Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 4, str. 115-127
LAW -theory and practice No. 4 / 2021
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka, Srbija

e-adresaaleksandra.petrovic@pr.ac.rs
Ključne reči: saobraćajni delinkventi; saobraćajne nezgode; delikti; bezbednost saobraćaja
Sažetak
Egzogene karakteristike učesnika u saobraćaju, kao što su: alkoholisano stanje, umor i psihoaktivne supstance, imaju značajan uticaj na bezbedno ponašanje u saobraćaju, posebno vozača motornih vozila. U tom smislu one predstavljaju faktore koji mogu neposredno da utiču na nebezbedno ponašanje u saobraćaju. Uticaj egzogenih karakteristika na bezbedno ponašanje učesnika u saobraćaju analiziran je na osnovu iskaza u dokumentima i rezultata brojnih empirijskih istraživanja. Za potrebe ovog rada prikupljeni su i analizirani statistički podaci o uticajnim faktorima saobraćajnih nezgoda za period 2010-2019. godine u Republici Srbiji. Nakon uvida u statističke podatke izvršena je kvalitativna i kvantitativna analiza sadržaja. Pored statističke metode prilikom istraživanja korišćene su i metode analize sadržaja, empirijski metod, deskriptivni metod, komparativne metode, kao i metode dedukcije i indukcije, kako bi se mogla izvršiti analiza kretanja trenda i zastupljenosti ovih uticajnih faktora saobraćajnih nezgoda u Republici Srbiji. Statistički podaci, koji su u ovom radu obrađivani, korišćeni su iz baze podataka Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Rezultati istraživanja pokazuju u kojoj meri egzogene karakteristike utiču na bezbedno ponašanje učesnika u saobraćaju, kao i na težinu posledica saobraćanih nezgoda. Posmatrane pojedinačno, navedene karakteristike imaju različit intenzitet uticaja na bezbedno ponašanje u saobraćaju. S tim u vezi od spoljašnjih karakteristika saobraćajnih delinkvenata, najveću zastupljenost ima alkoholisano stanje kao uticajni faktor, koji posebno utiče na žestinu saobraćajnih nezgoda u Republici Srbiji.
Reference
*** (2009-2020) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (Road traffic safety act). Službeni glasnik RS, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - odluka US, 55/14, 96/15 - dr. zakon, 9/16odluka US, 24/18, 41/18, 41/18 - dr. zakon, 87/18, 23/19 i 128/20 - dr. zakon
*** (2020) Baza podataka o saobraćajnim nezgodama (The database on traffic accidents). Downloaded 2020, August 23 from https://www.abs.gov. rs/%D1%81%D1%80/analize-i-istrazivanja/baza-podataka
Atanacković, D. R., Lukić, M., Lazin, Đ., Milovanović, Z., Radulović, Lj. (1987) Krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja na putevima (Criminal offenses of endangering public traffic on the roads). Novi Sad: Slavija-Press
Connor, J., Norton, R., Ameratunga, S., Jackson, R. (2004) The contribution of alcohol to serious car crash injuries. Epidemiology, 15(3): 337-344, Downloaded 2020, September 17 from https://scholar.google. com/scholar?hl=sr&as_sdt=0%2C5&q=Connor%2C+J.%2C+Norton% 2C+R.%2C+Ameratunga%2C+S.%2C+Jackson%2C+R.+%282004%29 .+The+contribu
Dassanayake, T., Michie, P., Carter, G., Jones, A. (2011) Effects of benzodiazepines, antidepressants and opioids on driving: A systematic review and meta-analysis of epidemiological and experimental evidence. Drug Safety, 34(2): 56-143
Džunić, B. (2018) Preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja i suzbijanja kriminaliteta sa osvrtom na strategijski okvir Republike Srbije (Preventive activities aimed at preventing and combating crime with the reference to the strategic framework of Republic of Serbia. Pravo - teorija i praksa, vol. 35, br. 7-9, str. 54-69
Hajduković, M. (1970) Uticaj uzajamnog delovanja stanja umora i alkoholisanosti (Influence of interaction of state of fatigue and alcoholism). u: Zbornik radova Simpozijuma o prevenciji saobraćaja (Proceedings of the Symposium on traffic prevention), Kragujevac
Horne, J.A., Reyner, L.A. (1995) Sleep related vehicle accidents. BMJ, 310(6979): 565-7
Lipovac, K. (2008) Bezbednost saobraćaja (Traffic safety). Beograd: JP Službeni glasnik
Lyznicki, J.M., Doege, T.C., Davis, R.M., Williams, M.A. (1998) Sleepiness, driving, and motor vehicle crashes. JAMA, 279(23): 1908-1913
Milić, A. (2007) Saobraćajna psihologija (Traffic psychology). Doboj: Saobraćajno-tehnički fakultet
NHTSA (1994) Computing a bac estimate: Office of program development and evaluation, national highway traffic safety administration. U.S. Department of transportation. NHTSA, https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/Publication/94F1
NIAAA (1997) Ninth special report to the U.S. Congress on alcohol and health. Downloaded 2020, August 23 from https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa38.htm
Petrović, A. (2021) Efekti primene zakonske regulative na sprečavanje saobaćajnih delikata u Republici Srbiji - doktorska disertacija (Effects of application of legal regulations on prevention of traffic offenses in the Republic of Serbia: Doctoral thesis). Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadum Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Downloaded 2021, September 10 from https://nardus.mpn.gov.rs/ handle/123456789/18471
Petrović, A.A., Jovanović, D.M., Stanojević, P.T. (2020) Promene broja poginulih u saobraćajnim nezgodama u Republici Srbiji. Tehnika, vol. 75, br. 4, str. 479-484
Petrović, A. (2019) Kretanje stope saobraćajne delinkvencije u Republici Srbiji (Trends in Traffic Delinquency Rates in the Republic of Serbia). Pravo - teorija i praksa, vol. 36, br. 10-12, str. 45-56
Ronen, A., Moed, Y., Gertner, R., Oron-Gilad, T., Cassuto, Y., Shinar, D. (2004) Subjective feeling, performance and physiological strain while driving under alcohol intoxication. u: Proceedings of the 17th international conference on alcohol, drugs and traffic safety, 2-6, Downloaded 2020, September 3 from https://scholar.google.com/scholar?hl=sr&as_sdt=0%2C5&q=16.%09Ronen%2C+A.%2C+Moed%2C+Y.%2C+Gertner%2C+R.%2C+Oron-Gilad%2C+T.%2C+C assuto+Y.%2C+Shinar+D.+%282004%
Stanojević, P. (2013) Uticaj saobraćajne prinude na stavove i ponašanje vozača -doktorska disertacija (Influence of traffic enforcement on drivers' attitudes and behaviour: Doctoral thesis). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Stutts, J.C., Masten, S.V., Martel, C.A., Thomas, L. (2006) Predicting daytime and night time drowsy driving crashes based on crash and driver interview data. u: Highway safety research center final report to NHTSA, Chapel Hill, NC: University of North Carolina, Downloaded 2020, September 11 from https://one.nhtsa.gov/Research/Driver-Simulation-(NADS)/ COMPLETED-NADS-RESEARCH-REPORTS
Walsh, J., Gier, J.J., Christopherson, A.S., Verstraete, A.G. (2004) Drugs and Driving. Traffic injury prevention, 5(3): 241-253
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2104115P
primljen: 24.08.2021.
prihvaćen: 14.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka