81-99
Dragojlović, J., Milošević, I. (2018) Krivična dela davanja i primanja mita u obavljanju privredne delatnosti. Kultura polisa, 15 (35), str. 383-392
Đukić, S. (2016) Analiza krivičnih dela privrednog kriminaliteta u Srbiji i delikti korupcije u privredi. Vojno delo, vol. 68, br. 5, str. 169-191
Kulić, M. (2017) Zloupotreba položaja odgovornog lica u sudskoj praksi u RS. u: Bejatović Milorad [ur.] Nezavisnost pravosuđa - zbornik radova sa 14. međunarodnog skupa 'Pravnički dani - prof. dr Slavko Carić', Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Novi Sad, str. 45-56
Matijašević, J. (2008) Organizovani kriminalitet - pojam, karakteristike, uzroci i metodi suprotstavljanja. Pravo - teorija i praksa, vol. 25, br. 1-2, str. 80-89
Nicević, M., Ivanović, A.R. (2012) Organizovani privredni kriminalitet kao faktor ugrožavanja ekonomske bezbednosti. Ekonomski izazovi, vol. 1, br. 1, str. 87-99
Republički zavod za statistiku (2013-2017) Bilten za statistiku u periodu od 2013-2017. godine
Stojanović, Z. (2013) Da li je Srbiji potrebna reforma krivičnog zakonodavstva?. Crimen, vol. 4, br. 2, str. 119-143
Sućeska, M. (2006) Osnovi ekonomskog kriminaliteta. Sarajevo: Fakultet kriminalističkih nauka
Škulić, M. (2017) Zloupotreba položaja odgovornog lica-ratio legis i neki nedostaci postojeće inkriminacije. u: Ivana Stevanović ; i dr. [ur.] Privredna krivična dela - zbornik radova, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Institut za uporedno pravo, str. 69-94
Škulić, M. (2015) Organizovani kriminalitet - pojam i krivičnoprocesni aspekti. Beograd: Dosije
Tahović, J.Đ. (1953) Krivično pravo posebni deo. Beograd: Naučna knjiga
Vrhovšek, M. (2011) Koja pravna i odgovorna lica mogu biti odgovorna za krivična dela?. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 7-9, str. 22-53
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ptp1806030D
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka