Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 6 od 30  
Back povratak na rezultate
2018, br. 1, str. 325-338
Krivično delo prinudnog zaključenja braka iz člana 187a Krivičnog zakonika Srbije
aDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke
bJavni beležnik Hafiz Hajrović, Novi Pazar
Sažetak
Republika Srbije je 2013. godine ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (tzv. Istanbulska konvencija). Time je preuzela obavezu da svoje zakonodavstvo uskladi sa ovom Konvencijom. Između ostalog, pod uticajem ove Konvencije u srpsko krivično zakonodavstvo je uvedeno krivično delo prunudnog zaključenja braka, koje je regulisano u članu 187a Krivičnog zakonika. U ovom članku se razmatraju obeležja ovog krivičnog dela, kao i njegovo odnos sa drugim krivičnim delima koja postoje u našem zakonodavstvu.
Reference
*** (1977-2003) Krivični zakon. Službeni glasnik SRS, br. 26/1977, 28/1977, 43/1977, 20/1979, 24/1984, 39/1986, 51/1987, 6/1989, 42/89, Službeni glasnik RS, br. 21/1990, 16/1990, 26/1991, 75/1991, 9/1992, 49/1992, 51/1992, 23/1993, 67/1993, 47/1994, 17/1
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016
*** (2011) Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA. Official Journal of the European Union L, 101, 15.04
*** (2016) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Službeni glasnik RS, br. 94
*** (2005-2015) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon, 6/2015
*** Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. http://www.ombudsman.co.me/docs/deklaracija_o_ljudskim_pravima.pdf (pristup 14.11.2018.)
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (1971/73) Zakon o ratifikaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Službeni list SFRJ, br. 7
*** (1971/88) Zakon o ratifikaciji Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Službeni list SFRJ, br. 7
*** (1982-2015) Zakon o vanparničnom postupku. Službeni glasnik SRS, br. 25/1982, 48/1988, Službeni glasnik RS, br. 46/1995 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014, 6/2015, 106/2015 - dr zakon
*** (2013) Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, broj 12
*** (1981) Zakon o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih Nacija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 11
*** (2003-2010) Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9/2003-16, 5/2005-31, Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori - 12/2010-36
Draškić, M. (2016) Komentar Porodičnog zakona. Beograd: Službeni glasnik
Đorđević, Đ. (2017) Nove inkriminacije i njihova usklađenost sa ostalim odredbama Krivičnog zakonika Srbije. u: Bejatović S. [ur.] Reformski procesi i poglavlje 23 (godinu dana posle) - krivičnopravni aspekti, Beograd-Zlatibor: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu Intermex, str. 129-139
Jovančević, N. (2017) Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016. Smederevo: Profi Sistem COM
Lazarević, Lj. (1995) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Savremena administracija
Paunović, N. (2017) Prinudno zaključenje braka - novo krivično delo i moguća sporna pitanja u budućoj praksi. Harmonius - Journal o Legal and Social Studies in South East Europe, VI, 148-169
Stojanović, Z., Perić, O. (2009) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2014) Krivičnopravni pojam nasilja. u: Kolarić D. [ur.] Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, tom 1, 1-8
Stojanović, Z. (2018) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2013) O pojmu pretnje u krivičnom pravu. Nauka, bezbednost, policija, vol. 18, br. 2, str. 1-16
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/GFB1801325X
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka